31959 - publicatiedatum 30/05/2023 - GEMEENTERAAD 15 mei 2023 - Gemeentelijke reglementen - Zwanenprijs 11 juli - wedstrijdreglement – ontwerpOp 24 april 2023 werd door het schepencollege ingestemd met de organisatie van ‘de Zwanenprijs’ en werd beslist om het reglement voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad voor goedkeuring.

Voorstel wedstrijdreglement:

Artikel 1: Doelstelling
Naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag op 11 juli, wil het gemeentebestuur Jabbeke ‘de Zwanenprijs’ in het leven roepen om een bedrijf of handelszaak, gevestigd in Jabbeke, met de origineelste Nederlandstalige naam te bekronen.

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Zwanenprijs’. De wedstrijd wordt georganiseerd door het gemeentebestuur Jabbeke, met adres te Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke.

Wie zijn horecazaak, winkel, bedrijf, organisatie, instelling, bedrijventerrein,… heeft opgericht met een originele Nederlandstalige naam, komt in aanmerking voor de prijs.

Artikel 2: Voorwaarden van deelname
Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan personen die voldoen aan volgende voorwaarden:
- De initiatiefnemers zijn meerderjarig;
- Horecazaak, winkel, bedrijf, organisatie, instelling, bedrijventerrein,… met een originele Nederlandstalige naam;
- De naam moet verwijzen naar de aard van de activiteit of de geschiedenis van de zaak of haar omgeving;
- Ook verenigingen of natuurlijke personen kunnen een kandidatuur naar voor schuiven waarbij de bedrijfsnaam hun is opgevallen;
- De onderneming moet gevestigd zijn op grondgebied Jabbeke;
- Indienen van kandidaturen verloopt volgens de indienprocedure (zie Artikel 3).

Artikel 3: Verloop
- De kandidaturen kunnen t.e.m. zondag 4 juni 2023 ingediend worden;
- De kandidatuur wordt digitaal ingediend, met voorziene inschrijvingsformulier, bij de gemeente via gemeentehuis@jabbeke.be met vermelding van:
- Contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres)
- Naam van onderneming, organisatie
- Kleine motivatie met verwijzing naar de aard van de activiteit of geschiedenis
- Na de indiendatum wordt een winnaar geselecteerd;

Artikel 4: Selectie van winnaars
De inschrijvingen worden beoordeeld op basis van vooropgestelde voorwaarden in Artikel 2. De cultuurraad vormt de jury en zal op basis van de voorwaarden en criteria één hoofdwinnaar selecteren.

Artikel 5: Prijs
Naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag zal de Zwanenprijs worden uitgereikt aan de winnaar.

De Zwanenprijs is een origineel uithangbord dat een ereplaats in het bedrijf kan krijgen en een kist met twee bieren uit Jabbeke met een bijpassend, origineel glas.

De prijs die gewonnen wordt is gebonden aan de onderneming of vereniging en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of plaats en het toegangsrecht beperken in de tijd.

Het gemeentebestuur Jabbeke is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de kandidaat onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste bevestigingsformaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de kandidaat zijn recht op de prijs en kan het gemeentebestuur Jabbeke de prijs toekennen aan een andere kandidaat, zonder enig verhaal.

Artikel 6: Publicatie
Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk geacht worden in geval van een klacht van een derde partij i.v.m. overtreding van de rechten of in geval van schade.

Kandidaten gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze de prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en adresgegevens kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur Jabbeke en in de geschreven pers.

Artikel 7: Betwistingen
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement wordt autonoom beslecht door het college van burgemeester en schepenen, tenzij andere overheden bevoegd zijn.

Artikel 8: Privacy
In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat het gemeentebestuur de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de gemeentelijke Zwanenprijs. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens.

Artikel 9: Contact
Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij het gemeentebestuur via volgende kanalen:
- Adres: Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke t.a.v. college van burgemeester en schepenen
- E-mail: gemeentehuis@jabbeke.be
- Telefonisch: 050 81 02 11

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt het wedstrijdreglement zoals voorgelegd goed.