31777 - 17/02/2023 - Besluit van de burgemeester - site Civiele Bescherming - Parkweg 1 Jabbeke - verbod om noodopvangplaatsen te organiseren - intrekking



De burgemeester,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 133 en 135 §2.

Overwegende dat er door de burgemeester op 19 november 2022 een besluit werd genomen waarbij de Belgische Staat en FEDASIL een verbod krijgen om noodopvangplaatsen te organiseren op de voormalige site van de Civiele Bescherming (Parkweg 1 te 8490 Jabbeke) tot wanneer er duidelijkheid is omtrent de impact van PFAS-problematiek ter plaatse, deze ter plaatse is weggewerkt of dat er in ieder geval afdoende en controleerbare garanties voorhanden zijn waaruit blijkt dat de gezondheid van de betrokken personen en de prioritaire groep met gezinnen met kinderen niet onnodig in gevaar wordt gebracht en op een afdoende wijze in het licht van deze problematiek kan worden gegarandeerd.

Overwegende het arrest van de Raad van State van 7 december 2022 waarbij de Raad van State de schorsing beveelt van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van het besluit van de gemeente Jabbeke van 19 november 2022 houdende het verbod voor een periode van drie maanden om noodopvangplaatsen te organiseren op de voormalige site van de Civiele Bescherming (Parkweg 1 te 8490 Jabbeke) tot wanneer er duidelijkheid is omtrent de impact van PFAS-problematiek ter plaatse, deze ter plaatse is weggewerkt of dat er in ieder geval afdoende en controleerbare garanties voorhanden zijn waaruit blijkt dat de gezondheid van de betrokken personen en de prioritaire groep met gezinnen met kinderen niet onnodig in gevaar wordt gebracht en op een afdoende wijze in het licht van deze problematiek kan worden gegarandeerd.

Intussen werden de noodopvangplaatsen op de voormalige site van de Civiele Bescherming ook daadwerkelijk georganiseerd. De betrokken overheden menen dat er afdoende en controleerbare garanties voorhanden zijn waaruit blijkt dat de gezondheid van de betrokken personen en de prioritaire groep met gezinnen met kinderen niet onnodig in gevaar zou worden gebracht en op een afdoende wijze in het licht van deze problematiek kan worden gegarandeerd.

BESLUIT:

Artikel 1
Het besluit van de burgemeester van 19 november 2022 wordt ingetrokken.

Artikel 2
Dit besluit heeft uitwerking zodra het is aangeplakt op de gebruikelijke plaats voor de officiële bekendmaking aan het gemeentehuis te Jabbeke en wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke webstek overeenkomstig artikel 285, §1 en 287 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de Belgische Staat via de Eerste Minister als vertegenwoordiger van de federale regering;
- de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing;
- de Minister van Defensie;
- de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing;
- de Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister;
- de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen;
- de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
- het Nationaal Crisiscentrum;
- Fedasil;
- de Civiele Veiligheid
- de procureur des Konings van het Parket West-Vlaanderen;
- de griffie van de Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen;
- de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;
- de Lokale Politie Kouter via de Korpschef.

Artikel 4
Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze tijdelijke sluiting een verzoekschrift tot nietigverklaring of schorsing worden neergelegd bij de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel.



Dit besluit is ter inzage in het gemeentehuis te Jabbeke, Dorpsstraat 3.

Overeenkomstig artikel 287 van het Decreet lokaal bestuur kan een klacht worden ingediend tegen deze besluiten bij de toezichthoudende overheid: de Vlaamse Regering of namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering.

Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een verzoekschrift tot nietigverklaring of schorsing worden neergelegd bij de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel.