30827 - Politiereglement - Inname openbaar domein - Café 't Hoekske - Cathilleweg/Spanjaarstraat - 3 december 2021
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van café 't Hoekske zal de doorgang Cathilleweg/spanjaardstraat op 3 december 2021 van 18u tot 0u afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer.

30790 - publicatiedatum 06/10/2021 - GEMEENTERAAD - BESLISSINGEN 4 OKTOBER 2021
Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 4 oktober 2021 Aanwezig: Voorzitter: Vandenberghe Wim Burgemeester: Vanhessche...

30791 - publicatiedatum 06/10/2021 - GEMEENTERAAD 4 OKTOBER 2021 - Vrije tijd - bibliotheek - integratie werking bibliotheek en IBO - Snellegem - aanpassing openingsuren
Gelet op het sterk dalend gebruik van bibliotheek Snellegem (1 bezoeker per uur) en de onmogelijkheid tot integratie van de bibliotheekwerking met de werking van de buitenschoolse kinderopvang in dezelfde ruimte. Gelet op het streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening en aanbod...

30792 - publicatiedatum 06/10/2021 - GEMEENTERAAD 4 OKTOBER 2021 - Personeel - functie algemeen directeur - aanpassing aanwervings- en een bevorderingsprocedure (artikel 6, 1°, 2° en 5°, van het selectiereglement) en de aanwervingsvoorwaarden
Nadat de gemeenteraad op 5 juli 2021 kennis genomen heeft van het ontslag wegens pensionering van de algemeen directeur, werd door een raadslid op 12 augustus 2021 (552629) het voorstel geformuleerd om een aanpassing te doen aan de aanwervings- en een bevorderingsprocedure (artikel 6, 1°, 2° en 5°,...

30793 - publicatiedatum 06/10/2021 - OCMW-RAAD - BESLISSINGEN 4 OKTOBER 2021
Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen OCMW-raad Jabbeke – 4 oktober 2021 Aanwezig: Voorzitter: Vandenberghe Wim Burgemeester: Vanhessche...

30762 - publicatiedatum 24/09/2021 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 4 OKTOBER 2021 - 20U
De voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad verzoekt de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad te vergaderen op maandag 4 oktober 2021 om 20 uur in het Vrijetijdscentrum te Jabbeke (spiegelzaal) om reden van ‘social distancing’. Voorafgaand aan de gemeente-en OCMW-raad wordt op...

548973 - publicatiedatum 15/7/2021 - IMEWO - gecoördineerde statuten
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

30506 - 08/06/21 - Besluit gouverneur West-Vlaanderen - Rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden
In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich op dit moment, bij het begin van de zomerperiode, situaties van droogte. Deze kunnen zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in...

30465 - publicatiedatum 20/05/2021 - GEMEENTERAAD 17 MEI 2021 - Sociale zaken - reglement inzake het toekennen van een subsidie aan verenigingen voor activiteiten gericht op personen met een beperking
Aan de gemeenteraad wordt het reglement inzake het toekennen van een subsidie aan verenigingen voor activiteiten gericht op personen met een beperking voor goedkeuring voorgelegd. Dit reglement werd voor advies besproken ter de zitting van de Raad voor Toegankelijkheid op 8 april 2021....

30466 - publicatiedatum 20/05/2021 - GEMEENTERAAD 17 MEI 2021 - Sociaal woonbeleid - samenwerking Woondienst Jogi - toewijsreglement - aanpassing ten behoeve van de lokale binding
Regelgeving • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, § 3. • Vlaamse Codex Wonen van 2021, art. 6.14 • Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, art. 6.27 en 6.28 Motivering en inhoud De toewijzing van sociale huurwoningen gebeurt volgens regels...

30467 - publicatiedatum 20/05/2021 - GEMEENTERAAD 17 MEI 2021 - Handhaving - veiligheid - GAS-reglement - herneming na zonaal verzoek
De gemeenteraad, Bevoegd op basis van : - het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 en artikel 41, tweede lid, 2°; - de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, inzonderheid artikel 2, § 1-2 Met toepassing...

