KLACHTENPROCEDUREEr is de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. De wijze waarop een klacht kan worden ingediend bij de toezichthoudende overheid en ook het belang daarvan voor de toezichttermijn kunt u terugvinden via de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer).

Onderafdeling 1. Bekendmaking
Artikel 287.
De bekendmaking van de lijst van de besluiten, vermeld in artikel 285, en van de besluiten, vermeld in artikel 286, gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt.

Voor de besluiten, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en 286, § 2, 1° en 2°, bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen.

De webtoepassing van de gemeente vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld, en vermeldt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, vermeld in artikel 326. Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding gemaakt.