29827 - 08/07/2020 - GEMEENTERAAD 6 JULI 2020 - Coronacrisis - relancemaatregelen - onderdeel gemeenteEerder werd aan de gemeenteraad gerapporteerd met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die in de loop van de coronacrisis werden genomen.

Door diverse overheden en besturen wordt ook gewerkt aan een aantal relancemaatregelen bij het her opstarten van de economische activiteiten.

1. Voor de sector lokale economie

Het geheel van de ondersteuningsmaatregelen van de federale overheid en de Vlaamse overheid is ten overvloede gekend en wordt gepubliceerd op https://www.vlaio.be. Het blijkt dat er op vandaag reeds voor Jabbeke 263 hinderpremies werden betaald door de Vlaamse overheid en 524 compensatiepremies en dit voor een geraamd bedrag van vermoedelijk 1,5 miljoen euro.

Er is op vandaag heel wat aanvullende gemeentelijke dynamiek ter ondersteuning van relance en het lokale middenstandsgebeuren. Er zijn initiatieven in de zin van een aanvullende gemeentelijke subsidie op de hinderpremie en zelfs gemeentelijke aanvullende subsidie op de vrijstelling van sociale bijdrage die via FOD kon bekomen worden. Daarnaast zijn er ook initiatieven in de zin van eenmalige aankoopbons, al of niet met een multiplicerend effect voor lokale aankopen.

Daarnaast zijn er tal van initiatieven voor het verlagen of terugbetalen van gemeentelijke belastingen en/of retributie, specifiek op de bedrijfsvoering gericht. Voor Jabbeke is het evenwel zo dat er geen specifieke bedrijfsbelasting is anders dan de beperkte bijdrage die gevraagd wordt in het kader van het markt- en kermisgebeuren en de specifieke bedrijfsbelasting die geheven wordt op het recreatiedomein Klein Strand.

Er werd bespreking verleend hieraan naar aanleiding van de raad voor lokale economie op 11 juni 2020, waarbij door de raad voor lokale economie voorgesteld wordt om een actie voor de ter handstelling van ontsmettingsmateriaal te doen ten voordele van handelszaken, toegankelijk voor het publiek.

Advies raad voor lokale economie: ‘Daar we alle handelaars willen bereiken, zowel degene die hebben kunnen verder werken-in moeilijke omstandigheden, als degenen die volledig hebben moeten sluiten, hadden we graag een voorstel gedaan om voor elke handelaar ontsmettingsmateriaal te voorzien. 5 liter ontsmettingsvloeistof per handelaar. Dit zouden de handelaars kunnen afhalen op een centraal punt. Indien nodige ook bijvullen. Graag ook een voorstel voor een groepsaankoop dispenser’.

Er wordt geraamd dat een actie in die zin een geraamde kostprijs heeft van 10.000 euro. Het schepencollege wordt gemachtigd om de overhandiging te doen aan elke handelszaak, toegankelijk voor publiek.

Daarnaast kan ook overwogen worden om voor de handdesinfectietoestellen, die een geraamde kostprijs hebben van 275 euro, een gemeentelijke subsidie toe te kennen van 50% van de kostprijs – met een maximum van 125 euro voor die aankopen sinds 1 maart 2020 en beperkt tot 1 dispenser per handelszaak, toegankelijk voor publiek. Het budget wordt geraamd op 20.000 euro en de subsidie kan gebeuren op voorlegging van het bewijs van aankoop en betaling na 1 maart 2020.

Als tweede actie zou bestaan uit een initiatief ‘win uw kasticket terug door lokaal te kopen’.

Advies raad voor lokale economie: ‘De deelnemende handelaar krijgt een kartonnen doos. In deze doos kan de klant zijn kasticket voorzien van naam en adresgegevens deponeren. Per handelaar zouden er 2 tickets getrokken worden. Klant kan zijn aankoop terugkrijgen met een max van 25 euro. Flyer laten ronddelen met de deelnemende handelaars. Actie zou van start gaan op 01/09/2020 tot 30/11/2020. Budget: stel 100 handelaars doen mee: max 5.000 euro, kan ook minder zijn afhankelijk van trekking. Dozen + 1.000 euro en flyers + 500 euro (prijzen worden nog opgevraagd)’.

Het budget hiervoor wordt geraamd op 10.000 euro. Aan het schepencollege wordt budgethouderschap verleend om in die zin, in samenwerking met de raad voor lokale economie, het initiatief ‘win uw kasticket door lokaal te kopen’ verder uit te werken.

Door de raad voor lokale economie werd dus niet geadviseerd in de richting van directe ondersteuning of een aankoopbonnen-beleid. Hiertegen zijn ook een aantal argumenten:
Een directe ondersteuning is weinig selectief in haar toepassing en kan met de beschikbare gemeentelijke budgetten slechts een beperkte bijdragen betekenen ten opzicht van wat door de Vlaamse en federale overheid gedaan wordt
De ervaring leert dat met betrekking tot het ondersteunen via gemeentelijke aankoopbons er dan in hoofdzaak gebruik is via het grootwarenhuis of de dagelijkse voedingszaak en minder bij de beoogde doelgroep. Ook hier is een aankoopbon van 10 euro per inwoner, uiteindelijk toch 138.000 euro ten laste van de gemeente, een beperkte stimulus. Aankoopbonnen kunnen ook een grote administratieve last voor verkrijger, handelaar en gemeente.

Het is een gegeven dat de ondersteuning van het lokale middenstandsgebeuren in een gemeente van het profiel van Jabbeke, in de rand van de stad en met een terugloop van kleinhandelszaken in de kernen, geen eenvoudig beleidsitem is. Daarbij ook nog de zeer grote diversiteit onder de handelszaken en dienstverlenende bedrijven.

Dit crisismoment kan aanleiding zijn om aldus, misschien iets vroeger dan gepland, te investeren in een samenwerking die ondersteund wordt in het kader van een ‘smart-cities’-concept. Op het einde van de vorige legislatuur waren er al voorstellen met betrekking tot het promoten van de fietsmobiliteit in relatie met lokale middenstand. Het concept moet in ieder geval verder uitgediept worden en verdient verder onderzoek. Voor dit onderdeel wordt voorgesteld om een investeringsbudget van 100.000 euro te reserveren en om hiervoor een werkgroep samen te stellen die op geregeld tijdstip aan de gemeenteraad kan rapporteren. De bedoeling moet zijn om het lokale economisch initiatief te ondersteunen op de lange termijn.

Tenslotte kan de vraag gesteld worden of er voor de enige noemenswaardige gemeentelijke bedrijfsbelasting (de belasting op kampeerterreinen – met een tarief van 31 euro per jaar en 584 eenheden) er geen vrijstelling moet verleend worden voor de periode van de duur van de verplichte sluiting – 3 maanden – 7,5 euro – te ramen op 4.380 euro.

Daarnaast is er ook de jaarvergoeding die de marktkramers betalen voor de deelname aan de markt en die in hoofdzaal slechts een vergoeding zijn voor de kosten van energie. De globale ontvangst is 5.000 euro per jaar en er kan voorgesteld worden om een abonnementsverlenging van 3 maanden toe te staan.

2. Voor de sector Sport, Jeugd en Cultuur

https://www.vvsg.be/nieuws/extra-middelen-cultuur-sport-jeugd-gemeenten-beslissen-zelf-over-besteding

Jabbeke ontvangt in het kader van corona extra middelen voor cultuur sport jeugd – 153.499,13 euro.

Het wordt aan de gemeentelijke autonomie overgelaten hoe daarmee wordt omgegaan.

Voor Jabbeke is het zo dat de vrijetijdsverenigingen reeds in belangrijke mate ondersteund worden en dat er geen vergoedingen bestaan voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. Die huurgelden, die eventueel betaald werden in voorschotten voor evenementen, worden wegens de afgelasting integraal terugbetaald.

Het is in ieder geval de bedoeling om voor alle verenigingen het subsidieniveau minstens aan te houden, zelfs al blijkt uit de jaarrapportering een verminderde activiteit.

Daarnaast is het aangewezen om voor de toepassing van dit ‘corona-relancedossier’ het begrip ‘culturele verenigingen’ in de ruime zin gelezen te worden: sport, jeugd, cultuur, maar ook socio-cultureel, ontspanningsverenigingen, seniorenverenigingen en milieuverenigingen.

Bijgevolg worden volgende relancemaatregelen voorgesteld:

(1) Voorrang voor schadevergoeding

Verenigingen uit het werkveld van sport, jeugd en cultuur die ten gevolge van de coronacrisis schade geleden hebben, dienen bij voorrang in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Daarbij dient het evenwel te gaan om effectief geleden schade zoals in het verzekeringsrecht, niet de winstderving, de minderontvangst, de winstverwachting of de spontane terugbetaling van lidgelden of huurgelden door de vereniging zelf ontvangen. Daarbij kan het gaan om verenigingen die privaat zorgen voor hun infrastructuur en die in de tussenperiode huurgelden of onderhoudskosten hebben gedragen. Een ander voorbeeld is dit van gedane afhuringen of vastgelegde contracten voor optredens, waarvan het gedane voorschot niet kan gerecupereerd worden.

Voorstel om na oproep en sluitingsdatum een schaderegelingsvoorstel voor te leggen voor goedkeuring door de gemeenteraad. Dit onderdeel van de maatregel wordt nu geraamd op een budget van 30.000 euro.

