31635 - publicatiedatum 01/12/2022 - GEMEENTERAAD 28 november 2022 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - invoeren zone 30 in woonwijkenDe gemeenteraad,

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008;

Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie verkeer in zitting van 27 oktober 2022;

Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke wegen en plaatsen;

Overwegende de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente;

BESLUIT:

Artikel 1:
Zone 30 wordt ingericht op de navolgende plaatsen:

(1) Zerkegem:
• Marie Vanpouckestraat (uitbreiding Willemijnenweg)
• Narcisstraat, Krokusstraat, Krakkestraat
• Uitbreiding zone 30 in Mosselstraat tot aan huisnummer 22

(2) Jabbeke
• Hoge Akker
• Koornblomme, Klaproos
• Ganzeveld, Klaverveld
• Boekweitstraat, Gerststraat, Roggestraat
• Monnikenveld, Cousseweg, Ketelweg, Tempeliersstraat, Paardenmarkt, Halvemaanstraat, Brielweg
• Van Haveskerckestraat, Louise Grysonstraat

(3) Stalhille
• Waterput

(4) Snellegem
• Jacob Van Maerlantstraat, J. Noterdaemestraat, Westmoere
• Uitbreiding zone 30 in Bosweg tot aan huisnummer 26

(5) Varsenare
• Lijsterdreef, Tafeldijcken, Fazantendreef, Fonteinebeekdreef, Sparredreef, Eikendreef, Nieuwenhovedreef, Ten Bogaerde, Cruceweghe
• Oudenburgweg vanaf het kruispunt met de Nieuwenhovedreef tot aan het kruispunt met de Oude Dorpsweg
• Uitbreiding zone 30 Oude Dorpsweg naar de volledige Oude Dorpsweg
• Marienhovedreef, Steenovenstraat, Kerkebeekstraat, Intweg
• Koning Albertstraat, Sint Sebastiaanstraat, Joorisstraat
• Ter Hauwestraat, Schaakstraat, Bonsecoursstraat, Bekestuk
• Grote Thems
• Zeeweg tussen de Oude Dorpsstraat en de Gistelsteenweg
• Popstaelstraat tussen de Zandstraat en de Gistelsteenweg
• Provenhofstraat, Coudeveldt, Groenwalle
• D’Hooghe Noene, Warandedreef, Korte Warandedreef
• Lindenlaan
• Beisbroekdreef vanaf huisnummer 22 tot aan het kruispunt met de Gistelsteenweg
• Stuiverstraat
• Zandstraat vanaf het kruispunt met de Oude Dorpsweg tot aan het kruispunt met de Popstaelstraat
• Cleene Laene

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden F4a en F4b.

Artikel 2:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaamse Huis voor de Verkeersveiligheid.