30223 - publicatiedatum 03/02/2021 - GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2021 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Zuidmoere - verkeersregeling afsluiting voor doorgaand verkeer in de schoolomgevingDe gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008;

Gelet op de recente aanleg van het dorpsplein in Snellegem met de aanleg van parkeerplaatsen met in- en uitrit in de Zuidmoere;

Gelet op de behandeling door het schepencollege in zitting van 11-01-2021;

Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke wegen en plaatsen;

Overwegende de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente;

BESLUIT:

Artikel 1:
In de zijstraat van de Zuidmoere, vanaf de verkeersplateau aan nr.3 tot juist voor nr.2 (gedeelte aan de schoolpoort) is de toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor fietsers.

Dit wordt aangeduid door het verkeersbord C3 , aangevuld met onderbord M2.

Artikel 2:
Wordt opgegeven: Eénrichtingsverkeer wordt ingevoerd in de Zuidmoere, vanaf de Oostmoerstraat tot aan het verkeersplateau, verboden in de richting van de Westmoere, met uitzondering van de fietsers.

Artikel 3:
Wordt opgegeven: Tot navolgende wegen is de toegang verboden, uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer - In de Zuidmoere, het gedeelte tussen nr. 1 (Oostmoerstraat) en de verkeersplateau aan nr. 3 –gedeelte voor de school.

Artikel 4:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Verkeersveiligheid.