(2) De ten laste neming van de specifieke kosten voor aankoop van veiligheidsmateriaal

Door de gemeente werden al aankopen gedaan van veiligheidsmateriaal ten behoeve van verenigingen. Dit onderdeel wordt hier in rekening gebracht voor een bedrag van 15.000 euro
Verenigingen in het werkveld van sport, jeugd, cultuur in de ruime zin die aankoop gedaan hebben of aankoop wensen te doen van specifiek veiligheidsmateriaal ten behoeve van de veilige werking van hun vereniging kunnen hiervoor prioritair in aanmerking komen. Daarbij kan het gaan om ontsmettingsmateriaal, maskers, beschermkledij, e.d. die door de vereniging bekostigd worden. De kosten hiervoor wordt thans geraamd op 15.000 euro (terugbetaling op voorlegging van aankoop- en betaalbewijzen door de vereniging)
Voor jeugdverenigingen die specifieke kosten hebben in het kader van de zomerkampactiviteiten ten gevolge van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen wordt terugbetaling gedaan van de geraamde meerkosten. Hiervoor dient een motivering met toelichting en verwijzing naar de kosten van het vorige werkingsjaar te worden neergelegd. Dit onderdeel wordt nu geraamd op 5.000 euro
Bijkomend wordt ten behoeve van verenigingen, die dit moment van heropstarten na coronacrisis wensen aan te grijpen voor het verwerven van EHBO-materiaal, een gemeentelijke tussenkomst gedaan van 75% in de specifieke aankoop van dit materiaal, evenwel beperkt tot 1 EHBO-uitrustingsinitiatief per erkende vereniging. Dit onderdeel wordt geraamd op 7.500 euro

(3) Het ondersteunen van bijkomend gemeentelijk initiatief in het kader van de veiligheid in het vrijetijdsgebeuren

Het overgrote deel van het vrijetijdsgebeuren verloopt via de geïntegreerde centra VC Jabbeke en SPC Varsenare. Daarbij gaat het om sport, cultuur, bibliotheek, kinderopvang en zelfs de schoolgaande jeugd. De beide centra zijn bij uitstek ook de plaatsen waar er een grotere volkstoeloop kan zijn. Er kan voorgesteld worden om voor deze beide centra een automatische temperatuurmeetpoort te installeren. Er kan voorgesteld worden om de helft van deze kosten hiervoor te reserveren via dit budget, nu geraamd op 20.000 euro.

(4) Budget voor hernemend en nieuw op te starten verenigingsinitiatief

Het is duidelijk dat het initiatief uitgaand van het verenigingsleven in bepaald geval moeite heeft om her op te starten. In een bepaald geval kan opnieuw opgestart worden maar met meer beperkte capaciteit omwille van social distancing (bv. Zaalbezetting van de helft).

Daarbij lijkt het aangewezen dat het moet gaan om een nieuw initiatief dat doorgaat in één van de gemeentelijke culturele centra of gebouwen voor vrijetijd, gericht op een breed publiek verder dan de leden van de vereniging, en waarvoor dan een voorafgaande aanvraag gedaan wordt bij het schepencollege.

Daarbij kan voorgesteld worden om eenmalig 50% van de organisatiekosten ten laste te nemen met een maximum van 2.500 euro.

Voor dit onderdeel wordt het budget nu geraamd op 30.000 euro.

(5) Budget voor ondersteuning van wijk-, kermis- en marktinitiatieven

In deze coronatijd verdient bijzondere aandacht uit te gaan naar wijk-, kermis- en marktinitiatieven die met respect voor de nodige veiligheidsmaatregelen toch georganiseerd worden.

Hiervoor wordt een budget van 20.000 euro voorgesteld. Dit budget biedt eveneens kans voor een subsidiëring van maximaal 50% met een plafond van 2.500 euro per initiatief, voorafgaandelijk aan te vragen bij het schepencollege.

(6) Bijzondere aanvullende coronadotatie in het kader van de jaarlijkse subsidiëring van verenigingen

Het stelsel van de gemeentelijke subsidies aan verenigingen is gebaseerd op de jaarwerking. Door corona kan het zijn dat er daardoor voor verenigingen een belangrijke verstoring is van het te verwachten subsidiebedrag, toegekend via de gemeenteraadscommissie subsidies.

Door het coronagebeuren is het aangewezen dat eenmalig hiervoor een budget gereserveerd wordt aan de gemeenteraadscommissie subsidies, waarbij dan aandacht uitgaat naar de specifieke noden, anders dan een lineaire subsidietoekenning op basis van het aantal leden en activiteiten. Dit budget wordt geraamd op 25.000 euro.

(voor het onderdeel sociale zaken – OCMW – wordt verwezen naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het globale voorstel van relancemaatregelen voor de sectoren economie en vrijetijd voor een totaal bedrag van 315.000 euro.