29831 - 08/07/2020 - OCMW-RAAD 6 JULI 2020 - Coronacrisis - relancemaatregelen - onderdeel OCMWEerder werd aan de gemeenteraad gerapporteerd met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die in de loop van de coronacrisis werden genomen.

Door diverse overheden en besturen wordt ook gewerkt aan een aantal ondersteunende maatregelen bij het her opstarten van de activiteit.

OCMW Jabbeke ontvangt in het kader van de Corona-maatregelen volgende extra dotaties voor steun aan kwetsbare gezinnen via het OCMW:
- steun voor voedselhulp: 1.428 euro
- steun voor basisbehoeften: 3.564 euro
- Indexering budget Gas- en Elektriciteitsfonds - 574 euro
- Bijkomende ondersteuning voor lokale armoedebestrijding – 33.353 euro
(totaal : 38.919 euro toezegging)

Door OCMW Jabbeke wordt dit aangewend in het kader van de ondersteuning van gezinnen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid.

Overzicht van de toelagen/subsidies die in het kader van de OCMW-werking aan bod komen:

(1) Energie

Behandeling van de aanvragen aan het sociaal stookoliefonds (bestaande werking OCMW).
Tegemoetkoming in de water- en energiefactuur voor wie tijdelijk werkloos werd. De Vlaamse overheid geeft een financiële tegemoetkoming voor 1 maand in de betaling van de water- en energiefactuur voor werknemers die tijdelijk werkloos werden ten gevolge van COVID-19. De forfaitaire vergoeding bedraagt in totaal 202,68 euro en is als volgt samengesteld: voor water 30,77 euro, voor de verwarmingskosten 95,05 euro, voor de elektriciteitskosten 76,86 euro.
Opladen budgetmeters: het oplaadpunt voor budgetmeters bevindt zich in het Sociaal Huis en is elke werkdag bereikbaar van 8u30 tot 17u.
Er is het verbod op afsluiting van gas en elektriciteit: zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn, worden geen afsluitingen van gas of elektriciteit uitgevoerd.

Het federaal parlement heeft beslist om voor de jaren 2019 en 2020 het budget van het Gas- en Elektriciteitsfonds te indexeren. Voor Jabbeke gaat dit om 574,48 euro.

(2) Wonen

Betalingsuitstel voor hypothecair krediet: particulieren en ondernemingen/organisaties die financieel worden getroffen door de coronacrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen kosteloos betalingsuitstel (tot en met 30 september 2020) van hun hypothecair krediet vragen. Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet houdt in dat een kredietnemer gedurende maximum 6 maanden zijn/haar krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend. De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen. Kredietnemers die maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhouden, kunnen betalingsuitstel opnemen zonder dat ze intresten op het betalingsuitstel zijn verschuldigd. De bank neemt dit op zich. Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020. Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.
Huurprijsvermindering in sociale huur: als een huurder of een van de personen van wie het inkomen in aanmerking wordt genomen voor de huurprijsberekening tijdelijk werkloos is wegens overmacht (reden ‘coronavirus’) wordt de huurprijs berekend op basis van het huidige inkomen, met name de som van de inkomsten van de maand die aan de toepassing voorafgaat.
Verlenging huurovereenkomst wegens uitzonderlijke omstandigheden: in afwijking van de regelgeving kan de huurder tijdens de duurtijd van de coronavirusmaatregelen de verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden aan de verhuurder vragen met een e-mail. Die aanvraag kan ook nog gebeuren tijdens de maand voor de vervaldag van de huur.
Tijdelijk verbod op uithuiszettingen: gerechtelijke uithuiszettingen die toch zouden worden doorgevoerd, zullen voortaan zonder recht of titel gebeuren. Dit geldt zolang de civiele noodsituatie van kracht is. Voorlopig is dat tot en met 17 juli 2020.

Het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen is versneld in werking getreden:
Het OCMW zal ook voor mensen wiens huurachterstal ontstaan is na 1 april beroep kunnen doen op het Fonds ter bestrijding voor uithuiszetting. De vergoeding is tijdelijk aangepast.
Het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen treedt in werking op 1 juni 2020. Aanvankelijk was voorzien dat enkel huurachterstallen die ontstaan zijn na 1 juni 2020, de inwerkingtredingsdatum van het besluit, in aanmerking komen voor een begeleidings- overeenkomst. Om ook betalingsachterstanden ingevolge de huidige ' coronavirusmaatregelen' voor de maanden april en mei 2020 te kunnen vatten in een begeleidingsovereenkomst, wordt deze inwerkingtreding vervroegd naar 1 april 2020.
Ook de maanden nadien zullen er mogelijk meer mensen beroep doen op het OCMW omwille van huurachterstal. Om deze toegenomen instroom aan begeleidingsovereenkomsten op te vangen, wordt het tussenkomstpercentage bij de start van de begeleidingsovereenkomst opgetrokken van 25 % naar 45 % en dit voor alle begeleidingsovereenkomsten die bij het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen worden ingediend voor 1 oktober 2020. Het OCMW kan voor de huurachterstanden die in mei worden gemeld, de partijen bijeenbrengen en de onderhandelingen opstarten. Vanaf 1 juni kunnen de tegemoetkomingen door het Fonds worden toegekend.
Op 08/06/2020 gaf het Vast Bureau goedkeuring aan de instap in de procedure van het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen van Wonen Vlaanderen.

(3) Werk en sociale bescherming

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Coronavirus geldt tot 30 juni 2020. De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als om overmacht zijn voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent van het geplafonneerde loon om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken. Voor de diensten thuiszorg (poetsdienst, huishoudhulp en groen- en karweidienst) is hier beroep op gedaan tijdens de maand april 2020. Sinds mei is er volledige herstart van de thuiszorg.

De POD Maatschappelijke Integratie formuleerde de volgende richtlijnen voor de OCMW’s:
huisbezoeken in het kader van het sociaal onderzoek tot een minimum beperken of zelfs opschorten en uitstellen tot een latere datum. Wanneer het huisbezoek niet kan worden uitgevoerd, kan dit geen reden zijn om de toekenning van de steun te weigeren of uit te stellen;
evaluaties van de GPMI via andere kanalen uitvoeren (telefoon, videoconferentie, enzovoort) of indien dit onmogelijk is uitstellen;
wanneer het sociaal onderzoek niet optimaal is kunnen verlopen en wanneer deze onregelmatigheden vervolgens worden vastgesteld, hebben de OCMW’s steeds de mogelijkheid, wanneer de toestand hersteld zal zijn, een dossier of een beslissing te herzien en, indien nodig, het ten onrechte gestorte leefloon terug te vorderen;
deze uitstel- en/of opschortingsmaatregelen mogen op geen enkel wijze afbreuk doen aan de rechten van de cliënten. De rechten van de cliënt moeten immers gewaarborgd worden.

Aan OCMW Jabbeke is ingevolge KB 13/05/2020 via POD een COVID-19 subsidie toegekend ten bedrage van €3.564 te besteden ten voordele van de gebruiker van het OCMW in de ruimste zin. Voorgestelde aard van de tussenkomsten: huisvesting, energie, digitale ondersteuning, psychosociale hulp, gezondheid e.a. Omwille van de soms ontstane samenloop met bestaande subsidiekanalen, is geopteerd voor digitale ondersteuning. Overleg met de zes scholen van de gemeente is opgestart om te vernemen of en bij wie er moeilijkheden waren voor het volgen van preteaching. Hiervoor zou in ondersteuning voorzien worden.

Voor de leefloondossiers is ingevolge KB 06/06/2020 in bijkomende ondersteuning voorzien. Naast een aantal tijdelijke technisch-wetgevende modaliteiten wordt gedurende zes maanden €50 bovenop het leefloon toegekend.

(4) Opvang

Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen, hadden gedurende de ganse lockdownperiode recht op de opvang. Voor de komende zomermaanden is de werking Buitenschoolse Kinderopvang op 08/06/2020 aan het college voorgelegd (zie record 512662) en intussen goedgekeurd.

(5) Voedselhulp

zie hiervoor KB 31.03.2020
Op initiatief van de minister van Maatschappelijke Integratie heeft de Ministerraad een subsidie van 3 miljoen euro toegekend aan de OCMW's, zodat zij de begunstigden rechtstreeks kunnen ondersteunen in het kader van de toegang tot voedingsmiddelen en basisproducten voor hygiëne. Bedrag dat toegekend is aan OCMW Jabbeke: €1.428 toe te kennen aan de gebruikers OCMW in de ruimste zin. Hiervoor zijn intussen een aantal gezinnen aangemeld ten voordele van wie deze tussenkomst preferent zal worden toegekend.

een éénmalig consumptiebudget uit te reiken aan kwetsbare huishoudens waarvoor het nog wachten Voor lokale armoedebestrijding heeft de Vlaamse regering een toezegging gedaan van € 33352,58 ter ondersteuning van de lokale besturen en de financiering van de lokale armoedebestrijding. Er wordt gesproken over is op de te volgen procedure.
(Op 12 juni werd beslist om € 100 miljoen extra te voorzien voor de OCMW's. De precieze verdeling is nog niet gekend, maar deze middelen zouden onder meer gericht zijn op het aanpakken van energiearmoede.)

BESLUIT:

Enig artikel:
De OCMW-Raad neemt kennis van een greep uit de vele maatregelen die genomen zijn die tijdens de COVID-19-crisis om ondersteuning te bieden in situaties van armoede en bestaansonzekerheid. Naast de vele maatregelen die het team sociale dienst zoveel als mogelijk zal opvolgen in het belang van de beoogde doelgroepen, is er de bestaande dienstverlening van het OCMW die aangehouden blijft.