29120 - 21/10/2019 - Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - zoneraad 28 oktober 2019 - bekendmaking agenda
Bekendmaking van de agenda van de zoneraad van 28 oktober 2019

29106 - 14/10/2019 - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER - AGRESSIEVE HONDEN
Besluit van de burgemeester

29101 - 09/10/2019 - GEMEENTERAAD- BESLISSINGEN 7 OKTOBER 2019
Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 7 oktober 2019 Aanwezig: Voorzitter: Bourgois Chris Burgemeester: Vanhessche...

29102 - 09/10/2019 - OCMW-RAAD- BESLISSINGEN 7 OKTOBER 2019
Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen OCMW-raad Jabbeke – 7 oktober 2019 Aanwezig: Voorzitter: Bourgois Chris Burgemeester: Vanhessche...

29103 - 09/10/2019 - GEMEENTERAAD 7 oktober 2019 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Kalsijdeweg - parkeerplaats voor mindervaliden
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

29026 -04/10/2019 - TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN GEMEENTERAAD 7 OKTOBER 2019
19 Toegevoegd agendapunt – gemeenteraadslid Peter-Jan Hallemeersch – burgerparticipatie leefbaar Varsenare

29018 - 30/09/2019 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 7 OKTOBER 2019 - 20U
AGENDA GEMEENTERAAD: Goedkeuring verslag vorige zitting Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Kalsijdeweg - parkeerplaats voor mindervaliden Centraal kerkbestuur - meerjarenplan 2020-2025 Centraal kerkbestuur - gecoördineerd indienen van...

28982 - PZ Kouter - politieraad 18 september 2019 - beslissingen politieraad LP Kouter
Hierbij laten we u de beslissingen van de politieraad de dato 18 september 2019 geworden.

28926 - 05/09/2019 - POLITIEBESLUIT VAN DE GOUVERNEUR BETREFFENDE CAPTATIEVERBOD AFGESNEDEN MEANDERS VAN DE LEIE EN DE SCHELDE EN DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN IN WEST-VLAANDEREN MET UITZONDERING VAN DE MANDEL, DE GAVERBEEK EN DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN...
Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod - afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering...

28929 -05/09/2019 - GEMEENTERAAD 2 september 2019 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - inrichten fietsstraten
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

28788 - AGENDA VERKEERSCOMMISSIE - 7 AUGUSTUS 2019
1. Melding - verkeer Hageweg Snellegem - kennisgeving verzoek tot snelheidsbeperking/enkel plaatselijk verkeer en aangelanden. 2. Melding - Hoge Akker - onveilige verkeerssituatie. 3. Melding - Stationsstraat 111 - verzoek tot parkeerstrook voor bewoners. 4....

28779 - 25/07/2019 - POLITIEBESLUIT VAN DE GOUVERNEUR BETREFFENDE CAPTATIEVERBOD AFGESNEDEN MEANDERS VAN DE LEIE EN DE SCHELDE EN DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN IN WEST-VLAANDEREN MET UITZONDERING VAN DE OOSTKUSTPOLDER EN DE NIEUWE POLDER BLANKENBERGE
Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod in de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met...

28770 - 24/07/2019 - POLITIEBESLUIT BETREFFENDE BRANDGEVAAR IN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Omwille van de grote hitte en extreme droogte werd door de gouverneur een verbod voor het maken van kampvuur op het volledige grondgebied van de provincie West-Vlaanderen ingesteld. Tevens is er een verbod op het gebruik van vuurschalen en -korven in natuur- en bosgebied. Hiernaast is er een rook-...

28664 - gemeenteraadscommissies - gemeenteraadscommissie Verkeer - agenda 6 juni 2019
GEMEENTERAADSCOMMISSIE VERKEER - AGENDA 6 JUNI 2019 Melding - verkeersveiligheid - Krakeelstraat - sluipverkeer - verzoek instellen tijdelijke maatregel "uitgezonderd plaatselijk verkeer" Bosweg - maatregelen drukke verkeer Weststraat - passage teveel...

28601 - 09/05/2019 - Gemeenteraad 6 mei 2019 - huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - participatiereglement - herneming
Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 oktober 2007 werd gewijzigd in de gemeenteraad van 9 februari 2009. In het...

28602 - 09/05/2019 - Gemeenteraad 6 mei 2019 - presentiegelden - kostenvergoedingen - herneming
Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp van een reglement. Dit ontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraadscommissie interne zaken van 16 april 2019. Door de gemeenteraad werd op 4 maart 2013 goedkeuring verleend aan een reglement voor de zitpenningen en...

28605 - 09/05/2019 - OCMW-raad 6 mei 2019 - Bestuur - raad voor maatschappelijk welzijn - huishoudelijk reglement
Aan de OCMW-raad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp van huishoudelijk reglement voor de raad voor maatschappelijk welzijn op basis van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de bepalingen van het DLB. Dit ontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraadscommissie interne...

28606 - 09/05/2019 - OCMW-raad 6 mei 2019 - Bestuur - deontologische code OCMW-raad - ontwerp
Aan de OCMW-raad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp opgemaakt op basis van het model van VVSG. Dit ontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraadscommissie interne zaken op 16 april 2019. Door de gemeenteraad werd dezelfde deontologische code aangenomen. "Deontologische...

28607 - 09/05/2019 - OCMW-raad 6 mei 2019 - Interne zaken - raad voor maatschappelijk welzijn - BCSD - presentiegelden - kostenvergoedingen - legislatuur 2019-2024
Op basis van het ontwerp van besluit voor de presentiegelden en kostenvergoedingen van de gemeenteraad, wordt het volgend ontwerp voorgelegd voor voorlegging aan de raad voor maatschappelijk welzijn:I "A. Presentiegelden Van toepassing zijn artikel 17, 73 en 107 DLB....

28598 - 09/05/2019 - Gemeenteraad 6 mei 2019 - deontologische code gemeenteraad - herneming
Dit ontwerp, op basis van een model van VVSG, werd goedgekeurd door de gemeenteraadscommissie interne zaken op 16 april 2019. Voor de OCMW-raad wordt dezelfde deontologische code voorgesteld. "Deontologische code voor lokale mandatarissen van gemeente en...

28454 - 13/03/2019 - Gemeenteraad 4 maart 2019 - Gemeentebelasting - belastingreglement - afvalbeleid - gemeenteraadsbeslissing dd. 17 december 2018 inzake de belasting op het weghalen van afval op verboden plaatsen - intrekking - retributie op het...
Het belastingreglement op het weghalen van afval op verboden plaatsen zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2018 voorziet in een belasting van 250 euro. Het agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen, Afdeling West-Vlaanderen, is van oordeel dat de belasting die de gemeente hanteert...

28455 - 13/03/2019 - Gemeenteraad 4 maart 2019 - Jeugdwerkbeleid - omvorming subsidie experimenteel jeugdwerk/projectwerking tot subsidie voor occasionele jeugd- en jongerenactiviteiten
Op vandaag leent de subsidie experimenteel jeugdwerking/projectwerking zich tot het omschreven doel: De subsidiereglementering projectwerking heeft tot doel het ondersteunen van éénmalige, waardevolle projecten of startende initiatieven die een uitgesproken jeugdwerkkarakter hebben. De...

28457 - 2019 - KANDIDAATSTELLING GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO)
De leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt er overgegaan tot de benoeming van de commissie. Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het aantal inwoners van de...

28350 - 21/02/19 - POLITIEBESLUIT GOUVERNEUR VERKIEZINGEN 26 MEI 2019
Naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019 werd door dhr. Carl Decaluwé, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, een politiebesluit uitgevaardigd. Het volledige politiebesluit kunt u hier...

28317 - 11/02/2019 - Gemeenteraad 4 februari 2019 - Financiën - belasting op bedrijfsruimten - opmerking voogdij - herneming
Hier werd volgende tekst aangenomen door de gemeenteraad op 17/12/2018: “Overwegende dat het er op aan komt om alle personen, zowel natuurlijke als echtspersonen, die op het grondgebied van de gemeente Jabbeke wonen, verblijven of een economische bedrijfsruimte gebruiken en daardoor...

28243 - FARYS - OPRICHTINGSAKTE EN GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

28212 - INFRAX - INFRAX WEST - OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

28205 - IMEWO - OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

28227 - Dienstjaar 2019 - Toekenning van doorlopende signalisatievergunningen voor uitvoering van kleinde werken.
Op het grondgebied van de gemeente Jabbeke worden er in het loop van het jaar diverse kleine werken. Dit gaat meestal over kleine werken aan wegenis en/of nutsvoorzieningen. In het kader van een administratieve vereenvoudiging wordt hiervoor aan diverse firma’s en...

28176 - 19/12/2018 - Bevolking-burgerlijke stand - retributiereglement - voornaamswijziging - retributie
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing (art 119 tem 136); Gelet op de...

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 DECEMBER 2018
Financiën - BBC - budgetwijziging 2018 - vaststelling. Financiën - BBC - meerjarenplan 2014-2020 - aanpassing - budget 2019 - vaststelling. Patrimonium - huis C. Permekelaan 2 Jabbeke - renovatie woning tot kinderopvang - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking -...

28050 - AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 6 NOVEMBER 2018
Bestuur - Nieuwe Polder van Blankenberge - Jaarlijkse Algemene Vergadering - kennisneming en aanduiding OCMW-vertegenwoordiger. Patrimonium - ruimtelijke planning - inbreidingsproject - omgevingsaanleg - parkingplan - verzoek tot samenwerking met OCMW Jabbeke - woningen C....

27930 - AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 2 OKTOBER 2018
Patrimonium - bejaardenwoningen Westernieuwweg 2/4/6/8 te Varsenare - plaatsen van nieuwe goten in zink - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Westernieuwweg 6 Varsenare - plaatsen van een nieuwe keuken + deuren voor inkomkast - goedkeuring. Patrimonium - huizen...

27834 - OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 4 SEPTEMBER
Patrimonium - C. Permekelaan 2 - 4 - 6 Jabbeke - inbreidingsproject gemeente - omgevingsaanleg - parkingplan - kennisneming / goedkeuring. Patrimonium - huizen C. Permekelaan 2 + 4 + 6 Jabbeke - architect - start werkzaamheden - kennisneming / goedkeuring. Patrimonium -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 AUGUSTUS
Patrimonium - Bosweg 2, 2A, 2B, 4 en 6 - studie landschaps- en tuinarchitect Paul Deroose - kennisneming. Externe dienst - Eerstelijnszone Beernem - Oostkamp - Zedelgem - Jabbeke - Veranderforum - 18/09/2018 - kennisneming.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - AGENDA 3 JULI 2018
Bestuur - Sociaal beleid - Afbouw Lokale Opvang Initiatieven - voorstel tot vrijwillige afbouw - advies sociale dienst - goedkeuring. Patrimonium - C. Permekelaan 2 + 4 + 6 te Jabbeke - verzoek tot gemeenschappelijk beheer en toewijzing aan het openbaar domein -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 5 JUNI
Op dinsdag 5 juni om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Bestuursorganen - data zittingen - tweede semester 2018 - kennisneming. Externe dienst - Woonpunt...

27525 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 8 MEI 2018
Financiële dienst - BBC - jaarrekening 2017 - vaststelling. Bestuur / patrimonium - minnelijke onteigening woningen te Jabbeke, Constant Permekelaan 2-4-6 + garages - akte minnelijke onteigening - handtekeningbevoegdheid - OCMW raadsbeslissing dd. 3.04.2018 - wijziging artikel...

27359 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 6 MAART 2018
Financiële dienst - Oproep aan de OCMW's voor intekening vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves & instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw van toekomstige reserves - kennisneming. Kantoor Interne Zaken - onderhandelingsprocedure tot aankoop van een...

27302 - 2018 - Jeugdwerkbeleid - aanpassing subsidiereglement op het kampvervoer ten behoeve van jeugdverenigingen
SUBSIDIEREGLEMENT VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP HET KAMPVERVOER TEN BEHOEVE VAN HET JEUGDWERK Art. 1. Algemeen. 1. Binnen de perken van het goedgekeurde budget kan elke erkende Jabbeekse jeugd‐ en jongerenvereniging, die haar werking en maatschappelijke zetel te Jabbeke heeft, een...

24845 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 3 OKTOBER 2017
Financiële dienst - budgetwijziging 2017/1 - formele vaststellingen Gouverneur C. Devaluwé dd. 19/09/2017 - kennisneming. Bestuur - Project Nesteling - oprichten wooneenheid voor kinderen met mentale en motorische beperking - vraag financiële steun - vraag schepencollege -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 8 AUGUSTUS 2017
Personeel - fietsplan voor interne mobiliteit - aankoop fietsen en berging (zie raadsbeslissing dd. 13/06/2017) - bij uitbreiding: voorstel tot aankoop mandjes en sloten - goedkeuring. Personeel - lunch/middagpauze - lunchruimte interne zaken - gemeentelijk netwerk - aankoop...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 JULI 2017
Financiële dienst - BBC - budgetwijziging 1.2017 - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Bosweg 2b te 8490 Snellegem - bestemmingswijziging - goedkeuring. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2de afd., Vlissegem, Sie B nrs. 907a en 908a, groot respectievelijk...

24637 - POLITIEBESLUIT - PREVENTIEVE MAATREGELEN ONNODIG DRINKWATERVERBRUIK
Door de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, werd op 21 juni 2017 een aanvullend politiebesluit uitgevaardigd met preventieve maatregelen om het onnodig gebruik van drinkwater tegen te gaan.

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 13 JUNI 2017
Financiële 1 dienst - BBC - jaarrekening 2016 - vaststelling. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2e afd., Vlissegem, Sie B nrs 907 A en 908 A, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - 2e zitdag - aanpassing voorwaarden -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...