32098 - 09/08/2023 - Besluit van de burgemeester - Nacht van Jabbeke - verbod verkoop sterke alcoholische dranken - nacht 26-27 augustusDe burgemeester,

Gelet op artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 (en latere wijzigingen) betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op het algemeen politiereglement en het gemeentelijk reglement administratieve sancties goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 februari 2021;

Overwegende dat er tijdens editie 2022 van de ‘Nacht van Jabbeke’ overlast was door jongeren die hun sterke dranken gekocht hadden in de nachtwinkel voor onmiddellijk verbruik tijdens de organisatie van de ‘Nacht van Jabbeke’;

Overwegende dat er wordt gevreesd voor herhaling van de feiten, waarbij overmatig alcohol genuttigd wordt;

Overwegende dat een overmatig gebruik van alcohol een gevaar kan inhouden voor de openbare orde, rust en veiligheid;

Overwegende dat het overmatig gebruik van alcohol kan leiden tot allerlei vormen van overlast en criminaliteit, zoals onder andere opzettelijke beschadigingen, opzettelijke slagen en verwondingen en nachtlawaai;

Overwegende dat het daarom wenselijk is de verkoop van sterke alcoholische dranken door nachtwinkels te verbieden in een perimeter van 700m rond het evenement de ‘Nacht van Jabbeke’ editie 2023.

BESLUIT:

Artikel 1:
Op zaterdag 26 augustus 2023 van 19u00 tot zondag 27 augustus 3u00 is, naar aanleiding van de organisatie van het evenement de ‘Nacht van Jabbeke’, het verboden voor nachtwinkels in een perimeter van 700m rond het evenement om sterke alcoholische dranken te verkopen.

Onder sterke alcoholische dranken wordt begrepen, alle dranken die meer dan 1,2 volumeprocent (% vol) gedistilleerde alcohol bevatten en alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22 % vol.” Voorbeelden zijn: wodka, rum, cognac, whisky, gin en jenevers, maar ook aperitiefdranken zoals pisang en passoa. Als limonades of een andere niet-alcoholische drank wordt gemengd met een gedistilleerde alcoholische drank, wordt dat mengsel ook als sterke drank beschouwd.

Artikel 2:
Inbreuken tegen bovenvermeld artikel kunnen bestraft worden met gemeentelijke administratieve sancties. Volgens de richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie, kan de inbeslagname en/of vernietiging ter plaatse uitgevoerd worden.

Artikel 3:
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de korpschef van de politiezone en aan de nachtwinkels gelegen binnen de perimeter op het grondgebied van de gemeente Jabbeke.

Artikel 4:
Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Dit besluit is ter inzage in het gemeentehuis te Jabbeke, Dorpsstraat 3.

Overeenkomstig artikel 287 van het Decreet lokaal bestuur kan een klacht worden ingediend tegen deze besluiten bij de toezichthoudende overheid: de Vlaamse Regering of namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering.