32679 - publicatiedatum 11/04/2024 - TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN GEMEENTERAAD 15 APRIL 2024
Bekendmaking van de ontvangen toegevoegde agendapunten voor de gemeenteraadszitting van 15 april 2024: 7 Toegevoegd agendapunt - raadslid Ilse Vandenbroucke - parkeerplaatsen Popstaelstraat en hoppinpunt

32665 - publicatiedatum 05/04/2024 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 15 APRIL 2024 - 20U
De voorzitter van de gemeenteraad is overgegaan tot de bijeenroeping van de gemeenteraad om te vergaderen op maandag 15 april 2024 om 20 uur in het gemeentehuis Jabbeke (gemeenteraadszaal). Na de vergadering van de gemeenteraad is aansluitend de zitting van de OCMW-raad...

32645– OMGEVING: bekendmaking beslissing over een aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023163697 - Dwarsstraat 1 Gistelsteenweg 290 - bouwen van een meergezinswoning met 13 appartementen en een ondergrondse parkeergarage na sloping van de bestaande...
 Beslissing over de omgevingsaanvraag  WONINGBOUW BLOMME (Blomme Pieter) heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen de...

32636 - PUBLICATIEDATUM 20/03/2024 - GEMEENTERAAD 18 MAART 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - SARKOHEEMSTRAAT - INVOERING PARKEERSTROOK - AFSCHAFFING BEURTELINGS PARKEREN
CONTEXT: Tijdens de zitting van het schepencollege werd melding gemaakt omtrent de problematische parkeersituatie in de Sarkoheemstraat tussen de Jabbekestraat en de Vedastusstraat. Door het beurtelings parkeren ondervinden eigenaars van een elektrische wagen problemen bij het opladen van de...

32637 - PUBLICATIEDATUM 20/03/2024 - GEMEENTERAAD 18 MAART 2024 – GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN - ALGEMEEN REGLEMENT KLEURWEDSTRIJDEN
CONTEXT: De dienst Vrije Tijd organiseert op regelmatige basis acties en evenementen voor kinderen en jongeren. Een veel terugkerende wedstrijd die hier aan gekoppeld wordt is een kleurwedstrijd. Zo werd dit reeds georganiseerd voor de ezelkeuring en binnenkort ook voor het Middeleeuws...

32617 - publicatiedatum 11/03/2024 - PZ Kouter - beslissingen politieraad 8 maart 2024 en vaststelling van de rekening 2022 en begroting 2024
beslissingen politieraad 8 maart 2024 en vaststelling van de rekening 2022 en begroting 2024

32585 - PUBLICATIEDATUM 27/02/2024 - GEMEENTERAAD 19 FEBRUARI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - LEGEWEG – VOORRANGSREGELING
De gemeente mocht een melding ontvangen inzake de voorrangsregeling in de Legeweg tussen de Popstaelstraat en de De Manlaan. De voorrang wordt hier geregeld door de verkeersborden B21 en B19. Echter worden deze verkeersborden eerder gebruikt bij een wegversmalling. Bij deze opstelling staan de...

32586 - PUBLICATIEDATUM 27/02/2024 - GEMEENTERAAD 19 FEBRUARI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - BEKEGEMSTRAAT - WIJZIGING SNELHEIDSBEPERKING
De dienst mobiliteit deed ter voorbereiding van het schepencollege het volgend ambtelijk advies: "De voorziene wegversmalling in de Bekegemstraat komt ter hoogte van huisnummers 45-40A. Dit is net buiten de start van de bebouwing. Volgens het huidig aanvullend politiereglement geldt hier een...

32588 - PUBLICATIEDATUM 27/02/2024 - GEMEENTERAAD 19 FEBRUARI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - DORPSSTRAAT 48 - INVOEREN KORT PARKEREN
De lokale handelaars in de Dorpsstraat dienden een aanvraag in voor de uitbreiding van het kort parkeren in de Dorpsstraat. Hierbij werd de aanvraag gedaan voor kort parkeren van 2u ter hoogte van de huisnummers 42 tot 52. Het college van burgemeester en schepenen nam in de zitting van 18 december...

32589 - PUBLICATIEDATUM 27/02/2024 - GEMEENTERAAD 19 FEBRUARI 2024 – GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN - SUBSIDIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE AANKOOP VAN DEFIBRILLATOREN DOOR VERENIGINGEN - HERNEMING
Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen met als doel het...

32590 - PUBLICATIEDATUM 27/02/2024 - GEMEENTERAAD 19 FEBRUARI 2024 – GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN - HUISHOUDELIJK REGLEMENT SKATEPARK JABBEKE
Het skatepark in Jabbeke is zo goed als afgewerkt. Voor de officiële opening kan doorgaan, moet er nog een huishoudelijk reglement goedgekeurd worden. Er wordt aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd aan voorliggend reglement. Deze werd afgetoetst bij de lokale skaters, de...

32465 - PUBLICATIEDATUM 20/12/2023 - GEMEENTERAAD 11 DECEMBER 2023 – GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN - EVENEMENTEN - MIDDELEEUWS FESTIVAL - REGLEMENT DEELNEMENDE LOKALE HORECA- EN HANDELSZAKEN
De Gemeenteraad heeft in zitting van 26 juni 2023 goedkeuring verleend voor de organisatie en budgetvoorziening voor een tweede editie van het Middeleeuws Festival in Snellegem in de periode van 13 en 14 juli 2024. Voor de goede orde en met als doelstelling duidelijke afspraken te maken...

32466 - PUBLICATIEDATUM 20/12/2023 - GEMEENTERAAD 11 DECEMBER 2023 – GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN - BIBLIOTHEEK - DIENSTREGLEMENT - AANPASSING IN FUNCTIE VAN TARIEF IBL
Gelet op het streven naar een marktconforme vergoeding die in overeenstemming is met de prijs in de ons omringende gemeenten wordt voorgesteld om de vergoeding voor interbibliothecair leenverkeer te verhogen naar 5,00 € per aanvraag. Gelet op het zeer lage gebruik van de bibliotheek vanaf...

32467 - PUBLICATIEDATUM 20/12/2023 - GEMEENTERAAD 11 DECEMBER 2023 – LEEFMILIEU - PREMIEREGELINGEN - HERNIEUWBARE ENERGIE - AANVULLENDE PREMIEREGELING VERBETERINGS-, AANPASSINGS- EN RENOVATIEPREMIE - MIJNVERBOUWPREMIE
De gemeenteraad A. GEMEENTELIJK REGLEMENT – SUBSIDIEREGLEMENT HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIEBESPARING Er is het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 juli 2012 en gewijzigd op 2 februari 2015; Overwegende dat in oktober 2022 het nieuw...

32384 - PUBLICATIEDATUM 04/12/2023 - SCHEPENCOLLEGE 27 NOVEMBER 2023 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN & HET VAST BUREAU
Via volgende link is het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen & het vast bureau te raadplegen: Huishoudelijk...

32360 - publicatiedatum 20/11/2023 - GEMEENTERAAD 13 november 2023 – Gemeentelijke reglementen - reglement tot het instellen van een klokkenluidersregeling
JURIDISCH KADER: Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Hoofdstuk 2 Deugdelijk Bestuur, Afdeling 6, artikel III.60 Het decreet van 18 november 2022 tot wijziging van het provinciedecreet AANLEIDING EN CONTEXT:...

32361 - publicatiedatum 20/11/2023 - GEMEENTERAAD 13 november 2023 – Gemeentelijke reglementen - zaalverhuur - VCJ Jabbeke en SPC Varsenare - gebruiksreglement, huurtarieven en contoregelingen - herneming
AANLEIDING: In zitting van het schepencollege wordt de bezorgdheid geuit dat er regelmatig personen en verenigingen van buiten Jabbeke aanvragen indienen voor het huren van de theaterzaal en de vergaderlokalen in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke en SPC Hof ter Straeten in Varsenare....

32331 - publicatiedatum 10/11/2023 - PZ Kouter - beslissingen politieraad 8 november 2023 en goedkeuring van de begrotingswijzigingen 2023
beslissingen politieraad 8 november 2023 en goedkeuring van de begrotingswijzigingen 2023

32326 - publicatiedatum 03/11/2023 - Politie Kouter - vergadering politieraad - 8 november 2023 – agenda
Agenda politieraad 8 november 2023

32240 - publicatiedatum 19/09/2023 - GEMEENTERAAD 11 september 2023 - Gemeentelijke reglementen - dienst kindzorg - groepsopvang 't Schelpje - huishoudelijk reglement
CONTEXT: Naar aanleiding van de stopzetting van de samenwerkende onthaalouders werkzaam in FILOU in het pand Constant Permekelaan 2 eind augustus 2023 wordt een nieuwe groepsopvang ’t Schelpje opgericht op deze opvanglocatie. De nieuwe groepsopvang gaat van start vanaf 4 september 2023. Op...

32242 - publicatiedatum 19/09/2023 - GEMEENTERAAD 11 september 2023 – Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Parkweg - invoering parkeerverbod
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de...

32243 - publicatiedatum 19/09/2023 - GEMEENTERAAD 11 september 2023 – Gemeentelijke reglementen - dienst lokale economie - dag van de ondernemer 2023 - ondernemend Jabbeke 4 awards - wedstrijdreglement
Op 14 augustus 2023 werd door het schepencollege ingestemd met de organisatie van de dag van de ondernemer 2023 – Jabbeke 4 awards en werd beslist om het reglement voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad voor goedkeuring. Voorstel wedstrijdreglement: ...

32098 - 09/08/2023 - Besluit van de burgemeester - Nacht van Jabbeke - verbod verkoop sterke alcoholische dranken - nacht 26-27 augustus
De burgemeester, Gelet op artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 (en latere wijzigingen) betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; Gelet op artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur; Gelet op het...

32048 - publicatiedatum 10/07/2023 – FARYS OV - gecoördineerde statuten
Het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente. Ingevolge de...

32038 - publicatiedatum 05/07/2023 - GEMEENTERAAD 26 JUNI 2023 – Procedures - organisatiebeheersing - algemeen kader organisatiebeheersingssysteem
Overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (artikel 217 tem 220) is organisatiebeheersing het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men: 1. de vastgestelde doelstellingen bereikt en...

32039 - publicatiedatum 05/07/2023 – OCMW-RAAD 26 JUNI 2023 – Procedures - organisatiebeheersing - algemeen kader organisatiebeheersingssysteem
Overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (artikel 217 tem 220) is organisatiebeheersing het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men: 1. de vastgestelde doelstellingen bereikt en...

32035 - publicatiedatum 04/07/2023 - GEMEENTERAAD 26 JUNI 2023 – Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Oude Dorpsweg 53 - parkeerplaats mindervaliden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de...

32037 - publicatiedatum 04/07/2023 - GEMEENTERAAD 26 JUNI 2023 – Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Gistelsteenweg - Koffiestraat - invoering parkeerverbod
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de...

31959 - publicatiedatum 30/05/2023 - GEMEENTERAAD 15 mei 2023 - Gemeentelijke reglementen - Zwanenprijs 11 juli - wedstrijdreglement – ontwerp
Op 24 april 2023 werd door het schepencollege ingestemd met de organisatie van ‘de Zwanenprijs’ en werd beslist om het reglement voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad voor goedkeuring. Voorstel wedstrijdreglement: Artikel 1:...

31960 - publicatiedatum 30/05/2023 - GEMEENTERAAD 15 mei 2023 - Gemeentelijke reglementen - evenementen - dag van de buren - wedstrijdreglement – ontwerp
Op 24 april 2023 werd door het schepencollege ingestemd met de organisatie van de fotowedstrijd voor 'Dag van de Buren' en werd beslist om het reglement voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad voor goedkeuring. Voorstel wedstrijdreglement: ...

31961- publicatiedatum 30/05/2023 - GEMEENTERAAD 15 mei 2023 – Gemeentelijke reglementen – groepsopvang ’t Harlekijntje – huishoudelijk reglement - ontwerp
CONTEXT: Naar aanleiding van de opstart van de noodopvang ’t Harlekijntje verleende het schepencollege op 17 oktober 2022 goedkeuring aan een afsprakenkader tussen de organisator van de kinderopvang en de ouders, hetgeen gebaseerd werd op het bestaande huishoudelijk reglement van de dienst...

31962 - publicatiedatum 30/05/2023 – OCMW-raad 15 mei 2023 – Reglementen – dienst voor onthaalouders – huishoudelijk reglement – ontwerp
CONTEXT: De laatste aanpassing van het huishoudelijk reglement van de dienst voor onthaalouders dateert van 2014. Het is de bedoeling om het nieuwe reglement in voege te laten gaan vanaf 01/09/2023. Na goedkeuring van het nieuwe huishoudelijk reglement, zal vanaf juli 2023 gestart...

31899 - publicatiedatum 02/05/2023 - GEMEENTERAAD 24 april 2023 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Nachtegaalstraat - invoering tonnagebeperking
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op...

31900 - publicatiedatum 02/05/2023 - GEMEENTERAAD 24 april 2023 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Vloethemveldstraat - plaatsing tractorsluis
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet...

31901 - publicatiedatum 02/05/2023 - GEMEENTERAAD 24 april 2023 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Isenbaertstraat - oversteekplaats voor voetgangers
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op...

31902 - publicatiedatum 02/05/2023 - GEMEENTERAAD 24 april 2023 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Duikerstraat - Stationsstraat - wijziging snelheidsbeperking
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op...

31903 - publicatiedatum 02/05/2023 - GEMEENTERAAD 24 april 2023 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Dorpsstraat - invoering fietsstraat
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet...

31796 - publicatiedatum 06/03/2023 - GEMEENTERAAD 27 FEBRUARI 2023 - Adviesbeleid - landbouwraad - statuten - huishoudelijk reglement – afsprakennota
CONTEXT: In de gemeenteraad van 4 maart 2019 werd voorgesteld om bijkomend een gemeentelijke adviesraad op te richten voor toegankelijkheidsbeleid en landbouwbeleid. De gemeenteraad verleende goedkeuring aan deze beleidslijn inzake het participatiebeleid. In de zitting van 1 juli...

31775 - bekendgemaakt op 17/02/2023 - ARBEIDSREGLEMENT GEMEENTE - SELECTIEREGLEMENT
selectiereglement

31777 - 17/02/2023 - Besluit van de burgemeester - site Civiele Bescherming - Parkweg 1 Jabbeke - verbod om noodopvangplaatsen te organiseren - intrekking
De burgemeester, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 133 en 135 §2. Overwegende dat er door de burgemeester op 19 november 2022 een besluit werd genomen waarbij de Belgische Staat en FEDASIL een verbod krijgen om noodopvangplaatsen te organiseren op de...

31773 - POLITIEREGLEMENT - TRACTORWIJDING KLJ JABBEKE
Het college van burgemeester en schepenen In de gemeente Jabbeke wordt n.a.v. de tractorwijding op zondag 05/03/2023 een tijdelijk politiereglement ingevoerd. Gelet op de vraag van KLJ Jabbeke en Lokale Politie Jabbeke. Er moeten maatregelen moeten getroffen worden...

31747 - publicatiedatum 01/02/2023 - GEMEENTERAAD 30 JANUARI 2023 - Reglementen - gemeentewerken - samenwerkingsovereenkomst: 'Groenadoptie in je buurt' - ontwerp
Door enkele burgers (wijkcomité) werd de vraag gesteld om meer betrokken te worden bij de groenaanplanting in de wijk. Er wordt hierbij voorgesteld dat de gemeente het nodige materiaal aanlevert en waarbij de buurtbewoners vervolgens instaan voor het aanplanten. Om dit universeel over de...

31673 - publicatiedatum 21/12/2022 - GEMEENTERAAD 19 december 2022 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Varsenareweg - invoeren tonnagebeperking
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen...

31674 - publicatiedatum 21/12/2022 - GEMEENTERAAD 19 december 2022 - Reglementen - gemeentelijke reglementen - reglement verwaarlozing - ontwerp
Context Het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen is sinds 1 januari 2017 een gemeentelijke bevoegdheid. Omwille van het feit dat de kwaliteit van de woonomgeving een belangrijke rol speelt in het woonbeleid, wil de gemeente naast de leegstand ook panden...

31634 - publicatiedatum 01/12/2022 - GEMEENTERAAD 28 november 2022 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Stationsstraat - invoering tonnagebeperking
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het...

31635 - publicatiedatum 01/12/2022 - GEMEENTERAAD 28 november 2022 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - invoeren zone 30 in woonwijken
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het...

31636 - publicatiedatum 01/12/2022 - GEMEENTERAAD 28 november 2022 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Vlamingveld - vrijetijdscentrum Jabbeke - invoeren tonnagebeperking
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen...

31582 - publicatiedatum 10/11/2022 - GEMEENTERAAD 7 november 2022 - Financiën - Fluvius - retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - periode 2023-2025
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen, Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; Gelet op het feit dat...

31456 - publicatiedatum 13/09/2022 - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER - AGRESSIEVE HONDEN
Besluit van de burgemeester

31263 - publicatiedatum 19/05/2022 - OCMW-RAAD 16 MEI 2022 - Sociale dienst - participatie en sociale activering - toelage socioculturele participatie - herziening reglement
De sociale relaties die mensen hebben, bepalen in grote mate mee de (im)materiële bronnen waar zij toegang toe hebben en daaruit afgeleid hun mogelijkheden tot maatschappelijke integratie en participatie aan de samenleving. De OCMW-toelage socio-culturele/sportieve participatie' wil de kansarmen in...

31014 - publicatiedatum 04/02/2022 - Gemeenteraad 31 januari 2022 - Politiereglementen - politiereglement op het wegverkeer - mobiliteit - Eernegemweg 53 - parkeerplaats voor personen met een handicap
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen...

30842 - publicatiedatum 10/11/2021 - GEMEENTERAAD 8 NOVEMBER 2021 - Reglementen - leefmilieu - aanbod bijenvriendelijke bomen in het kader van de vergroening van de gemeente - subsidiereglement
De gemeenteraad, Er is de voorgenomen beleidsintentie om in een periode van 10 jaar voor elke inwoner een boom aan te planten. De plantacties zullen gebeuren op initiatief van de gemeente zoals aanplanten van geboortebomen, laanbomen en bosplantacties. Daarnaast zal in...

30827 - Politiereglement - Inname openbaar domein - Café 't Hoekske - Cathilleweg/Spanjaarstraat - 3 december 2021
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van café 't Hoekske zal de doorgang Cathilleweg/spanjaardstraat op 3 december 2021 van 18u tot 0u afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer.

548973 - publicatiedatum 15/7/2021 - IMEWO - gecoördineerde statuten
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

30506 - 08/06/21 - Besluit gouverneur West-Vlaanderen - Rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden
In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich op dit moment, bij het begin van de zomerperiode, situaties van droogte. Deze kunnen zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in...

540137 - publicatiedatum 8 april 2021 - Fluvius West - gecoördineerde statuten
Op 10 december 2020 vond een buitengewone algmene vergadering van Fluvius West plaats. Enkele agendapunten hadden betrekking op een statutenwijziging binnen Fluvius West, dit om de statuten in overeenstemming te brengen met het Ministerieel Besluit van 18 maart 2021. In...

