31961- publicatiedatum 30/05/2023 - GEMEENTERAAD 15 mei 2023 – Gemeentelijke reglementen – groepsopvang ’t Harlekijntje – huishoudelijk reglement - ontwerpCONTEXT:
Naar aanleiding van de opstart van de noodopvang ’t Harlekijntje verleende het schepencollege op 17 oktober 2022 goedkeuring aan een afsprakenkader tussen de organisator van de kinderopvang en de ouders, hetgeen gebaseerd werd op het bestaande huishoudelijk reglement van de dienst voor onthaalouders.

Op heden wordt een huishoudelijk reglement aan de gemeenteraad voorgelegd, specifiek voor de groepsopvang ’t Harlekijntje.

Het is de bedoeling om het nieuwe reglement in voege te laten gaan vanaf 01/01/2024. Nieuwe inschrijvingen krijgen reeds de nieuwe versie van het reglement meegestuurd. Na goedkeuring van het nieuwe huishoudelijk reglement, zal vanaf september 2023 gestart worden met de communicatie naar ouders.

RECHTSGRONDEN:
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

MOTIVERING:
Overwegende dat een huishoudelijk reglement een overzicht geeft van regels en richtlijnen die de werking van een groepsopvang concretiseren. Er zijn duidelijke afspraken nodig omdat zij enerzijds borg staan voor een betere opvang en verzorging van de kinderen. Anderzijds zorgen zij voor een aangename sfeer in de opvang omdat regels staan voor duidelijkheid, zonder dat er discussies ontstaan over wat wel en niet mag.

Gelet op de behandeling in het schepencollege op 24 april 2023.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het op heden gehanteerde afsprakenkader:
- Ouders betalen een waarborg bij reservatie van hun opvangplaats. Er wordt bij reservatie een opvangplan ondertekend.
- Het aantal gerechtvaardigde afwezigheden wordt beperkt tot 30 dagen voor een voltijds opvangplan (ziekte met attest en 10 dagen technische werkloosheid worden niet in rekening gebracht). Er wordt geopteerd voor 30 dagen omdat groepsopvang ‘t Harlekijntje geen collectieve sluitingsperiode heeft.
- De opzegperiode wordt verlengd van één naar twee maanden.
- Ouders zullen een bijdrage betalen voor afvalverwerking (0,50 euro/opvangdag).
- Toevoeging GDPR wetgeving.
- Inwoners Groot-Jabbeke hebben voorrang.

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het huishoudelijk reglement van groepsopvang 't Harlekijntje.

Huishoudelijk reglement groepsopvang ’t Harlekijntje