29690 - 07/05/2020 - GEMEENTERAAD 4 MEI 2020 - Vrije tijd - sport - gebruiks- en retributiereglement kunstgrasterrein en andere sportterreinen.Naar aanleiding van het aanleggen in 2019 van een kunstgrasterrein te Varsenare wordt voorgesteld om een gebruiks- en retributiereglement aan te nemen voor dit terrein en de andere gemeentelijke sportterreinen (grasterreinen voor voetbal en krachtbal).

Er wordt vastgesteld dat de sportstadia ook gebruikt worden door verenigingen anders dan de sleutelverenigingen voor de organisatie van cyclocross wedstrijden, veldlopen, sportkampen en stages.

Bij het gebruik van deze sportstadia wordt ook gebruik gemaakt van de kleedkamers en in sommige gevallen van de bestaande verlichting.

Er wordt overwogen om de kleedkamers te vernieuwen of aan te passen en om over te schakelen naar Ledverlichting. Daarom wordt voorgesteld dat bij gebruik een bijdrage hiervoor dient betaald te worden.

In het retributievoorstel worden de gebruikers ingedeeld in verschillende categorieën van gemeentediensten tot sleutelverenigingen tot commerciële doeleinden. Volgens de categorie wordt een prijs gevraagd voor het gebruik van de verschillende accommodaties.

In het gebruiksreglement wordt getracht om naast een officiële aanvraag voor het gebruik ook de veiligheid in en rondom de terreinen en gebouwen te garanderen.

Gelet op het positief advies van de sportraad in zitting van 24 februari 2020.

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het gebruiks- en retributiereglement – gemeentelijke kunstgras en andere sportterreinen zoals hierna:

“GEBRUIKS- EN RETRIBUTIEREGLEMENT – GEMEENTELIJKE KUNSTGRAS EN ANDERE SPORTTERREINEN

Met ingang van 01 juni 2020 het gebruikers- en retributiereglement voor het gebruik van alle sportterreinen en het gemeentelijk kunstgrasveld, die gelegen zijn in Jabbeke goed te keuren.

In de prijzen zijn geen gebruik van kleedkamers en/ of douches en verlichting inbegrepen. Kleedkamers en douches dienen afzonderlijk aangevraagd te worden, zonder garantie op beschikbaarheid.

Alle sportterreinen staan onder beheer van het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen kan ter alle tijde de sportterreinen sluiten om redenen van openbaar nut, veiligheid en hygiëne of in geval van overmacht, zonder dat er hiervoor schadevergoeding kan gevorderd worden.

De gebruikers zullen een vergoeding betalen op basis van volgende tarieven:

Prijzen kunstgrasvoetbalterrein - voetbalterreinen – krachtbalterreinen – sportkampen/sportstages - volledig stadion of terreinen rondom het VCJ Jabbeke en SPC Varsenare (vb. voor loop en wielerwedstrijden)

Cat1:Cat 2:Cat 3:Cat 4:Cat 5:
Voetbalterreingratis€2/u€3/u€4/u€6/u
Kunstgrasvoetbalterreingratis€2/u€3/u€4/u€6/u
Krachtbalterreingratis€2/u€3/u€4/u€6/u
Sportkamp/stagesgratis€55/dag€110/dag€220/dag€330/dag
Gebruik verlichtinggratis€2/u€2/u€5/u€5/u
Gebruik kleedkamergratis€2/u€2/u€3/u€3/u
Gebruik stadiongratisgratis€110€220€330
Waarborg gebruik stadiongratisgratis€500€500€500


Categorie 1: Gemeentediensten, een gemeentelijke adviesraad is organisator en de sleutelverenigingen die gebruik maken van de sportterreinen
Categorie 2: erkende verenigingen en scholen uit Jabbeke, personen met een beperking (+ 66 % RIZIV) en verenigingen voor personen met een beperking
Categorie 3: inwoners en niet-erkende verenigingen uit Jabbeke
Categorie 4: niet-verenigingen, niet-scholen en niet-inwoners van Jabbeke
Categorie 5: commerciële organisaties

Deze waarborg dient minstens 2 weken voor de activiteit op de zichtrekening van de gemeente Jabbeke gestort te worden gestort met vermelding van datum activiteit.

Indien er geen schade wordt vastgesteld zal de waarborg binnen de 2 weken na de organisatie worden terugbetaald.

Alle sportterreinen zijn iedere dag toegankelijk van 9u tot 22u, mits voorafgaande reservering via de gemeentelijke sportdienst. Alle terreinen zijn gesloten op wettelijke feest- en verlofdagen. Het college van burgemeester en schepenen kan uitzonderlijk bijkomende openingsdagen vaststellen.

Aanvragen voor het gebruik van alle sportterreinen dienen te gebeuren bij de gemeentelijke sportdienst en gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
Reservaties van een sportterrein voor een heel seizoen moeten schriftelijk voor 15 juni bij de sportdienst ingediend worden.

Het gebruik van alle sportterreinen dient betaald te worden voor de ingebruikname.
Een reservatie is pas definitief wanneer de betaling is gebeurd.
Annulaties moeten minimum 48 uur op voorhand aan de sportdienst doorgegeven worden. Bij niet of laattijdige annulatie is de boete gelijk aan het factuurbedrag.
Niet of laattijdige betaling zal leiden tot het ontzeggen van het gebruik van het terrein voor een bepaalde periode of definitief.

