29739 - 25 mei 2020 - Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Ijzerbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van Rivierbeek, Hertsbergebeek en de BornebeekPolitiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Ijzerbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van Rivierbeek, Hertsbergebeek en de Bornebeek

De gouverneur van de provincie WEST-VLAANDEREN

Gelet op art. 128 van de provinciewet van 30 april 1836, op de artikelen 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;

Gelet op de Europese habitatrichtlijn (92/43/EEG) inzake de bescherming van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna;

Gelet op het advies van de Droogtecommissie op 19 mei 2020;

Gelet op de expertbeoordeling van het provinciaal droogteoverleg van 20 mei 2020;

Overwegende de meteorologische en hydrologische omstandigheden in West-Vlaanderen;

Overwegende dat de waterkwaliteit in de waterlopen afneemt bij aanhoudende droogte, wat gezondheidsrisico's voor mens en dier met zich kan meebrengen;

BESLUIT:

Artikel 1, Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen van het IJzerbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van Rivierbeek - Hertsbergebeek en de Bornebeek.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 2. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft rnet een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro C), of met één van deze straffen alleen.

Artikel 3. Dit besluit vervangt integraal het politiebesluit van de gouverneur van 21 mei 2020 betreffende captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van de Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek, de Hertsbergebeek en de Bornebeek en geldt vanaf 25 mei 2020. Het besluit blijft van kracht tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.

Brugge, 25 mei 2020