30438 - publicatiedatum 10/05/2021 politiebesluit van 7 mei 2021 tot opheffing van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ’s morgens voor alle...
Politiebesluit van 7 mei 2021 tot opheffing van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ’s morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van...

30399 - publicatiedatum 21/04/2021 - OCMW-RAAD 19 APRIL 2021 - Sociale dienst - POD MI - subsidies COVID-19 - Herziening Algemeen reglement dienstverlening "Tegemoetkoming in kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19"
Aan OCMW Jabbeke werd door de federale overheid een toelage COVID-19 t.b.v. 27.319 euro toegekend en dit ingevolge het K.B. van 03.07.2020 tot wijziging van het K.B. van 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de OCMWs. De toelageperiode loopt...

540137 - publicatiedatum 8 april 2021 - Fluvius West - gecoördineerde statuten
Op 10 december 2020 vond een buitengewone algmene vergadering van Fluvius West plaats. Enkele agendapunten hadden betrekking op een statutenwijziging binnen Fluvius West, dit om de statuten in overeenstemming te brengen met het Ministerieel Besluit van 18 maart 2021. In...

30307 - publicatiedatum 10/03/2021 - GEMEENTERAAD 8 MAART 2021 - Leefmilieu - vaststellen gemeentelijk retributiereglement op de aanvoer van bepaalde soorten afval op het recyclagepark – wijziging asbestinzameling
De gemeenteraad Er is het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 40, §3 en 41, 14°; Er is het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet); Er is het...

30308 - publicatiedatum 10/03/2021 - GEMEENTERAAD 8 MAART 2021 - Financiën - belastingen & retributies - herneming - gemeentelijk retributiereglement op begraafplaatsconcessie en lijkbezorging (dd. 14/12/2020) - aanvulling concessie 20 jaar
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. Gelet op het decreet van 16 januari 2004 met latere wijzigingen. Gelet het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 27.11.2015 tot uitvoering...

30262 - publicatiedatum 19/02/2021 - Politie Kouter - vergadering politieraad - 24 februari 2021 - link livestream
De politieraad gaat door op woensdag 24 februari as. om 19.00 uur en dit via digitale beraadslaging. De politieraad van woensdag 24 februari 2021 kan via livestream gevolgd worden: Livestream.

30249 - GEMEENTERAADSCOMMISSIE VERKEER DE DATO 10 FEBRUARI- 19u
De gemeenteraadscommissie Verkeer kent volgende agenda: 1 - Goedkeuring verslag vorige vergadering 2 - Melding - Bitterstraat - Huidige verkeerssituatie (526124). 3 - Mobiliteit en verkeersveiligheid - ikv aanleg Dorpsstraat - voorstel uitbreiding "zone 30" in meerdere straten te...

30223 - publicatiedatum 03/02/2021 - GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2021 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Zuidmoere - verkeersregeling afsluiting voor doorgaand verkeer in de schoolomgeving
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

30224 - publicatiedatum 03/02/2021 - GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2021 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Nachtegaalstraat - parkeerplaats voor personen met een handicap
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

30223 - publicatiedatum 03/02/2021 - GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2021 - Intergemeentelijke samenwerking - veiligheid - bekrachtiging protocolakkoord - vaststelling zonaal GAS-reglement
Door de gemeenteraad werd op 1 februari goedkeuring gegeven aan het algemene GAS-reglement voor de politiezone Kouter en voor het protocolakkoord met de procureur des Konings van West-Vlaanderen. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2021.

30223 - publicatiedatum 03/02/2021 - GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2021 - Gezondheid - Corona/Covid-19 crisis - vaccinatiecampagne - vaccinatiecentrum Groene Meersen Zedelgem - regeling subsidiëring personenvervoer
Naar aanleiding van het laatste overleg (burgemeesters, AD, coördinatoren) met gemeente Zedelgem werd bespreking gegeven aan te nemen initiatief voor het vervoer van inwoners. Voor het bereiken van het centrum Groene Meersen is er vanuit Jabbeke geen openbaar vervoer. Hoewel verwacht...

