28315 - 11/02/2019 - GEMEENTERAAD- BESLISSINGEN 4 FEBRUARI 2019
Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 4 februari 2019 Aanwezig: Voorzitter: Bourgois Chris Burgemeester: Vanhessche...

28316 - 11/02/2019 - OCMW-RAAD- BESLISSINGEN 4 FEBRUARI 2019
Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen OCMW-raad Jabbeke – 4 februari 2019 Aanwezig: Voorzitter: Bourgois Chris Burgemeester: Vanhessche...

28317 - 11/02/2019 - Gemeenteraad 4 februari 2019 - Financiën - belasting op bedrijfsruimten - opmerking voogdij - herneming
Hier werd volgende tekst aangenomen door de gemeenteraad op 17/12/2018: “Overwegende dat het er op aan komt om alle personen, zowel natuurlijke als echtspersonen, die op het grondgebied van de gemeente Jabbeke wonen, verblijven of een economische bedrijfsruimte gebruiken en daardoor...

28274 - 01/02/2018 - TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN GEMEENTERAAD 4 FEBRUARI 2018
30Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - beleidslijn geschenken aan afscheidnemende mandatarissen 31Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - deontologie bij de toekenning van het gebruik gemeentelijke logo...

28271 - 30/01/2019 - BEKENDMAKING - SCHEPENCOLLEGE - BESLISSINGEN - 7 JANUARI 2019
De burgemeester gaat over tot de bekendmaking van de lijst van beslissingen zoals genomen door het schepencollege. Lijst van beslissingen

28263 - 28/01/2019 - AGENDA GEMEENTERAAD 4 FEBRUARI 2019 - 20U
Goedkeuring verslag vorige zitting Gemeenteraad - gemeenteraadscommissie interne zaken Schepencollege - taakverdeling - legislatuur 2019-2024 Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius – bevestiging beheersoverdracht - onderschrijven aandeel A -...

28264 - 28/01/2019 - AGENDA OCMW-RAAD 4 FEBRUARI 2019 - 20U
Goedkeuring verslag vorige zitting OCMW - OCMW-raadscommissie interne zaken OCMW-samenwerkingsverband - woondienst JOGI - voordrachten voor de raad van bestuur en algemene vergadering - interlokale vereniging Woonpunt - voordracht afgevaardigde in het...

28243 - FARYS - OPRICHTINGSAKTE EN GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

28212 - INFRAX - INFRAX WEST - OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

28205 - IMEWO - OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

28227 - Dienstjaar 2019 - Toekenning van doorlopende signalisatievergunningen voor uitvoering van kleinde werken.
Op het grondgebied van de gemeente Jabbeke worden er in het loop van het jaar diverse kleine werken. Dit gaat meestal over kleine werken aan wegenis en/of nutsvoorzieningen. In het kader van een administratieve vereenvoudiging wordt hiervoor aan diverse firma’s en...

28215 - ONTWERP WATERBELEIDSNOTA 2020-2025 - OPENBAAR ONDERZOEK WATERBEHEERSING IN VLAANDEREN
Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de...

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 DECEMBER 2018
Financiën - BBC - budgetwijziging 2018 - vaststelling. Financiën - BBC - meerjarenplan 2014-2020 - aanpassing - budget 2019 - vaststelling. Patrimonium - huis C. Permekelaan 2 Jabbeke - renovatie woning tot kinderopvang - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking -...

28050 - AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 6 NOVEMBER 2018
Bestuur - Nieuwe Polder van Blankenberge - Jaarlijkse Algemene Vergadering - kennisneming en aanduiding OCMW-vertegenwoordiger. Patrimonium - ruimtelijke planning - inbreidingsproject - omgevingsaanleg - parkingplan - verzoek tot samenwerking met OCMW Jabbeke - woningen C....

27930 - AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 2 OKTOBER 2018
Patrimonium - bejaardenwoningen Westernieuwweg 2/4/6/8 te Varsenare - plaatsen van nieuwe goten in zink - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Westernieuwweg 6 Varsenare - plaatsen van een nieuwe keuken + deuren voor inkomkast - goedkeuring. Patrimonium - huizen...

27834 - OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 4 SEPTEMBER
Patrimonium - C. Permekelaan 2 - 4 - 6 Jabbeke - inbreidingsproject gemeente - omgevingsaanleg - parkingplan - kennisneming / goedkeuring. Patrimonium - huizen C. Permekelaan 2 + 4 + 6 Jabbeke - architect - start werkzaamheden - kennisneming / goedkeuring. Patrimonium -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 AUGUSTUS
Patrimonium - Bosweg 2, 2A, 2B, 4 en 6 - studie landschaps- en tuinarchitect Paul Deroose - kennisneming. Externe dienst - Eerstelijnszone Beernem - Oostkamp - Zedelgem - Jabbeke - Veranderforum - 18/09/2018 - kennisneming.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - AGENDA 3 JULI 2018
Bestuur - Sociaal beleid - Afbouw Lokale Opvang Initiatieven - voorstel tot vrijwillige afbouw - advies sociale dienst - goedkeuring. Patrimonium - C. Permekelaan 2 + 4 + 6 te Jabbeke - verzoek tot gemeenschappelijk beheer en toewijzing aan het openbaar domein -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 5 JUNI
Op dinsdag 5 juni om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Bestuursorganen - data zittingen - tweede semester 2018 - kennisneming. Externe dienst - Woonpunt...

27525 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 8 MEI 2018
Financiële dienst - BBC - jaarrekening 2017 - vaststelling. Bestuur / patrimonium - minnelijke onteigening woningen te Jabbeke, Constant Permekelaan 2-4-6 + garages - akte minnelijke onteigening - handtekeningbevoegdheid - OCMW raadsbeslissing dd. 3.04.2018 - wijziging artikel...

27359 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 6 MAART 2018
Financiële dienst - Oproep aan de OCMW's voor intekening vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves & instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw van toekomstige reserves - kennisneming. Kantoor Interne Zaken - onderhandelingsprocedure tot aankoop van een...

27302 - 2018 - Jeugdwerkbeleid - aanpassing subsidiereglement op het kampvervoer ten behoeve van jeugdverenigingen
SUBSIDIEREGLEMENT VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP HET KAMPVERVOER TEN BEHOEVE VAN HET JEUGDWERK Art. 1. Algemeen. 1. Binnen de perken van het goedgekeurde budget kan elke erkende Jabbeekse jeugd‐ en jongerenvereniging, die haar werking en maatschappelijke zetel te Jabbeke heeft, een...

24845 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 3 OKTOBER 2017
Financiële dienst - budgetwijziging 2017/1 - formele vaststellingen Gouverneur C. Devaluwé dd. 19/09/2017 - kennisneming. Bestuur - Project Nesteling - oprichten wooneenheid voor kinderen met mentale en motorische beperking - vraag financiële steun - vraag schepencollege -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 8 AUGUSTUS 2017
Personeel - fietsplan voor interne mobiliteit - aankoop fietsen en berging (zie raadsbeslissing dd. 13/06/2017) - bij uitbreiding: voorstel tot aankoop mandjes en sloten - goedkeuring. Personeel - lunch/middagpauze - lunchruimte interne zaken - gemeentelijk netwerk - aankoop...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 JULI 2017
Financiële dienst - BBC - budgetwijziging 1.2017 - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Bosweg 2b te 8490 Snellegem - bestemmingswijziging - goedkeuring. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2de afd., Vlissegem, Sie B nrs. 907a en 908a, groot respectievelijk...

24637 - POLITIEBESLUIT - PREVENTIEVE MAATREGELEN ONNODIG DRINKWATERVERBRUIK
Door de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, werd op 21 juni 2017 een aanvullend politiebesluit uitgevaardigd met preventieve maatregelen om het onnodig gebruik van drinkwater tegen te gaan.

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 13 JUNI 2017
Financiële 1 dienst - BBC - jaarrekening 2016 - vaststelling. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2e afd., Vlissegem, Sie B nrs 907 A en 908 A, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - 2e zitdag - aanpassing voorwaarden -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...