30249 - GEMEENTERAADSCOMMISSIE VERKEER DE DATO 10 FEBRUARI- 19u
De gemeenteraadscommissie Verkeer kent volgende agenda: 1 - Goedkeuring verslag vorige vergadering 2 - Melding - Bitterstraat - Huidige verkeerssituatie (526124). 3 - Mobiliteit en verkeersveiligheid - ikv aanleg Dorpsstraat - voorstel uitbreiding "zone 30" in meerdere straten te...

30223 - publicatiedatum 03/02/2021 - GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2021 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Zuidmoere - verkeersregeling afsluiting voor doorgaand verkeer in de schoolomgeving
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

30224 - publicatiedatum 03/02/2021 - GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2021 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Nachtegaalstraat - parkeerplaats voor personen met een handicap
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

30223 - publicatiedatum 03/02/2021 - GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2021 - Intergemeentelijke samenwerking - veiligheid - bekrachtiging protocolakkoord - vaststelling zonaal GAS-reglement
Door de gemeenteraad werd op 1 februari goedkeuring gegeven aan het algemene GAS-reglement voor de politiezone Kouter en voor het protocolakkoord met de procureur des Konings van West-Vlaanderen. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2021.

30131 - publicatiedatum 16 december 2020 - POLITIEBESLUIT VAN 16 DECEMBER 2020 VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE DE PLICHT TOT HET DRAGEN EN HET BIJ ZICH HEBBEN VAN EEN MONDNEUSMASKER OP HET GRONDGEBIED VAN DE PROVINCIE...
Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 16 december 2020 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

30122 - publicatiedatum 15 december 2020 - POLITIEBESLUIT VAN 14 DECEMBER 2020 VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE DE PLICHT TOT HET DRAGEN EN HET BIJ ZICH HEBBEN VAN EEN MONDNEUSMASKER OP HET GRONDGEBIED VAN DE PROVINCIE...
Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 14 december 2020 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

30055 - 17/11/20 - POLITIEBESLUIT GOUVERNEUR PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - AANVULLENDE MAATREGELEN IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS COVID-19
Politiebesluit van 2 november 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. POLITIEBESLUIT PROVINCIE WEST-VLAANDEREN De gouverneur van de provincie...

30052 - 16/11/20 - BESLUIT VLAAMSE REGERING 30 OKTOBER 2020 - VLAAMS RAMPENFONDS
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest werd op 9 november 2020 bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit voert nieuwe...

30050 - 13/11/20 - Gemeenteraadscommissie Verkeer - agenda - 19 november 2020
De Gemeenteraadscommissie Verkeer kent volgende agenda: Goedkeuring verslag vorige vergadering Melding - Kerkeweg 6 - landbouwverkeer in de straat - verzoek tot dichtlassen putdeksels/verzoek tot politiecontrole (511574) Melding - Boterstraat Snellegem - voorstel...

30006 - 23/10/2020 - Besluit gouverneur West-Vlaanderen - oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ‘s morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van...
De gouverneur, Gelet op de provinciewet van 30 april 1836, in het bijzonder op artikel 128; Gelet op de wet van 6 maart 1818 betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke...

30003 - 21/10/2020 - Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836; Gelet op de artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992; Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet van 9 september...

29946 - 28/09/2020 - Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en een verbod op particulier gebruik van drones...
De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836; Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet; Gelet op de wet van 6 maart 1818,...

29918 - 09/09/2020 - GEMEENTERAAD 7 SEPTEMBER 2020 - Adviesraden - GECORO - goedkeuring huishoudelijk reglement
Op 29 juni 2020 werd door de GECORO goedkeuring gegeven aan het ontwerp van huishoudelijk reglement in toepassing van het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke...

29827 - 08/07/2020 - GEMEENTERAAD 6 JULI 2020 - Coronacrisis - relancemaatregelen - onderdeel gemeente
Eerder werd aan de gemeenteraad gerapporteerd met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die in de loop van de coronacrisis werden genomen. Door diverse overheden en besturen wordt ook gewerkt aan een aantal relancemaatregelen bij het her opstarten van de economische...

29829 - 08/07/2020 - GEMEENTERAAD 6 JULI 2020 - Woonbeleid - conformiteitsattest - beperking van de duur tot maximum 5 jaar - reglement
Juridisch kader • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 • Decreet van 14 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode • Decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van...

29831 - 08/07/2020 - OCMW-RAAD 6 JULI 2020 - Coronacrisis - relancemaatregelen - onderdeel OCMW
Eerder werd aan de gemeenteraad gerapporteerd met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die in de loop van de coronacrisis werden genomen. Door diverse overheden en besturen wordt ook gewerkt aan een aantal ondersteunende maatregelen bij het her opstarten van de...

29739 - 25 mei 2020 - Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Ijzerbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van Rivierbeek, Hertsbergebeek en de...
Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Ijzerbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van Rivierbeek, Hertsbergebeek en de...

29730 - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER - HEROPENING SPEELPLEINEN 27 MEI
Na overleg met de experts is beslist dat de buurtspeeltuinen in open lucht vanaf woensdag 27 mei, door de lokale autoriteiten heropend kunnen worden voor kinderen tot en met 12 jaar. Grotere speeltuinen in parken kunnen onder toezicht van de lokale autoriteiten worden geopend onder dezelfde...

29725 - Gemeenteraadscommissie Verkeer - 28 mei 2020 - agenda
Goedkeuring verslag vorige vergadering; Mobiliteit en verkeer – verkeersveiligheid – Legeweg –onaangepaste snelheden – verzoek tot snelheidsbeperking (489563); Melding – plaatsing van 1 of 2 palen tussen of op de scheiding dreef Stroperspad en de dreef naar de visput –...

29689 - 07/05/2020 - GEMEENTERAAD 4 MEI 2020 - Vrije tijd - uitleendienst - podiumwagen - reglement uitlening
Naar aanleiding van de gemeenteraad van 6 mei 2019 waarop de aankoop van een podiumwagen werd goedgekeurd en de vraag werd gesteld om een voorstel van reglement voor uitlening van een podiumwagen op te maken. Het reglement werd voorgelegd aan de sportraad, die in zitting van 24 februari...

29690 - 07/05/2020 - GEMEENTERAAD 4 MEI 2020 - Vrije tijd - sport - gebruiks- en retributiereglement kunstgrasterrein en andere sportterreinen.
Naar aanleiding van het aanleggen in 2019 van een kunstgrasterrein te Varsenare wordt voorgesteld om een gebruiks- en retributiereglement aan te nemen voor dit terrein en de andere gemeentelijke sportterreinen (grasterreinen voor voetbal en krachtbal). Er wordt vastgesteld dat de...

29691 - 07/05/2020 - GEMEENTERAAD 4 MEI 2020 - Cultuurbeleid - bibliotheek - samenwerking Ginter - nieuwe toepassingssoftware - aanpassing dienstreglement
Gelet op het streven naar een uitbreiding van de toegankelijkheid van de bibliotheekgebouwen naar minder mobiele gebruikers en hun geleidehonden wordt voorgesteld om het toegangsverbod voor dieren op te heffen voor deze speciale dieren. Gelet op een streven naar een zo goed mogelijke...

29692 - 07/05/2020 - OCMW-RAAD 4 MEI 2020 - Reglementering - sociale dienst - financiële dienstverlening - tegemoetkoming in de medische kosten
Aan de OCMW Raad worden aanpassingen voorgesteld aan de reglementering “tegemoetkoming in de medische kosten” . 1. Wettelijke bepalingen m.b.t. de dienstverlening: Het recht op gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen. Het is de opdracht van het OCMW om dat recht te...

29629 - 16 april 2020 - TMVW - GECOÖRDINEERDE STATUTEN