31960 - publicatiedatum 30/05/2023 - GEMEENTERAAD 15 mei 2023 - Gemeentelijke reglementen - evenementen - dag van de buren - wedstrijdreglement – ontwerpOp 24 april 2023 werd door het schepencollege ingestemd met de organisatie van de fotowedstrijd voor 'Dag van de Buren' en werd beslist om het reglement voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad voor goedkeuring.

Voorstel wedstrijdreglement:

Artikel 1: Doelstelling
Gemeentebestuur Jabbeke wil buurtbewoners samenbrengen tijdens ‘Dag van de Buren’ om banden met buren te versterken, een samenhorigheidsgevoel in de wijken te creëren, solidariteit tussen buren te stimuleren en samen iets te doen aan eenzaamheid en uitsluiting. Door de organisatie van deze fotowedstrijd willen we buren en buurten stimuleren om aan deze dag deel te nemen.

Artikel 2: Voorwaarden
- De initiatiefnemers volgen de indienprocedure (zie Artikel 4)
- De initiatiefnemers zijn meerderjarig.
- Het initiatief wordt mee gedragen door minimum 2 bewoners van verschillende adressen uit de straat, buurt of wijk waar het initiatief plaatsvindt.
- Het initiatief vindt plaats op Jabbeeks grondgebied - privé of publiek domein.
- Het initiatief vindt plaats in de straat, buurt of wijk waar de aanvrager woont.
- De foto werd genomen op ‘Dag van de Buren’ of in het aansluitend weekend.
- De foto mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen
- Gemeentebestuur Jabbeke behoudt zich het recht elke foto die niet beantwoordt aan deze eisen te verwijderen.

Artikel 3: Selectie van winnaars
De foto’s worden beoordeeld op basis van volgende criteria:
- Op de foto staan buren tijdens het initiatief voor ‘Dag van de Buren’
- Originaliteit en creativiteit van de foto
- Originaliteit en creativiteit van het initiatief
- Er werden geen elementen toegevoegd d.m.v. fotoshop

De burgemeester, bevoegde schepen en verantwoordelijk ambtenaar vormen de jury en zullen op basis van de voorwaarden en criteria één hoofdwinnaar selecteren.

Artikel 4: Verloop
- De foto wordt verstuurd naar de gemeente voor dinsdag 30 mei 2023.
- De foto wordt digitaal ingediend bij de gemeente via gemeentehuis@jabbeke.be met vermelding van:
- Contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres)
- Adres waar het initiatief doorging
- Aantal buurtbewoners die deelnamen aan het initiatief
- Kleine motivatie waarom het fijn te vertoeven is in uw buurt
- Na de indiendatum wordt een winnaar geselecteerd. Deze buurt wint een gratis ijsje op een afgesproken moment.

Artikel 5: Publicatie
Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk geacht worden in geval van een klacht van een derde partij i.v.m. overtreding van de rechten of in geval van schade.

Door het inleveren van de foto geven de deelnemers impliciet te kennen dat zij instemmen met het kosteloos gebruik en publicatie van hun foto door het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur voorziet op zijn beurt dat de auteursnaam vermeld wordt bij elk gebruik van de foto. Druk-, spel-, zet- elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting vanwege het gemeentebestuur.

Artikel 6: Betwistingen
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement wordt autonoom beslecht door het college van burgemeester en schepenen, tenzij andere overheden bevoegd zijn.

Artikel 7: Privacy
In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat het gemeentebestuur de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de gemeentelijke fotowedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens.

Artikel 8: Contact
Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij het gemeentebestuur via volgende kanalen:
- Adres: Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen
- E-mail: gemeentehuis@jabbeke.be
- Telefonisch: 050 81 02 11

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt het wedstrijdreglement zoals voorgelegd goed.