29829 - 08/07/2020 - GEMEENTERAAD 6 JULI 2020 - Woonbeleid - conformiteitsattest - beperking van de duur tot maximum 5 jaar - reglementJuridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Decreet van 14 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
Decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders
Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen
Ministerieel besluit van 23 oktober 2018 houdende de toekenning van een subsidie aan het project ‘Wonen in Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg’ verwijzingsdocumenten
Collegebeslissing van 22 juni 2020

Feiten, context en argumentatie
De gemeente wil de woningkwaliteit van het woningpatrimonium op de private huurmarkt in de gemeente verbeteren.
In het kader van het projectdossier / subsidieaanvraag voor ‘Wonen in Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg’ heeft de gemeente beslist om in te zetten op aanvullende activiteit 2.3 (De gemeente beperkt de geldigheidsduur van conformiteitsattesten krachtens artikel 10, eerste lid, 5°, van de Vlaamse Wooncode).
Het conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woning voldoet aan de opgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen volgens de Vlaamse Wooncode.
Zonder gemeentelijke beperking van de geldigheidsduur is een conformiteitsattest 10 jaar geldig. Dus tot dit reglement in voege gaat, bedraagt de geldigheidsduur 10 jaar.
De regelgeving rond woningkwaliteit wijzigt snel waardoor woningen met een conformiteitsattest mogelijk niet voldoen aan de meest recente regelgeving.
De conformiteit van woningen wordt vastgesteld door de bevoegde personen, zoals vermeld in art. 3 van het BVR van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.
De conformiteitsonderzoeken worden uitgevoerd door de technisch adviseur van Woonpunt.
In bepaalde situaties wordt het conformiteitsattest afgeleverd door Wonen-Vlaanderen, nl. proces-verbaal van uitvoering in kader van een onderzoek door Wooninspectie, bij de aanvraag van een huursubsidie of als de burgemeester de afgifte weigert of geen beslissing neemt binnen de termijn.
Enkel de verhuurder kan het conformiteitsattest aanvragen. De verhuurder kan het CA aanvragen bij de gemeente of bij Woonpunt.
Het BVR van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen bepaalt dat de vergoeding die de gemeente kan vragen voor de afgifte van een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning maximum 62,50 euro bedraagt.
Dit reglement kadert in het woonbeleidsplan 2015-2019, beleidsdoelstelling 4 streven naar een kwaliteitsvol en energiezuinig patrimonium, actieprogramma 2 optimaliseren van de procedure op woningkwaliteit, en actieprogramma 3 inzetten op de bekendmaking van het conformiteitsattest

BESLUIT:

Artikel 1:
De gemeenteraad gaat akkoord met de inhoud en het invoeren van een reglement voor conformiteitsattesten.

Artikel 2:
Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Artikel 3:
De gemeente levert het conformiteitsattest gratis af.

Artikel 4:
Deze verordening wordt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 286 bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente.

Artikel 5:
Het reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking, tenzij anders bepaald. De bekendmaking en datum van bekendmaking worden aangetekend in het register volgens de wijze bepaald door de Vlaamse Regering.

Artikel 6:
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
- Woonpunt i.v., Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem, loket@woonpuntinfo.be
- Agentschap Binnenlands Bestuur, via het Loket voor Lokale Besturen
- Meldpunt Woningkwaliteit, woningkwaliteit.westvlaanderen@vlaanderen.be.