32837 - PUBLICATIEDATUM 03/07/2024 - GEMEENTERAAD 24 JUNI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - JABBEKE - AANPASSING BEBOUWDE KOM
De gemeenteraad; Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende...

32838 - PUBLICATIEDATUM 03/07/2024 - GEMEENTERAAD 24 JUNI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - KAPELLESTRAAT - INVOERING PARKEERVERBOD
De gemeenteraad Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen...

32839 - PUBLICATIEDATUM 03/07/2024 - GEMEENTERAAD 24 JUNI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - KERKEWEG - INVOERING TONNAGEBEPERKING
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende...

32840 - PUBLICATIEDATUM 03/07/2024 - GEMEENTERAAD 24 JUNI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - SNELLEGEM - UITBREIDING FIETSSTRATEN
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende...

32841 - PUBLICATIEDATUM 03/07/2024 - GEMEENTERAAD 24 JUNI 2024 – GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN - TOEGANKELIJKHEID - REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN TOEGANKELIJKHEIDSPREMIE EN TOEGANKELIJKHEIDSLABEL
De gemeenteraad De talrijke handels-, horeca- en dienstverlenende vestigingen, alsook de lokalen beheerd door organisaties met rechtspersoonlijkheid zijn niet altijd even toegankelijk voor mensen met een fysieke, visuele, auditieve of andere beperking. Het is goed om in te...

32842 - PUBLICATIEDATUM 03/07/2024 - GEMEENTERAAD 24 JUNI 2024 – GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN - KINDZORG - GROEPSOPVANG 'T SCHELPJE EN 'T HARLEKIJNTJE - HUISHOUDELIJK REGLEMENT - HERZIENING
AANLEIDING AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT: Er werd een subsidiebelofte voor 16 IKT plaatsen aan kinderdagverblijf 't Harlekijntje toegekend, geldig tot 31 maart 2024. Om de subsidies effectief betaald te krijgen, moet worden voldaan aan alle subsidievoorwaarden en moet men de...

32843 - PUBLICATIEDATUM 03/07/2024 - GEMEENTERAAD 24 JUNI 2024 – FINANCIËN - BURGERLIJKE STAND - RETRIBUTIEREGLEMENT - NAAMSVERANDERING
RECHTSGRONDEN: Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; De wet van 18 juni 2018 houdende diverse...

32830 - publicatiedatum 01/07/2024 – GEMEENTERAAD - BESLISSINGEN 24 JUNI 2024
Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 24 juni 2024 Aanwezig: Voorzitter: Vanhessche Daniël Burgemeester: ...

32831 - publicatiedatum 01/07/2024 – OCMW-RAAD - BESLISSINGEN 24 JUNI 2024
Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen OCMW-raad Jabbeke – 24 juni 2024 Aanwezig: Voorzitter: Vanhessche Daniël Burgemeester: Casteleyn Frank...

32819 - publicatiedatum 21/06/2024 – Farys OV - Gecoördineerde tekst van de statuten
Het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente. Ingevolge de...

32814 - publicatiedatum 20/06/2024 - TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN GEMEENTERAAD 24 JUNI 2024
Bekendmaking van de ontvangen toegevoegde agendapunten voor de gemeenteraadszitting van 24 juni 2024: 23 Toegevoegd agendapunt - raadslid Ilse Vandenbroucke - verkiezingen oktober 2024

32804 - publicatiedatum 17/06/2024 – Creat Services dv - Gecoördineerde tekst van de statuten
Het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente. Ingevolge de...

32803 - publicatiedatum 14/06/2024 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 24 JUNI 2024 - 20U
De voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad is overgegaan tot de bijeenroeping van de gemeenteraad en de OCMW-raad om te vergaderen op maandag 24 juni 2024 om 20 uur in het gemeentehuis Jabbeke (gemeenteraadszaal). Omwille van de logische volgorde bij de goedkeuring van...

32800 - PUBLICATIEDATUM 10/06/2024 - GEMEENTERAAD 3 JUNI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - J. NOTERDAEMESTRAAT - AFSLUITING VOOR GEMOTORISEERD VERKEER
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende...

32763 - publicatiedatum 21/05/2024 - PZ Kouter - beslissingen politieraad 15 mei 2024
beslissingen politieraad 15 mei 2024

32745 - PUBLICATIEDATUM 14/05/2024 - GEMEENTERAAD 6 MEI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - EERNEGEMWEG 35 - INVOEREN KORT PARKEREN
De gemeenteraad Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;...

32746 - PUBLICATIEDATUM 14/05/2024 - GEMEENTERAAD 6 MEI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - STATIONSSTRAAT - WIJZIGING SNELHEIDSBEPERKING
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende...

32747 - PUBLICATIEDATUM 14/05/2024 - GEMEENTERAAD 6 MEI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - VLAMINGVELD - INVOERING PARKEERVERBOD +7,5T
De gemeenteraad Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen...

32748 - PUBLICATIEDATUM 14/05/2024 - GEMEENTERAAD 6 MEI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - SPANJAARDSTRAAT - INVOERING TONNAGEBEPERKING
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende...

32749 - PUBLICATIEDATUM 14/05/2024 - GEMEENTERAAD 6 MEI 2024 – GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN - REGLEMENT TOEKENNEN EREBURGERSCHAP JABBEKE
De gemeenteraad, Overwegende het feit dat er tot op heden voor de gemeente Jabbeke geen regeling bestaat voor het toekennen van de titel ‘Ereburger van Jabbeke’ aan personen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt; Overwegende dat voor de goede gang...

32636 - PUBLICATIEDATUM 20/03/2024 - GEMEENTERAAD 18 MAART 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - SARKOHEEMSTRAAT - INVOERING PARKEERSTROOK - AFSCHAFFING BEURTELINGS PARKEREN
CONTEXT: Tijdens de zitting van het schepencollege werd melding gemaakt omtrent de problematische parkeersituatie in de Sarkoheemstraat tussen de Jabbekestraat en de Vedastusstraat. Door het beurtelings parkeren ondervinden eigenaars van een elektrische wagen problemen bij het opladen van de...

32637 - PUBLICATIEDATUM 20/03/2024 - GEMEENTERAAD 18 MAART 2024 – GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN - ALGEMEEN REGLEMENT KLEURWEDSTRIJDEN
CONTEXT: De dienst Vrije Tijd organiseert op regelmatige basis acties en evenementen voor kinderen en jongeren. Een veel terugkerende wedstrijd die hier aan gekoppeld wordt is een kleurwedstrijd. Zo werd dit reeds georganiseerd voor de ezelkeuring en binnenkort ook voor het Middeleeuws...

32617 - publicatiedatum 11/03/2024 - PZ Kouter - beslissingen politieraad 8 maart 2024 en vaststelling van de rekening 2022 en begroting 2024
beslissingen politieraad 8 maart 2024 en vaststelling van de rekening 2022 en begroting 2024

32585 - PUBLICATIEDATUM 27/02/2024 - GEMEENTERAAD 19 FEBRUARI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - LEGEWEG – VOORRANGSREGELING
De gemeente mocht een melding ontvangen inzake de voorrangsregeling in de Legeweg tussen de Popstaelstraat en de De Manlaan. De voorrang wordt hier geregeld door de verkeersborden B21 en B19. Echter worden deze verkeersborden eerder gebruikt bij een wegversmalling. Bij deze opstelling staan de...

32586 - PUBLICATIEDATUM 27/02/2024 - GEMEENTERAAD 19 FEBRUARI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - BEKEGEMSTRAAT - WIJZIGING SNELHEIDSBEPERKING
De dienst mobiliteit deed ter voorbereiding van het schepencollege het volgend ambtelijk advies: "De voorziene wegversmalling in de Bekegemstraat komt ter hoogte van huisnummers 45-40A. Dit is net buiten de start van de bebouwing. Volgens het huidig aanvullend politiereglement geldt hier een...

32588 - PUBLICATIEDATUM 27/02/2024 - GEMEENTERAAD 19 FEBRUARI 2024 – POLITIEREGLEMENTEN - ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT WEGVERKEER - DORPSSTRAAT 48 - INVOEREN KORT PARKEREN
De lokale handelaars in de Dorpsstraat dienden een aanvraag in voor de uitbreiding van het kort parkeren in de Dorpsstraat. Hierbij werd de aanvraag gedaan voor kort parkeren van 2u ter hoogte van de huisnummers 42 tot 52. Het college van burgemeester en schepenen nam in de zitting van 18 december...