De minimumhuurtijd van alle sportterreinen bedraagt één uur. De huurtijd omvat de nodige tijd voor het plaatsen en wegbergen van materiaal.
De sportterreinen worden betreden op het aanvangsuur.

De toegewezen uren mogen onder geen enkele voorwaarde worden doorgegeven aan andere verenigingen en/of particulieren.

Het gebruik van kleedkamers en de douches dient zich te beperken tot een minimum. Daaronder wordt verstaan maximum 30 minuten voor en 30 minuten na een training en 45 minuten voor en 30 minuten na een competitiewedstrijd.

Bij het afhuren van de kleedkamers is de opkuis van de kleedkamers niet in de prijs inbegrepen. De afhuurder spreekt hiervoor af met de sleutelvereniging.

Reservaties van een sportterrein voor een volledig seizoen worden toegekend volgens onderstaande voorrangsregels. Deze voorrangregels gelden niet bij reservaties die aangevraagd worden na de deadline van 15 juni.
1. Eigen organisaties
2. De sleutelvereniging
3. Erkende sportverenigingen van Jabbeke zonder eigen infrastructuur
4. Erkende verenigingen van Jabbeke zonder eigen infrastructuur
5. Erkende sportverenigingen van Jabbeke met eigen infrastructuur
6. Scholen van Jabbeke
7. Verenigingen en particulieren van Jabbeke
8. Verenigingen en particulieren buiten Jabbeke

De sportterreinen hebben enkel tot doel de beoefening van voetbal, krachtbal, zowel trainingen, wedstrijden, stages en sportkampen. Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk na voorafgaande aanvraag via de sportdienst.

De kunstgrasvelden kunnen ook door individuele gebruikers gehuurd worden wanneer er geen club- of schoolactiviteiten zijn

Het kunstgrasveld mag enkel betreden worden met schoenen met vlakke zolen of voetbalschoenen met kort kunststofnoppen (Multi studs). Lange noppen en stalen noppen zijn verboden.

Het kunstgrasveld mag enkel betreden worden met proper schoeisel. De zolen van de schoenen moeten proper gemaakt worden via de schoonloopzones vooraleer het kunstgras te betreden.

Het is verboden op alle sportterreinen:
• Te roken of te eten, pyrotechnische middelen en kauwgum binnen de omheining van de terreinen
• Iets anders dan water te drinken op het veld – enkel water in kunststofverpakking is toegelaten
• Er mag geen vuil achtergelaten worden op het kunstgrasveld
• Glas mee te brengen op of rond het terrein
• Onder invloed van drank of drugs de terreinen te betreden
• Opzettelijk tegen de omheining te trappen
• Verplaatsbaar trainingsmateriaal (doeltjes ed.) te slepen. Het materiaal moet altijd opgetild worden.
• Honden of andere dieren op het veld toe te laten
• Op het hekwerk te gaan zitten
• Zware of puntige objecten op de kunstgrasmat te plaatsen
• Materialen te verankeren op het kunstgrasveld

Losse voetbaldoelen moeten bij gebruik door de trainer vastgezet worden en na gebruik opgeborgen en vastgezet worden zodat ze niet ongewenst gebruikt kunnen worden en zodat er geen gevaar is op kantelen. Verplaatsbare doelen voor het kunstgrasterrein mogen niet op natuurgras gebruikt worden en omgekeerd. Het fixeren van doelen gebeurt door het plaatsen van contragewichten.
Het niet zorgvuldig opbergen van losse voetbaldoelen op de daartoe voorziene ruimtes zal beboet worden.

De sportterreinen mogen enkel betreden worden door sportbeoefenaars en officiële begeleiders. Op het kunstgrasterrein gebeurt dit via het toegangshek. Deze hek moet gesloten worden na gebruik.
Toeschouwers blijven achter de balustrades in de daartoe voorziene zones.

Het gemeentebestuur heeft het recht om sportactiviteiten niet te laten plaatsvinden indien door slechte weersomstandigheden het verder gebruik van het sportterrein in het gedrang komt. Indien er sneeuw op het kunstgrasterrein ligt of de temperatuur onder de -10° Celsius daalt of er ijzel aanwezig is, kan er in geen geval gebruik gemaakt worden van het kunstgrasterrein. Bij sneeuw op het kunstgrasveld mag de gevallen sneeuw enkel op een natuurlijke wijze verwijderd worden.
Bij opdooi na een periode met strenge vorst kan er niet gespeeld worden.
Het aangerekende huurtarief zal desgevallend integraal worden terugbetaald.

Groepen zijn steeds vergezeld van een toezichthoudende volwassene. Verantwoordelijken van een groep gebruikers worden geacht toe te zien op het correct gebruik van de sportterreinen. Bij het niet respecteren van de regels zal het gemeentebestuur maatregelen treffen.

Alle beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de sportdienst. Beschadigingen aan het veld of de installaties worden ten laste gelegd van diegenen die de schade veroorzaken. Eventuele herstellingen geschieden door het gemeentebestuur en de kosten zullen verhaald worden op diegenen die de schade veroorzaakt hebben.

Beschadiging na gebruik van een stadion moet altijd gemeld worden. Eventuele kosten worden afgetrokken van de waarborg.

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke diefstallen, verlies of beschadigingen en materiaal dat achter gelaten wordt door de gebruiker.

Iedereen die de sportterreinen betreedt, wordt geacht kennis genomen te hebben van dit reglement en het te aanvaarden. Bij niet naleving van de bepalingen van dit reglement kan het gemeentebestuur onmiddellijk een einde maken aan het gebruik door de desbetreffende persoon of vereniging.”