29691 - 07/05/2020 - GEMEENTERAAD 4 MEI 2020 - Cultuurbeleid - bibliotheek - samenwerking Ginter - nieuwe toepassingssoftware - aanpassing dienstreglementGelet op het streven naar een uitbreiding van de toegankelijkheid van de bibliotheekgebouwen naar minder mobiele gebruikers en hun geleidehonden wordt voorgesteld om het toegangsverbod voor dieren op te heffen voor deze speciale dieren.

Gelet op een streven naar een zo goed mogelijke informatie inzake openingsuren wordt voorgesteld om de reeds bestaande praktijk van onbemande openingsuren van de hoofdbibliotheek Jabbeke expliciet te vermelden.

Gelet op een streven naar een zo goed mogelijke informatie inzake openingsuren wordt voorgesteld om de reeds bestaande procedure van sluiting expliciet te vermelden.

Gelet op de toetreding tot het samenwerkingsverband Ginter en de wens om gebruikmakend van de nieuwe Vlaamse bibliotheeksoftware Wise over te gaan tot de creatie van één Ginter-bibliotheeklidmaatschap voor alle inwoners van de acht deelnemende gemeenten zijnde Jabbeke, Torhout, Ichtegem, Gistel, Zedelgem, Oudenburg, Koekelare en Kortemark, wordt voorgesteld om enerzijds het bibliotheeklidmaatschap voor alle volwassen niet-inwoners van Jabbeke een jaarlijkse bijdrage van 5,00 euro aan te rekenen anderzijds alle actieve leden van een Ginter-bibliotheek ook automatisch lid te maken van de andere deelnemende bibliotheken.

Gelet op een streven naar maximale circulatie en veelzijdig gebruik van alle collectieonderdelen en rekening houdend met het specifiek beperkte gebruik en beschikbaarheid van exemplaren uit de reisgidsencollectie wordt voorgesteld om het maximaal uitleenbare aantal reisgidsen te beperken tot drie.

Gelet op het belang van respect en gebruik als goede huisvader van bibliotheekmaterialen door alle bibliotheekgebruikers, nastreven van maximale circulatie en veelzijdig gebruik van de volledige collectie en de mogelijkheden van de Vlaamse bibliotheeksoftware Wise wordt voorgesteld om een materiaalvergoedingsnota gelijk aan de vervangingswaarde van de som van de materialen te versturen wanneer uitleningen na één maand nog steeds niet werden teruggebracht.

Gelet op het positieve advies van het Beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek Jabbeke voor bovenvermelde wijzigingen van het dienstreglement van de openbare bibliotheek wordt volgend aangepast dienstreglement ter goedkeuring voorgelegd.

BESLUIT:

Enig artikel:
De Gemeenteraad verklaart zich akkoord met het voorliggend dienstenreglement van de openbare bibliotheek.

“Titel 1 Toegang
De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Jabbeke is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking. De leeszaal van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek is vrij toegankelijk. De gebruiker dient er wel voor te zorgen dat de studieatmosfeer niet wordt verstoord. In de lokalen van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek mag men niet roken, eten of drinken. Dieren en hinderlijke voorwerpen mogen niet worden binnengebracht ; met uitzondering van geleidehonden.

Titel 2 Openingsuren
De dagen en uren van bemande opening zijn de volgende :
HOOFDBIBLIOTHEEK JABBEKE : maandag 15 uur tot 19 uur, dinsdag 15 uur tot 19 uur, woensdag 14 uur tot 19 uur, donderdag 15 uur tot 19 uur, vrijdag 15 uur tot 19 uur, zaterdag 09 uur tot 12 uur.
Naast bovenvermelde bemande openingsuren is hoofdbibliotheek Jabbeke ook elke weekdag onbemand open vanaf 10 uur waarbij uitleenverrichtingen en het lezen van de krant mogelijk is.
FILIAAL VARSENARE : dinsdag 16 uur tot 19 uur, woensdag 14 uur tot 18 uur, vrijdag 14 uur tot 18 uur, zaterdag 09 uur tot 12 uur
UITLEENPOST SNELLEGEM : woensdag 14 uur tot 18 uur
UITLEENPOST ZERKEGEM : woensdag 14 uur tot 18 uur

Alleen wie een kwartier voor sluitingstijd in de bibliotheek is kan aanspraak maken op de volledige dienstverlening.

Titel 3 Lidmaatschap
Lid zijn van één van de Jabbeekse bibliotheken is gratis voor eigen inwoners. Voor niet-inwoners vanaf 18 jaar kost de inschrijving 5,00 € per jaar. Het lidmaatschap in één van de aangesloten Ginter-bibliotheken betekent automatisch ook gratis lid in alle andere gemeentelijke bibliotheken van Ginter (Jabbeke, Gistel, Oudenburg, Zedelgem, Torhout, Kortemark, Koekelare, Ichtegem).