30129 - publicatiedatum 17/12/2020 - GEMEENTERAAD 14 DECEMBER 2020 - Financiën - gemeentebelasting - invoering gemeentebelasting op de realisatie van meergezinswoningen
Het is een maatschappelijk en ruimtelijk gegeven dat gemeenten in de rand van de stad voor hun hoofdkernen op vandaag in belangrijke mate betrokken worden bij woonverdichting en de realisatie van meergezinswoningen. Dit heeft voor gevolg dat de gemeente ook genoodzaakt is om passende ruimtelijke...

30130 - publicatiedatum 16/12/2020 - OCMW-RAAD 14 DECEMBER 2020 - Preventie - Corona/Covid 19 - subsidiemaatregelen - algemeen reglement dienstverlening "Tegemoetkoming in de kosten psychosociale hulpverlening"
Neerlegging van het Algemeen reglement dienstverlening "Tegemoetkoming in de kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19", dat op 30.11.2020 ter goedkeuring werd voorgelegd aan het Vast Bureau en waarbij een aanvullend addendum (ter verduidelijking van het bedrag van de terugbetaling) op het...

30131 - publicatiedatum 16 december 2020 - POLITIEBESLUIT VAN 16 DECEMBER 2020 VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE DE PLICHT TOT HET DRAGEN EN HET BIJ ZICH HEBBEN VAN EEN MONDNEUSMASKER OP HET GRONDGEBIED VAN DE PROVINCIE...
Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 16 december 2020 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

30127 - publicatiedatum 16/12/2020 - GEMEENTERAAD 14 DECEMBER 2020 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - kruispunt Isenbaertstraat met Gistelsteenweg - invoeren parkeerverbod
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

30122 - publicatiedatum 15 december 2020 - POLITIEBESLUIT VAN 14 DECEMBER 2020 VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE DE PLICHT TOT HET DRAGEN EN HET BIJ ZICH HEBBEN VAN EEN MONDNEUSMASKER OP HET GRONDGEBIED VAN DE PROVINCIE...
Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 14 december 2020 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

30055 - 17/11/20 - POLITIEBESLUIT GOUVERNEUR PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - AANVULLENDE MAATREGELEN IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS COVID-19
Politiebesluit van 2 november 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. POLITIEBESLUIT PROVINCIE WEST-VLAANDEREN De gouverneur van de provincie...

30052 - 16/11/20 - BESLUIT VLAAMSE REGERING 30 OKTOBER 2020 - VLAAMS RAMPENFONDS
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest werd op 9 november 2020 bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit voert nieuwe...

30050 - 13/11/20 - Gemeenteraadscommissie Verkeer - agenda - 19 november 2020
De Gemeenteraadscommissie Verkeer kent volgende agenda: Goedkeuring verslag vorige vergadering Melding - Kerkeweg 6 - landbouwverkeer in de straat - verzoek tot dichtlassen putdeksels/verzoek tot politiecontrole (511574) Melding - Boterstraat Snellegem - voorstel...

30048 - 12/11/2020 - GEMEENTERAAD 9 NOVEMBER 2020 - Politiereglementen - politiereglement op het wegverkeer - Hagebos 30 en 31 - mindervalide parking
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

30049 - 12/11/2020 - GEMEENTERAAD 9 NOVEMBER 2020 - Vrijetijd - Jeugdwerkbeleid - reglement kampvervoer voor jeugdverenigingen - herneming
Gelet op het feit dat door de gemeenteraad op 1 juli 1996 een reglement op het kampvervoer werd goedgekeurd. Gelet op het feit dat door de gemeenteraad op 20 juni 2006 dit reglement op het kampvervoer werd hernomen en aangepast. Gelet op het feit dat in de loop van het...

