32467 - PUBLICATIEDATUM 20/12/2023 - GEMEENTERAAD 11 DECEMBER 2023 – LEEFMILIEU - PREMIEREGELINGEN - HERNIEUWBARE ENERGIE - AANVULLENDE PREMIEREGELING VERBETERINGS-, AANPASSINGS- EN RENOVATIEPREMIE - MIJNVERBOUWPREMIEDe gemeenteraad

A. GEMEENTELIJK REGLEMENT – SUBSIDIEREGLEMENT HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIEBESPARING

Er is het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 juli 2012 en gewijzigd op 2 februari 2015;

Overwegende dat in oktober 2022 het nieuw renovatiepremiesysteem ‘Mijn Verbouwpremie’ werd gelanceerd, waarbij de renovatiepremie van Wonen In Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius werden geïntegreerd;

Overwegende dat de gemeentelijke premieregeling werd overgeheveld in het systeem van ‘Mijn Verbouwpremie’ of kan worden aangevraagd bij Fluvius;

Overwegende dat de berekening van mijnverbouwpremie afhankelijk is van het inkomenscategorie van de aanvrager;

Er wordt voorgesteld om de premieregeling hernieuwbare energie op te heffen om volgende redenen: (20% op gefactureerde bedrag of max. 500 euro per premieonderdeel):
• Zonneboiler: Elke eigenaar en investeerder in bestaande woon- en niet woongebouwen kan een premie aanvragen via ‘Mijn Verbouwpremie’ voor een nieuwe zonneboiler.
• Warmtepomp: Via ‘Mijn Verbouwpremie’ kan elke eigenaar en investeerder in bestaande woon-en niet woongebouwen in aanmerking komen voor een premie voor de installatie van een geothermische warmtepomp, een lucht/lucht-warmtepomp, een lucht/water-warmtepomp of een hybride lucht/water-warmtepomp.
• Micro-WKK (micro-warmtekrachtkoppeling): De gemeente mocht, sinds de invoering van het subsidiereglement hernieuwbare energie en energiebesparing, nog geen aanvraag voor dit onderdeel ontvangen. Dit betreft een dure installatie die niet efficiënt te installeren is voor woningbouw.
• Ventilatiesysteem D met warmterecuperatie: Dergelijk ventilatiesysteem is reeds een verplichting bij nieuwbouw. Het is een gemeentelijke beleidslijn om geen wettelijke verplichting te subsidiëren.

BESLUIT:

Enig artikel:
Het subsidiereglement hernieuwbare energie- en energiebesparing van 2 juli 2012 wordt opgeheven met ingang van 31 december 2023.


B. AANVULLENDE GEMEENTELIJKE PREMIE OP VERBETERINGS- AANPASSINGS- EN RENOVATIEPREMIE – TUSSENKOMSTEN VAPH - MIJN VERBOUWPREMIE

Er is het besluit van de gemeenteraad van 6 mei 2019 waarin enkele aanvullende gemeentelijke premies inzake woonbeleid worden toegekend op basis van Vlaamse premieregelingen;

Ondertussen is er het nieuwe premiesysteem ‘Mijn VerbouwPremie’ dat de renovatiepremie van Wonen In Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius integreert;

De huidige voorliggende gemeentelijke premieregeling zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 mei 2019 refereert expliciet naar de Vlaamse overkoepelende renovatiepremie, dewelke ondertussen niet meer van toepassing is en vervangen werd door ‘Mijn VerbouwPremie’;

Het is aldus aangewezen om de huidige premieregeling voor dit deelaspect aan te passen zodat de toekenning van de aanvullende gemeentelijke premieregeling aangehouden kan worden;

Waar de huidige premieregeling van 2019 voorziet dat een aanvullende premie van 20% wordt toegekend op Vlaamse gesubsidieerde renovatiewerken met een minimum van 100 euro en maximum 500 euro;

Gezien renoveren van een woning een dure aangelegenheid is voor de inwoners gelet op diverse prijsstijgingen van materialen wordt voorgesteld om de maximale bedrag op te trekken naar 750 euro;

Het besluit van de gemeenteraad van 6 mei 2019 omtrent de gemeentelijke huisvestingspremies wordt opgeheven en vervangen door onderhavig besluit.

BESLUIT:

Artikel 1:
- Vlaamse aanpassingspremie
De gemeente geeft een aanvullende premie van 10% op de Vlaamse aanpassingspremie dat wordt toegekend met een maximum van 200 euro per toegekende subsidie door Vlaanderen.

- Vlaamse Mijn VerbouwPremie
De gemeente geeft een aanvullende premie van 20% op de Vlaamse ‘Mijn VerbouwPremie’ dat wordt toegekend met een minimum van 100 euro en maximum van 750 euro per toegekende subsidie door Vlaanderen.

- Tussenkomsten VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
De gemeente geeft een aanvullende premie van 10% op het verschil tussen het betaald bedrag en de tussenkomst van het VAPH met een maximum van 200 euro per kalenderjaar voor aanpassingen aan de woning.

Artikel 2:
De aanvraag gemeentelijk aanvullende premie kan gebeuren na toekenning van de Vlaamse aanpassingspremie of Vlaamse overkoepelende renovatiepremie aan de hand van het aanvraagformulier gemeentelijk aanvullende premie. Een kopie van de toegekende Vlaamse premie dient bij de aanvraag gevoegd te worden.

Artikel 3:
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.