31903 - publicatiedatum 02/05/2023 - GEMEENTERAAD 24 april 2023 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Dorpsstraat - invoering fietsstraatDe gemeenteraad,

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008;

Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie verkeer in zitting van 9 maart 2023;

Gelet op de behandeling in het schepencollege in zitting van 27 maart 2023;

Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke wegen en plaatsen;

Overwegende de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente;

BESLUIT:

Artikel 1:
In de zone afgebakend door:
- Dorpsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kapellestraat
- Dorpsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Bitterstraat
wordt een fietsstraat ingericht.

Deze maatregel wordt aangeduid door de verkeersborden F111 en F113.

Artikel 2:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Verkeersveiligheid.