29629 - 16 april 2020 - TMVW - GECOÖRDINEERDE STATUTENOp 19 december 2019 vond een buitengewone algemene vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) plaats.

Enkele agendapunten hadden betrekking op een statutenwijziging binnen TMVW. De aanwezige deelnemers keurden de voorgestelde wijzigingen aan de statuten met unanimiteit van stemmen goed.

In toepassing van artikel 428 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dient de door de algemene vergadering goedgekeurde statutenwijziging aan de toezichthoudende overheid te worden overgemaakt, waarna de wijzigingen nog het voorwerp dienen uit te maken van een goedkeuringstoezicht door de Vlaamse Regering. Een wijziging van de statuten is pas uitvoerbaar nadat zij is goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering.

Op 11 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering door middel van een besluit standpunt ingenomen met betrekking tot de statutenwijziging van TMVW. Dit standpunt werd aan de vereniging meegedeeld op 12 maart 2020.

De Vlaamse Regering heeft alle wijzigingen aan de statuten van TMVW goedgekeurd.

In toepassing van artikel 429 DLB zijn de deelnemende gemeenten ertoe gehouden een volledig gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen in hun gemeentehuis en dit binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst door de vereniging van het goedkeuringsbesluit evenals in toepassing van artikel 286 DLB de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid (i.c. zoals TMVW) bekend te maken via de webtoepassing van de gemeente.

De gecoördineerde versie van de statuten van TMVW na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de verenging en de toezichthoudende overheid kunt u hier terugvinden: Statuten