De inschrijving gebeurt d.m.v. identiteitsbewijs dat bij voorkeur ook wordt gebruikt als lenerspas.
Aan personen die in het buitenland wonen, zal bij de inschrijving een waarborgsom van 12,50 € worden gevraagd. Deze waarborgsom zal onmiddellijk worden terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.
De bij de inschrijving medegedeelde identiteitsgegevens worden door de bibliotheek in een ledenbestand bijgehouden. Iedere ingeschreven lener heeft recht op inzage en verbetering van zijn identiteitsgegevens en die van de aan zijn zorg toevertrouwde minderjarigen op de wijze zoals bepaald door de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld.
De uitleningen zijn persoonlijk: het geleende mag niet aan derden worden uitgeleend.
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken of materialen. Indien hij bij het ontvangen van een werk of materiaal vaststelt dat er een beschadiging is of dat er aantekeningen werden gemaakt, wordt hij verzocht dit aan het personeel mede te delen, zo niet kan hij aansprakelijk worden gesteld.
Alleen door middel van een geactiveerde lenerspas of elektronische identiteitskaart kunnen materialen uit de bibliotheek ontleend worden.

Titel 4 Materialen
De uitleen van alle materialen is kosteloos voor iedereen.
Het aantal materialen dat tegelijkertijd op één lenerspasje of elektronische identiteitskaart kan worden uitgeleend is vijf per materiaalsoort. Uitzondering hierop vormen reisgidsen waarvan er slechts drie per lener kunnen worden uitgeleend. Ook kan er slechts één e-reader met daarop drie e-boeken tegelijkertijd worden ontleend. De dagbladen en de laatst verschenen nummers van de tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.

Titel 5 Uitleentermijn
De uitleentermijn voor alle materialen bedraagt drie weken. De lener kan de uitleentermijn tweemaal verlengen, op voorwaarde dat de uitgeleende werken of materialen niet door andere leners werden gereserveerd. Enkel e-readers en e-boeken kunnen niet worden verlengd.

Titel 6 Boete / schadevergoeding
Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt daarvoor 0,20 € per materiaal en per week. Het te-laat-geld voor e-readers en e-boeken bedraagt 5,00 € per week. De kosten voor het postaal verzenden van de maningsbrief vallen eveneens ten laste van de gebruikers : 1,00 € per brief.
Indien de ontleende werken of materialen na één maand niet terug binnengeleverd zijn, zal de lener een vergoeding moeten betalen, die gelijk is aan de vervangingswaarde van de ontleende materialen, verhoogd met de manings- en de administratiekosten.
De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken of materialen. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een gedrukt materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.
Bij verlies of beschadiging van het lenerspasje wordt voor het afleveren van een nieuw lenerspasje 1,25 € aangerekend.
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur van de lener als gevolg van het gebruik van audiovisuele materialen, noch voor verlies van computergegevens.

Titel 7 Personeel
De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Titel 8 Reservaties
Alle uitgeleende materialen kunnen worden gereserveerd tegen een financiële bijdrage van 1,00 € per titel.
Gereserveerde werken blijven maximaal 2 weken ter beschikking van de aanvrager, te beginnen vanaf de verzendingsdatum van het verwittigingsbericht.
Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd tegen een financiële bijdrage van 1,00 € per titel. De kosten voor het aanvragen van werken uit wetenschappelijke bibliotheken vallen volledig ten laste van de aanvrager.

Titel 9 Reproductie
Een print of fotokopie (zwart/wit), formaat A4 0,10 €
een print of fotokopie (zwart/wit), formaat A3 0,20 €.

Titel 10 Internetreglement
Algemene voorwaarden.
De consultatie van het internet is gratis voor iedereen.

Volgend gebruik van het internet is niet toegelaten :
gebruik voor illegale of commerciële doeleinden
consultatie van onzedige websites
zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright
schenden van het computerbeveiligingssysteem
vernietigen, veranderen of beschadigen van computerinformatie
vernietigen, veranderen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers
gebruik van eigen software
opslaan van gegevens op de harde schijf van de bibliotheekcomputer

Sancties.
Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot het internet leidt tot sancties, al naargelang van de aard van de inbreuk:
Het vergoeden van veroorzaakte schade.
Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van Internet.
Tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek.
Bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging.
Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen vergoeding.

Door zich in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek in te schrijven, verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement, dat hem bij de inschrijving wordt overhandigd. Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. Die bevoegdheid berust bij het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, op voorstel van de bibliothecaris. Omstandigheden niet voorzien in dit reglement worden door de bibliothecaris of, tijdens zijn afwezigheid, door zijn plaatsvervanger geregeld. Ze worden in de eerstvolgende vergadering van het Beheersorgaan besproken.

Titel 11 reglement e-reader
Leden van bibliotheek Jabbeke ouder van 16 jaar kunnen gratis een e-reader ontlenen.
De uitleentermijn van een e-reader bedraagt drie weken en is niet verlengbaar.
Elke e-reader kan maximum 3 e-boeken uit de bibliotheekcollectie.
Een e-reader of e-boek kan worden gereserveerd wanneer alle exemplaren zijn uitgeleend.
Het is strikt verboden om e-boeken te kopiëren, verwijderen of toevoegen.
Het is strikt verboden om de e-reader uit te lenen aan derden.
De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat, in een beschermhoes. De e-reader en hoes moeten met grote zorg worden behandeld en in dezelfde staat samen met alle e-boeken worden teruggebracht.
Bij verlies of beschadiging van de e-reader, de beschermhoes of de e-boeken moet het volledig aankoopbedrag van deze materialen worden betaald.
De e-reader kan enkel worden uitgeleend en teruggebracht tijdens de bemande openingsuren van de bibliotheek d.m.v. persoonlijke overhandiging aan een personeelslid van de bibliotheek.
Per week te laat zal 5.00 € per e-reader (inclusief alle toebehoren) worden aangerekend.”