30006 - 23/10/2020 - Besluit gouverneur West-Vlaanderen - oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ‘s morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van...
De gouverneur, Gelet op de provinciewet van 30 april 1836, in het bijzonder op artikel 128; Gelet op de wet van 6 maart 1818 betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke...

30003 - 21/10/2020 - Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836; Gelet op de artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992; Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet van 9 september...

29946 - 28/09/2020 - Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en een verbod op particulier gebruik van drones...
De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836; Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet; Gelet op de wet van 6 maart 1818,...

29918 - 09/09/2020 - GEMEENTERAAD 7 SEPTEMBER 2020 - Adviesraden - GECORO - goedkeuring huishoudelijk reglement
Op 29 juni 2020 werd door de GECORO goedkeuring gegeven aan het ontwerp van huishoudelijk reglement in toepassing van het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke...

AANGEPAST POLITIEBESLUIT VAN DE GOUVERNEUR OVER SEIZOENSARBEID
Op 25/8 paste de gouverneur zijn besluit op de seizoensarbeid aan. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: Registratie van temperatuurmeting kan wettelijk niet (is dus weg gelaten); Rode’ seizoensarbeiders dienen verplicht getest,’ oranje’ seizoensarbeiders:...

29827 - 08/07/2020 - GEMEENTERAAD 6 JULI 2020 - Coronacrisis - relancemaatregelen - onderdeel gemeente
Eerder werd aan de gemeenteraad gerapporteerd met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die in de loop van de coronacrisis werden genomen. Door diverse overheden en besturen wordt ook gewerkt aan een aantal relancemaatregelen bij het her opstarten van de economische...

29828 - 08/07/2020 - GEMEENTERAAD 6 JULI 2020 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Stroperspad - aanpassing met tractorsluis
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

29829 - 08/07/2020 - GEMEENTERAAD 6 JULI 2020 - Woonbeleid - conformiteitsattest - beperking van de duur tot maximum 5 jaar - reglement
Juridisch kader • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 • Decreet van 14 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode • Decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van...

29831 - 08/07/2020 - OCMW-RAAD 6 JULI 2020 - Coronacrisis - relancemaatregelen - onderdeel OCMW
Eerder werd aan de gemeenteraad gerapporteerd met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die in de loop van de coronacrisis werden genomen. Door diverse overheden en besturen wordt ook gewerkt aan een aantal ondersteunende maatregelen bij het her opstarten van de...

29739 - 25 mei 2020 - Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Ijzerbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van Rivierbeek, Hertsbergebeek en de...
Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Ijzerbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van Rivierbeek, Hertsbergebeek en de...

29730 - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER - HEROPENING SPEELPLEINEN 27 MEI
Na overleg met de experts is beslist dat de buurtspeeltuinen in open lucht vanaf woensdag 27 mei, door de lokale autoriteiten heropend kunnen worden voor kinderen tot en met 12 jaar. Grotere speeltuinen in parken kunnen onder toezicht van de lokale autoriteiten worden geopend onder dezelfde...

29725 - Gemeenteraadscommissie Verkeer - 28 mei 2020 - agenda
Goedkeuring verslag vorige vergadering; Mobiliteit en verkeer – verkeersveiligheid – Legeweg –onaangepaste snelheden – verzoek tot snelheidsbeperking (489563); Melding – plaatsing van 1 of 2 palen tussen of op de scheiding dreef Stroperspad en de dreef naar de visput –...

29689 - 07/05/2020 - GEMEENTERAAD 4 MEI 2020 - Vrije tijd - uitleendienst - podiumwagen - reglement uitlening
Naar aanleiding van de gemeenteraad van 6 mei 2019 waarop de aankoop van een podiumwagen werd goedgekeurd en de vraag werd gesteld om een voorstel van reglement voor uitlening van een podiumwagen op te maken. Het reglement werd voorgelegd aan de sportraad, die in zitting van 24 februari...

29690 - 07/05/2020 - GEMEENTERAAD 4 MEI 2020 - Vrije tijd - sport - gebruiks- en retributiereglement kunstgrasterrein en andere sportterreinen.
Naar aanleiding van het aanleggen in 2019 van een kunstgrasterrein te Varsenare wordt voorgesteld om een gebruiks- en retributiereglement aan te nemen voor dit terrein en de andere gemeentelijke sportterreinen (grasterreinen voor voetbal en krachtbal). Er wordt vastgesteld dat de...

29691 - 07/05/2020 - GEMEENTERAAD 4 MEI 2020 - Cultuurbeleid - bibliotheek - samenwerking Ginter - nieuwe toepassingssoftware - aanpassing dienstreglement
Gelet op het streven naar een uitbreiding van de toegankelijkheid van de bibliotheekgebouwen naar minder mobiele gebruikers en hun geleidehonden wordt voorgesteld om het toegangsverbod voor dieren op te heffen voor deze speciale dieren. Gelet op een streven naar een zo goed mogelijke...

29692 - 07/05/2020 - OCMW-RAAD 4 MEI 2020 - Reglementering - sociale dienst - financiële dienstverlening - tegemoetkoming in de medische kosten
Aan de OCMW Raad worden aanpassingen voorgesteld aan de reglementering “tegemoetkoming in de medische kosten” . 1. Wettelijke bepalingen m.b.t. de dienstverlening: Het recht op gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen. Het is de opdracht van het OCMW om dat recht te...

29629 - 16 april 2020 - TMVW - GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Op 19 december 2019 vond een buitengewone algemene vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) plaats. Enkele agendapunten hadden betrekking op een statutenwijziging binnen TMVW. De aanwezige deelnemers keurden de voorgestelde...

29625 - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER - ORGANISATIE EN REGELS VIRTUELE GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 MEI 2020
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER van 14 april 2020 COVID‐19‐pandemie ‐ organisatie en regels inzake de virtuele gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 4 mei 2020 Gezien de COVID‐19‐pandemie en de bestaande federale maatregelen vanuit de nationale...

29626 - 14 april 2020 - TMVS - GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Op 10 december 2019 vond een buitengewone algmene vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS) plaats. Enkele agendapunten hadden betrekking op een statutenwijziging binnen TMVS. De aanwezige deelnemers keurden de voorgestelde wijzigingen aan de statuten met...

CONTAINERPARK HEROPENT ONDER STRIKTE VOORWAARDEN
Alle Vlaamse recyclageparken mogen op 7 april opnieuw de deuren openen, zolang de veiligheidsmaatregelen kunnen worden gegarandeerd en de afvalophaling niet in het gedrang komt. Zo liet minister Zuhal Demir weten op 31 maart 2020. Het gemeentelijk containerpark zal aldus vanaf...

29562 - 16/03/2020 - MAATREGELEN FEDERALE OVERHEID IN STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS
Voor alle updates verwijzen we graag naar ons webonderdeel www.jabbeke.be/corona. Het zijn verwarrende tijden. We vechten massaal tegen een onzichtbare vijand. En net door die onzichtbaarheid is het voor velen...

29527 - 05/03/2020 - GEMEENTERAAD 2 MAART 2020 - Financiën - retributiereglement - 2020 - 2022 - aanpassing tarieven
De gemeenteraad, Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de...

29488 - VERKEERSCOMMISSIE - 25 FEBRUARI 2020 - AGENDAPUNTEN
1/ Goedkeuring verslag vorige vergadering. 2/ Mobiliteit en verkeer - verkeersveiligheid - melding - Eernegemweg - Bakkerij - gevaarlijke uitrit om parking bakkerij te verlaten - gearceerde parkeerstroken (495554) 3/ Mobiliteit en verkeer - Veiligheid aan school 't Boompje -...

KLACHTENPROCEDURE
Er is de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. De wijze waarop een klacht kan worden ingediend bij de toezichthoudende overheid en ook het belang daarvan voor de toezichttermijn kunt u terugvinden via de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap...