31673 - publicatiedatum 21/12/2022 - GEMEENTERAAD 19 december 2022 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Varsenareweg - invoeren tonnagebeperkingDe gemeenteraad,

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008;

Gelet op de behandeling in het schepencollege in zitting van 28 november 2022;

Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke wegen en plaatsen;

Overwegende dat de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente;

BESLUIT:

Artikel 1:
In de Varsenareweg vanaf de Constant Permekelaan tot aan het Vlamingveld wordt een tonnagebeperking van 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijke bediening ingevoerd.

Dit wordt aangeduid door het verkeersbord C21 aangevuld met onderbord "UITGEZONDERD PLAATSELIJKE BEDIENING".

Artikel 2:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Verkeersveiligheid.