32242 - publicatiedatum 19/09/2023 - GEMEENTERAAD 11 september 2023 – Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Parkweg - invoering parkeerverbodGelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008;

Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie verkeer in zitting van 25 mei 2023;

Gelet op de behandeling in het college van burgemeester en schepenen van 25 juli 2023;

Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke wegen en plaatsen;

Overwegende dat de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente.

BESLUIT:

Artikel 1:
In de Parkweg wordt ingericht:
1. Een verbod tot stilstaan en parkeren op de verharde zone ter hoogte van Parkweg 9. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door verkeersbord E3 met onderbord GXd.
2. Een verbod tot stilstaan en parkeren vanaf het einde van de verharde zone tot het einde van de Parkweg (lengte 12meter). Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord E3 met onderbord GXa.

Artikel 2:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.