29626 - 14 april 2020 - TMVS - GECOÖRDINEERDE STATUTENOp 10 december 2019 vond een buitengewone algmene vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS) plaats.

Enkele agendapunten hadden betrekking op een statutenwijziging binnen TMVS. De aanwezige deelnemers keurden de voorgestelde wijzigingen aan de statuten met unanimiteit van stemmen goed.

In toepassing van artikel 428 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dient de door de algemene vergadering goedgekeurde statutenwijziging aan de toezichthoudende overheid te worden overgemaakt, waarna de wijzigingen nog het voorwerp dienen uit te maken van een goedkeuringstoezicht door de Vlaamse Regering. Een wijziging van de statuten is pas uitvoerbaar nadat zij is goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering.

Op 4 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering door middel van een besluit standpunt ingenomen met betrekking tot de statutenwijziging van TMVS. Dit standpunt werd aan de vereniging meegedeeld op 5 maart 2020.

De Vlaamse Regering heeft de wijzigingen aan de statuten van TMVS goedgekeurd, met uitzondering van twee passages.

Deze twee respectievelijke passages worden derhalve geschrapt en aangepast. Hierdoor zijn de statuten bijgevolg definitief goedgekeurd.

In toepassing van artikel 429 DLB zijn de deelnemende gemeenten ertoe gehouden de volledig gecoördineerde teksten van de statuten neer te leggen en dit binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst door de vereniging van het goedkeuringsbesluit evenals in toepassing van artikel 286 DLB de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid bekend te maken via de webtoepassing van de gemeente.

De gecoördineerde versie van de statuten van TMVS na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de verenging en de toezichthoudende overheid kunt u hier terugvinden: Statuten