PALLIATIEF VERLOF
Inhoud


Als u palliatieve zorg wilt verstrekken aan ongeneeslijke zieke, terminale patiënt, kunt u 'palliatief verlof' nemen. Dat verlof is, naast verlof voor medische bijstand, ouderschapsverlof en verlof voor mantelzorg, een van de ‘thematische’ verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.

Voorwaarden


Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet in de privésector of het Vlaams zorgkrediet in de openbare sector, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.

Voor wie?

U hebt recht op palliatief verlof als u een attest voorlegt van de behandelend arts van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent palliatieve verzorging te verstrekken. De patiënt aan wie u palliatieve zorg verstrekt, hoeft geen gezins- of familielid te zijn.

Vorm en duur

Tijdens uw palliatief verlof kunt u ofwel helemaal niet werken, halftijds werken of 4/5 werken. Het palliatief verlof duurt een maand. U kunt die periode twee keer met een maand verlengen als u opnieuw een attest van de behandelend arts voorlegt.

Recht

Palliatief verlof is een recht: het kan u niet geweigerd worden en u hoeft er geen toestemming voor te krijgen van uw werkgever. Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over palliatief verlof en de andere thematische verloven contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor of lees de brochure van de RVA.

Procedure


Op de website van de RVA leest u hoe u het palliatief verlof aanvraagt. Het palliatief verlof mag beginnen op de eerste dag van de week die volgt op de schriftelijke kennisgeving. Als de patiënt overlijdt voor het einde van uw palliatief verlof, kunt u kiezen of u uw verlof wilt uitdoen of het werk al eerder wilt hervatten.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Tijdens uw palliatief verlof krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen van de RVA. Kies de sector die voor u van toepassing is.Boven op die federale premie hebt u mogelijk nog recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie, op voorwaarde dat u in de privésector of de socialprofitsector werkt.

Links


Palliatief verlof (RVA.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Tijdskrediet
Ouderschapsverlof
Verlof voor medische bijstand
Verlof voor mantelzorg