31962 - publicatiedatum 30/05/2023 – OCMW-raad 15 mei 2023 – Reglementen – dienst voor onthaalouders – huishoudelijk reglement – ontwerpCONTEXT:
De laatste aanpassing van het huishoudelijk reglement van de dienst voor onthaalouders dateert van 2014.

Het is de bedoeling om het nieuwe reglement in voege te laten gaan vanaf 01/09/2023. Na goedkeuring van het nieuwe huishoudelijk reglement, zal vanaf juli 2023 gestart worden met de communicatie naar ouders.

RECHTSGRONDEN:
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

MOTIVERING:
Overwegende dat een huishoudelijk reglement een overzicht geeft van regels en richtlijnen die de werking van de onthaalouders concretiseren. Er zijn duidelijke afspraken nodig omdat zij enerzijds borg staan voor een betere opvang en verzorging van de kinderen. Anderzijds zorgen zij voor een aangename sfeer in de opvang omdat regels staan voor duidelijkheid, zonder dat er discussies ontstaan over wat wel en niet mag.

Gelet op de behandeling in het schepencollege op 24 april 2023.

De belangrijkste wijzigingen:
- Ouders betalen een waarborg bij reservatie van hun opvangplaats. Er wordt bij reservatie een opvangplan ondertekend.
- Het aantal gerechtvaardigde afwezigheden wordt beperkt tot 20 dagen voor een voltijds opvangplan (ziekte met attest en 10 dagen technische werkloosheid worden niet in rekening gebracht).
- De opzegperiode wordt verlengd van één naar twee maanden.
- Ouders zullen een bijdrage betalen voor afvalverwerking (0,50 euro/opvangdag).
- Toevoeging co-ouderschap en GDPR wetgeving.
- Inwoners Groot-Jabbeke hebben voorrang.

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het huishoudelijk reglement van de dienst voor onthaalouders.

Huishoudelijk reglement dienst voor onthaalouders