29689 - 07/05/2020 - GEMEENTERAAD 4 MEI 2020 - Vrije tijd - uitleendienst - podiumwagen - reglement uitleningNaar aanleiding van de gemeenteraad van 6 mei 2019 waarop de aankoop van een podiumwagen werd goedgekeurd en de vraag werd gesteld om een voorstel van reglement voor uitlening van een podiumwagen op te maken.

Het reglement werd voorgelegd aan de sportraad, die in zitting van 24 februari 2020 gunstig advies gaf.

Voorstel reglement voor het gebruik van de podiumwagen

Het huishoudelijk reglement voor de terbeschikkingstelling van een podiumwagen wordt vastgesteld voor onbepaalde duur.

Volgende organisaties en personen van de gemeente Jabbeke kunnen gebruik maken van de podiumwagen:
1) Gemeentediensten
2) Gemeentelijke adviesraden
3) Erkende verenigingen
4) Scholen

Het indienen van de aanvraag gebeurt schriftelijk (per brief of e-mail) en gericht aan het Gemeentebestuur Jabbeke t.a.v. College van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke – gemeentehuis@jabbeke.be .

In de aanvraag dienen volgende items vermeld te worden:
- de organisator
- tijdstip
- plaats
- aard/omschrijving van de activiteit

De aanvraag dient te gebeuren minimum 1 maand en maximum 1 jaar voor de datum van de activiteit.

Indien aanvragen gelijktijdig worden ingediend, wordt bij de behandeling van de aanvragen de volgende rangorde gerespecteerd:
1) Gemeentediensten
2) Gemeentelijke adviesraden
3) Erkende verenigingen
4) Scholen

Prijzen gebruik podiumwagen – vervoer inbegrepen:

Cat 1:Cat 2:
Podiumwagengratis€ 50
Waarborggratis€ 250


Categorie 1: Gemeentediensten en gemeentelijke adviesraden
Categorie 2: erkende verenigingen en scholen

Deze waarborg dient minstens 2 weken voor de activiteit op de zichtrekening van de gemeente Jabbeke gestort te worden gestort met vermelding van datum activiteit.

Indien er geen schade wordt vastgesteld zal de waarborg binnen de 2 weken na de organisatie worden terugbetaald.

De podiumwagen mag door de ontlener niet worden onderverhuurd.

De podiumwagen kan niet ontleend worden voor activiteiten buiten de gemeente.

De dienst gemeentewerken staat zelf in voor het brengen en afhalen van de podiumwagen. Een afgevaardigde van de aanvrager is steeds aanwezig bij het brengen van de wagen zodat de podiumwagen op de juiste plaats kan geplaatst worden.

Twee personen van de dienst gemeentewerken komen voor en na de activiteit de podiumwagen opzetten en afbreken. Er is tijdens deze behandeling steeds een afgevaardigde van de aanvrager aanwezig.

De podiumwagen moet met goede zorg behandeld worden. De gebruiker neemt de nodige maatregelen om de wagen te beveiligen tegen alle weersomstandigheden, brand, diefstal en vandalisme. De gebruiker is verantwoordelijk vanaf het tijdstip van plaatsing tot het tijdstip van afhaling van de podiumwagen.

De podiumwagen kan binnen en buiten gebruikt worden.

Na gebruik moet de wagen in dezelfde staat, proper en ontdaan van eventuele versieringen, worden afgeleverd.

Er mogen geen gasflessen in de wagen gebruikt worden.

De wagen mag niet gereinigd worden met een hogedrukreiniger.

Als de gebruiker schade aan de wagen vaststelt, voor of na het gebruik, dient dit aan het gemeentebestuur Jabbeke te worden gemeld
Beschadiging na gebruik moet altijd gemeld worden. Eventuele kosten worden afgetrokken van de waarborg.

Gemeentebestuur Jabbeke wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor eventuele ongevallen die zich zouden voordoen bij het gebruik van de podiumwagen.

De afgevaardigden van het gemeentebestuur mogen te allen tijde controle uitoefenen over het gebruik en beveiliging van de podiumwagen.

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het reglement voor het huren van een podiumwagen volgens de hierboven vermelde modaliteiten.