32589 - PUBLICATIEDATUM 27/02/2024 - GEMEENTERAAD 19 FEBRUARI 2024 – GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN - SUBSIDIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE AANKOOP VAN DEFIBRILLATOREN DOOR VERENIGINGEN - HERNEMING
Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen met als doel het...

32590 - PUBLICATIEDATUM 27/02/2024 - GEMEENTERAAD 19 FEBRUARI 2024 – GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN - HUISHOUDELIJK REGLEMENT SKATEPARK JABBEKE
Het skatepark in Jabbeke is zo goed als afgewerkt. Voor de officiële opening kan doorgaan, moet er nog een huishoudelijk reglement goedgekeurd worden. Er wordt aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd aan voorliggend reglement. Deze werd afgetoetst bij de lokale skaters, de...

32465 - PUBLICATIEDATUM 20/12/2023 - GEMEENTERAAD 11 DECEMBER 2023 – GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN - EVENEMENTEN - MIDDELEEUWS FESTIVAL - REGLEMENT DEELNEMENDE LOKALE HORECA- EN HANDELSZAKEN
De Gemeenteraad heeft in zitting van 26 juni 2023 goedkeuring verleend voor de organisatie en budgetvoorziening voor een tweede editie van het Middeleeuws Festival in Snellegem in de periode van 13 en 14 juli 2024. Voor de goede orde en met als doelstelling duidelijke afspraken te maken...

32466 - PUBLICATIEDATUM 20/12/2023 - GEMEENTERAAD 11 DECEMBER 2023 – GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN - BIBLIOTHEEK - DIENSTREGLEMENT - AANPASSING IN FUNCTIE VAN TARIEF IBL
Gelet op het streven naar een marktconforme vergoeding die in overeenstemming is met de prijs in de ons omringende gemeenten wordt voorgesteld om de vergoeding voor interbibliothecair leenverkeer te verhogen naar 5,00 € per aanvraag. Gelet op het zeer lage gebruik van de bibliotheek vanaf...

32467 - PUBLICATIEDATUM 20/12/2023 - GEMEENTERAAD 11 DECEMBER 2023 – LEEFMILIEU - PREMIEREGELINGEN - HERNIEUWBARE ENERGIE - AANVULLENDE PREMIEREGELING VERBETERINGS-, AANPASSINGS- EN RENOVATIEPREMIE - MIJNVERBOUWPREMIE
De gemeenteraad A. GEMEENTELIJK REGLEMENT – SUBSIDIEREGLEMENT HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIEBESPARING Er is het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 juli 2012 en gewijzigd op 2 februari 2015; Overwegende dat in oktober 2022 het nieuw...

32384 - PUBLICATIEDATUM 04/12/2023 - SCHEPENCOLLEGE 27 NOVEMBER 2023 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN & HET VAST BUREAU
Via volgende link is het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen & het vast bureau te raadplegen: Huishoudelijk...

32360 - publicatiedatum 20/11/2023 - GEMEENTERAAD 13 november 2023 – Gemeentelijke reglementen - reglement tot het instellen van een klokkenluidersregeling
JURIDISCH KADER: Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Hoofdstuk 2 Deugdelijk Bestuur, Afdeling 6, artikel III.60 Het decreet van 18 november 2022 tot wijziging van het provinciedecreet AANLEIDING EN CONTEXT:...

32361 - publicatiedatum 20/11/2023 - GEMEENTERAAD 13 november 2023 – Gemeentelijke reglementen - zaalverhuur - VCJ Jabbeke en SPC Varsenare - gebruiksreglement, huurtarieven en contoregelingen - herneming
AANLEIDING: In zitting van het schepencollege wordt de bezorgdheid geuit dat er regelmatig personen en verenigingen van buiten Jabbeke aanvragen indienen voor het huren van de theaterzaal en de vergaderlokalen in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke en SPC Hof ter Straeten in Varsenare....

32331 - publicatiedatum 10/11/2023 - PZ Kouter - beslissingen politieraad 8 november 2023 en goedkeuring van de begrotingswijzigingen 2023
beslissingen politieraad 8 november 2023 en goedkeuring van de begrotingswijzigingen 2023

32326 - publicatiedatum 03/11/2023 - Politie Kouter - vergadering politieraad - 8 november 2023 – agenda
Agenda politieraad 8 november 2023

32240 - publicatiedatum 19/09/2023 - GEMEENTERAAD 11 september 2023 - Gemeentelijke reglementen - dienst kindzorg - groepsopvang 't Schelpje - huishoudelijk reglement
CONTEXT: Naar aanleiding van de stopzetting van de samenwerkende onthaalouders werkzaam in FILOU in het pand Constant Permekelaan 2 eind augustus 2023 wordt een nieuwe groepsopvang ’t Schelpje opgericht op deze opvanglocatie. De nieuwe groepsopvang gaat van start vanaf 4 september 2023. Op...

32242 - publicatiedatum 19/09/2023 - GEMEENTERAAD 11 september 2023 – Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Parkweg - invoering parkeerverbod
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de...

32243 - publicatiedatum 19/09/2023 - GEMEENTERAAD 11 september 2023 – Gemeentelijke reglementen - dienst lokale economie - dag van de ondernemer 2023 - ondernemend Jabbeke 4 awards - wedstrijdreglement
Op 14 augustus 2023 werd door het schepencollege ingestemd met de organisatie van de dag van de ondernemer 2023 – Jabbeke 4 awards en werd beslist om het reglement voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad voor goedkeuring. Voorstel wedstrijdreglement: ...

32098 - 09/08/2023 - Besluit van de burgemeester - Nacht van Jabbeke - verbod verkoop sterke alcoholische dranken - nacht 26-27 augustus
De burgemeester, Gelet op artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 (en latere wijzigingen) betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; Gelet op artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur; Gelet op het...

32048 - publicatiedatum 10/07/2023 – FARYS OV - gecoördineerde statuten
Het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente. Ingevolge de...

32038 - publicatiedatum 05/07/2023 - GEMEENTERAAD 26 JUNI 2023 – Procedures - organisatiebeheersing - algemeen kader organisatiebeheersingssysteem
Overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (artikel 217 tem 220) is organisatiebeheersing het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men: 1. de vastgestelde doelstellingen bereikt en...

32039 - publicatiedatum 05/07/2023 – OCMW-RAAD 26 JUNI 2023 – Procedures - organisatiebeheersing - algemeen kader organisatiebeheersingssysteem
Overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (artikel 217 tem 220) is organisatiebeheersing het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men: 1. de vastgestelde doelstellingen bereikt en...

32035 - publicatiedatum 04/07/2023 - GEMEENTERAAD 26 JUNI 2023 – Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Oude Dorpsweg 53 - parkeerplaats mindervaliden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de...

32037 - publicatiedatum 04/07/2023 - GEMEENTERAAD 26 JUNI 2023 – Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Gistelsteenweg - Koffiestraat - invoering parkeerverbod
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de...

31959 - publicatiedatum 30/05/2023 - GEMEENTERAAD 15 mei 2023 - Gemeentelijke reglementen - Zwanenprijs 11 juli - wedstrijdreglement – ontwerp
Op 24 april 2023 werd door het schepencollege ingestemd met de organisatie van ‘de Zwanenprijs’ en werd beslist om het reglement voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad voor goedkeuring. Voorstel wedstrijdreglement: Artikel 1:...

31960 - publicatiedatum 30/05/2023 - GEMEENTERAAD 15 mei 2023 - Gemeentelijke reglementen - evenementen - dag van de buren - wedstrijdreglement – ontwerp
Op 24 april 2023 werd door het schepencollege ingestemd met de organisatie van de fotowedstrijd voor 'Dag van de Buren' en werd beslist om het reglement voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad voor goedkeuring. Voorstel wedstrijdreglement: ...

31961- publicatiedatum 30/05/2023 - GEMEENTERAAD 15 mei 2023 – Gemeentelijke reglementen – groepsopvang ’t Harlekijntje – huishoudelijk reglement - ontwerp
CONTEXT: Naar aanleiding van de opstart van de noodopvang ’t Harlekijntje verleende het schepencollege op 17 oktober 2022 goedkeuring aan een afsprakenkader tussen de organisator van de kinderopvang en de ouders, hetgeen gebaseerd werd op het bestaande huishoudelijk reglement van de dienst...

31962 - publicatiedatum 30/05/2023 – OCMW-raad 15 mei 2023 – Reglementen – dienst voor onthaalouders – huishoudelijk reglement – ontwerp
CONTEXT: De laatste aanpassing van het huishoudelijk reglement van de dienst voor onthaalouders dateert van 2014. Het is de bedoeling om het nieuwe reglement in voege te laten gaan vanaf 01/09/2023. Na goedkeuring van het nieuwe huishoudelijk reglement, zal vanaf juli 2023 gestart...

31899 - publicatiedatum 02/05/2023 - GEMEENTERAAD 24 april 2023 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Nachtegaalstraat - invoering tonnagebeperking
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op...

31900 - publicatiedatum 02/05/2023 - GEMEENTERAAD 24 april 2023 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Vloethemveldstraat - plaatsing tractorsluis
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet...

31901 - publicatiedatum 02/05/2023 - GEMEENTERAAD 24 april 2023 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Isenbaertstraat - oversteekplaats voor voetgangers
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op...

31902 - publicatiedatum 02/05/2023 - GEMEENTERAAD 24 april 2023 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Duikerstraat - Stationsstraat - wijziging snelheidsbeperking
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op...

31903 - publicatiedatum 02/05/2023 - GEMEENTERAAD 24 april 2023 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Dorpsstraat - invoering fietsstraat
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet...

31796 - publicatiedatum 06/03/2023 - GEMEENTERAAD 27 FEBRUARI 2023 - Adviesbeleid - landbouwraad - statuten - huishoudelijk reglement – afsprakennota
CONTEXT: In de gemeenteraad van 4 maart 2019 werd voorgesteld om bijkomend een gemeentelijke adviesraad op te richten voor toegankelijkheidsbeleid en landbouwbeleid. De gemeenteraad verleende goedkeuring aan deze beleidslijn inzake het participatiebeleid. In de zitting van 1 juli...

31775 - bekendgemaakt op 17/02/2023 - ARBEIDSREGLEMENT GEMEENTE - SELECTIEREGLEMENT
selectiereglement

31777 - 17/02/2023 - Besluit van de burgemeester - site Civiele Bescherming - Parkweg 1 Jabbeke - verbod om noodopvangplaatsen te organiseren - intrekking
De burgemeester, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 133 en 135 §2. Overwegende dat er door de burgemeester op 19 november 2022 een besluit werd genomen waarbij de Belgische Staat en FEDASIL een verbod krijgen om noodopvangplaatsen te organiseren op de...

31773 - POLITIEREGLEMENT - TRACTORWIJDING KLJ JABBEKE
Het college van burgemeester en schepenen In de gemeente Jabbeke wordt n.a.v. de tractorwijding op zondag 05/03/2023 een tijdelijk politiereglement ingevoerd. Gelet op de vraag van KLJ Jabbeke en Lokale Politie Jabbeke. Er moeten maatregelen moeten getroffen worden...

31747 - publicatiedatum 01/02/2023 - GEMEENTERAAD 30 JANUARI 2023 - Reglementen - gemeentewerken - samenwerkingsovereenkomst: 'Groenadoptie in je buurt' - ontwerp
Door enkele burgers (wijkcomité) werd de vraag gesteld om meer betrokken te worden bij de groenaanplanting in de wijk. Er wordt hierbij voorgesteld dat de gemeente het nodige materiaal aanlevert en waarbij de buurtbewoners vervolgens instaan voor het aanplanten. Om dit universeel over de...

31673 - publicatiedatum 21/12/2022 - GEMEENTERAAD 19 december 2022 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Varsenareweg - invoeren tonnagebeperking
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen...

31674 - publicatiedatum 21/12/2022 - GEMEENTERAAD 19 december 2022 - Reglementen - gemeentelijke reglementen - reglement verwaarlozing - ontwerp
Context Het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen is sinds 1 januari 2017 een gemeentelijke bevoegdheid. Omwille van het feit dat de kwaliteit van de woonomgeving een belangrijke rol speelt in het woonbeleid, wil de gemeente naast de leegstand ook panden...

31634 - publicatiedatum 01/12/2022 - GEMEENTERAAD 28 november 2022 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Stationsstraat - invoering tonnagebeperking
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het...

31635 - publicatiedatum 01/12/2022 - GEMEENTERAAD 28 november 2022 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - invoeren zone 30 in woonwijken
De gemeenteraad, Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het...

31636 - publicatiedatum 01/12/2022 - GEMEENTERAAD 28 november 2022 - Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer - Vlamingveld - vrijetijdscentrum Jabbeke - invoeren tonnagebeperking