31796 - publicatiedatum 06/03/2023 - GEMEENTERAAD 27 FEBRUARI 2023 - Adviesbeleid - landbouwraad - statuten - huishoudelijk reglement – afsprakennotaCONTEXT:
In de gemeenteraad van 4 maart 2019 werd voorgesteld om bijkomend een gemeentelijke adviesraad op te richten voor toegankelijkheidsbeleid en landbouwbeleid. De gemeenteraad verleende goedkeuring aan deze beleidslijn inzake het participatiebeleid.

In de zitting van 1 juli 2019 aanvaarde de gemeenteraad de neergelegde statuten en kandidatuurlijsten als basis voor de verdere samenwerking met de respectievelijke erkende adviesraden. De statuten voor de landbouwadviesraad dienden echter nog ontworpen te worden en aanvaard te worden door de gemeenteraad.

RECHTSGRONDEN:
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 304 §3;

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;

MOTIVERING:
Overwegende dat moderne landbouw een complex gegeven is met een zeer uitgebreide wetgeving; dat bijscholing noodzakelijk is;

Overwegende dat een landbouwraad als adviesraad op lokaal niveau een meerwaarde voor de plaatselijke landbouw kan betekenen;

Overwegende dat de landbouwraad de belangen van elke landbouwer in Jabbeke moet behartigen; dat hiervoor een evenwichtige samenstelling met vertegenwoordiging van alle sectoren is vereist;

Overwegende dat de landbouw ook een actor is binnen het huidige klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling;

Overwegende dat de inrichting van een adviesraad een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad is;

Na beraadslaging:

BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota voor de gemeentelijke landbouwraad Jabbeke.

GEMEENTELIJKE LANDBOUWRAAD JABBEKE
STATUTEN

Artikel 1 - Algemeen
De landbouwraad heeft in het algemeen tot doel om de belangen te behartigen van de land- en tuinbouwers op gemeentelijk vlak, in open samenwerking met alle land- en tuinbouwers, deskundige raadgevers en het gemeentebestuur.

Artikel 2 - Doelstellingen
De concrete doelstellingen zijn onder meer de volgende:
- Het bundelen en coördineren van de landbouwbelangen
- Op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies uit brengen over alle aangelegenheden betreffende het lokale beleid inzake land- en tuinbouw
- De samenwerking te bevorderen tussen alle land- en tuinbouwers van de gemeente Jabbeke
- De landbouwbelangen te behartigen op gemeentelijk vlak
- Overleg te plegen en samen te werken met andere gemeentelijke adviesraden

Artikel 3 - Samenstelling
De landbouwraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.
1° Stemgerechtigd zijn:
- één afgevaardigde of plaatsvervanger van elke private of publieke vereniging en organisatie die een actieve werking ontplooit op het vlak van landbouw, op het grondgebied van de gemeente Jabbeke. De afgevaardigden moeten lid zijn van de vereniging of organisatie die zij vertegenwoordigen.
- Niet-georganiseerde leden (technici) die een landbouwactiviteit of activiteit aanverwant aan de landbouw uitoefenen op het grondgebied van Jabbeke die akkoord gaan met de statuten van de landbouwraad.
2° Niet stemgerechtigd zijn:
- de burgemeester en schepen bevoegd voor landbouw;
- de secretaris van de landbouwraad;
- de medewerker aangeduid door het gemeentebestuur ter ondersteuning van de landbouwraad;
- uitgenodigde deskundigen.

Artikel 4 – Voorzitter en secretaris
Het bestuur van de landbouwraad kiest uit haar actoren die zich kandidaat stellen, al of niet bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter en een secretaris. De voorzitter van de landbouwraad mag geen politiek mandaat bekleden.

Artikel 5 - Leden
a) De lijst met de leden van de landbouwraad wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring.
b) Alle al aanwezige actoren van de vorige landbouwraadlegislatuur blijven indien zij dit wensen lid van het bestuur van de landbouwraad.

Artikel 6 – Waarnemers
De landbouwraad kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, een beroep te doen op deskundigen. Deze deskundigen zetelen als waarnemers en nemen derhalve deel aan de discussies, maar zij hebben nooit stemrecht.

Artikel 7 - Toetreding
De aanvragen om toe te reden tot de landbouwraad dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvragen worden door de raad onderzocht en na stemming aanvaard of geweigerd. Deze aanvaarding en/of weigering wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege.

Artikel 8 - Bevoegdheid
Het bestuur van de landbouwraad is bevoegd voor:
- Het formuleren van aanbevelingen en adviezen betreffende aangelegenheden van het lokale beleid inzake land- en tuinbouw
- Het adviseren van wijzigingen aan de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de landbouwraad
- De aanstelling en het ontslag van bestuurders na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen

Artikel 9 – Duur van het mandaat
a) Het lidmaatschap van de landbouwraad loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad, maar blijft geldig tot de landbouwraad effectief vernieuwd is.
b) Wanneer een mandaat van een lid van het bestuur van de landbouwraad tussentijds vacant wordt, wijst het bestuur van de landbouwraad een opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit. Bij vacatie van de functie van voorzitter wordt deze functie tijdelijk waargenomen door het oudste lid tot het eerstvolgende bestuur van de landbouwraad.

Artikel 11 – Ondersteuning Landbouwraad
Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting wordt een werkingstoelage voorzien voor de gemeentelijke landbouwraad. De landbouwraad krijg voldoende middelen om haar taak naar behoren te kunnen vervullen.

Artikel 12 - Vergaderlokaal
Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking van de landbouwraad.

Artikel 13 – Huishoudelijk reglement
De landbouwraad stelt een huishoudelijk reglement op dat de interne werking van de landbouwraad en de niet in de statuten voorziene procedures en taken regelt. Dit reglement wordt goedgekeurd door de gemeenteraad na goedkeuring van de statuten.

Artikel 14 – Goedkeuring en wijziging statuten
a) De landbouwraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
b) Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen uitgaan van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de leden van de landbouwraad.
c) Een voorstel tot wijziging uitgaande van de landbouwraad gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen, wanneer tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

GEMEENTELIJKE LANDBOUWRAAD JABBEKE
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1 – Algemeen
Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de landbouwraad zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig de statuten.

Artikel 2 - Vergaderingen
a) Het bestuur van de landbouwraad is geldig samengesteld, welk ook het aantal aanwezige leden zijn en haar beslissingen worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Elk lid beschikt over één stem.
b) Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake gewone meerderheid.
c) Ten hoogste twee derde van de leden van de landbouwraad is van hetzelfde geslacht. Zo niet, kan niet op rechtsgeldige wijze worden gestemd.
d) Het bestuur van de landbouwraad wordt samen geroepen door de voorzitter, telkens de omstandigheden het vereisen of na ontvangst van een vraag van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de betrokken schepen of van een lid van de landbouwraad.
e) Indien tenminste 1/3 van de leden hierom verzoeken, is het bestuur verplicht het bestuur van de landbouwraad samen te roepen binnen de 14 dagen.
f) De voorzitter en de secretaris bereiden de vergaderingen voor en stellen de agenda vast.
g) Minstens 14 dagen op voorhand worden alle leden van de landbouwraad schriftelijk of elektronisch uitgenodigd voor de vergadering. De oproepingsbrief vermeldt de agenda.
h) De leden kunnen, minstens 8 dagen voor de volgende vergadering, verzoeken om een bepaald onderwerp op de agenda van de eerstvolgende vergadering te plaatsen.
i) Uitzonderlijk kunnen spoedeisende zaken in de vergadering zelf aan de agenda toegevoegd worden voor zover twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden daar uitdrukkelijk mee instemmen. De verkiezing van de voorzitter kan in geen geval in de vergadering aan de agenda worden toegevoegd.
j) De voorzitter behoudt de eindbeslissing over de te behandelen agendapunten op de vergadering.
k) De vergaderingen zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter hier anders over beslist.

Artikel 3 – Verslag van de vergadering
De secretaris stelt een verslag van elke vergadering op. Dit verslag wordt binnen de 14 dagen na de vergadering per mail verstuurd naar de leden. Leden hebben 14 dagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Het verslag wordt binnen de 14 dagen aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd ter goedkeuring.

Artikel 4 – Aanwezigheid op de vergadering
a) Leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, moeten de voorzitter hiervan vooraf verwittigen. Deze personen worden als verontschuldigd in het verslag opgenomen.
b) Het zonder verwittigen afwezig zijn gedurende drie opeenvolgende vergaderingen maakt automatisch een einde aan het lidmaatschap, indien het bestuur van de landbouwraad dit nodig acht.
c) Een actor is ontslagnemend wanneer hij zijn ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan het bestuur van de landbouwraad.

Artikel 5 – Wijziging van het huishoudelijk reglement
a) Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan niet ter zitting aan de agenda worden toegevoegd. Elke wijziging van het huishoudelijk reglement dient te worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad.
b) Voorstellen tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kunnen uitgaan van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de leden van de landbouwraad.
c) Een voorstel tot wijziging uitgaande van de landbouwraad gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen, wanneer tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

GEMEENTELIJKE LANDBOUWRAAD JABBEKE
AFSPRAKENNOTA

Artikel 1 – Algemeen
Deze afsprakennota omvat de verbintenissen die de landbouwraad en de gemeente Jabbeke aangaan opdat de landbouwraad zijn bevoegdheden kan uitoefenen in overeenstemming met zijn statuten.
Deze afsprakennota is enkel rechtsgeldig indien ze wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit geldt ook voor alle eventuele latere wijzigingen.

Artikel 2 – Advisering van het gemeentelijk landbouwbeleid
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de landbouwraad betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk landbouwbeleid. Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor de definitieve besluitvorming de landbouwraad om advies zullen vragen over landbouwdossiers.

Artikel 3 – Adviesprocedure
a) Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk of via duurzame drager stellen.
De adviesvraag omvat volgende gegevens:
- een duidelijke omschrijving van de vraag
- opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de gemeente rekening moet houden
- de vermelding van de uiterste datum van inlevering van het advies
b) De landbouwraad bezorgt de adviezen schriftelijk of per duurzame drager aan het gemeente bestuur. Dit advies maakt steeds deel uit van het dossier. Elk advies omvat volgende gegevens:
- een standpuntbepaling of herformulering
- een motivering van het advies
- eventuele afwijkende meningen of minderheidsstandpunten

Artikel 4 – Inzagerecht
De landbouwraadsleden hebben inzagerecht in de documenten en dossiers die betrekking hebben op het te adviseren dossier, tenzij er bezwaren zijn.

Artikel 5 – Adviesverlening op initiatief van de landbouwraad
Wanneer de landbouwraad op eigen initiatief advies wenst uit te brengen, kan de raad steeds informatie opvragen aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur stelt deze informatie ter beschikking, tenzij er bezwaren zijn.

Artikel 6 – Ondersteuning van de landbouwraad
Om de adviesfunctie van de landbouwraad ten volle op te nemen, kan de landbouwraad de agenda en de verslagen van de gemeenteraad op de gemeentelijke website raadplegen.

Artikel 7 - Openbaarheid van de werkzaamheden van de landbouwraad
De verslagen en de adviezen van de landbouwraad zullen worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Artikel 8 – Wijzigingen van de afsprakennota
a) Een voorstel tot wijziging van de afsprakennota kan niet ter zitting aan de agenda worden toegevoegd. Elke wijziging van de afsprakennota dient te worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad.
b) Voorstellen tot wijziging van de afsprakennota kunnen uitgaan van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de leden van de landbouwraad.
c) Een voorstel tot wijziging uitgaande van de landbouwraad gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen, wanneer tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

Artikel 2: De statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota worden bekendgemaakt zoals bepaald in artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.