32037 - publicatiedatum 04/07/2023 - GEMEENTERAAD 26 JUNI 2023 – Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Gistelsteenweg - Koffiestraat - invoering parkeerverbodGelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008;

Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie verkeer in zitting van 25 mei 2023;

Gelet op de behandeling in het college van burgemeester en schepenen van 5 juni 2023;

Overwegende dat de hiernavolgende maatregel uitsluitend betrekking heeft op gewestwegen;

Overwegende dat de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente.

BESLUIT:

Artikel 1:
In de Gistelsteenweg wordt het volgende ingericht:
Een parkeerverbod ter hoogte van Koffiestraat 23, vanaf het kruispunt met de Koffiestraat over een afstand van 13 meter.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte evenwijdige schuine strepen, overeenkomstig met het KB 01/12/1975.

Artikel 2 :
Deze maatregel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

Artikel 3:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.