JABBEKE INFORMEERT OVER NIEUWE MAATREGELEN TEGEN CORONA
Voor alle updates verwijzen we graag naar ons webonderdeel www.jabbeke.be/corona. Het zijn verwarrende tijden. We vechten massaal tegen een onzichtbare vijand. En net door die onzichtbaarheid is het voor velen...

29562 - 16/03/2020 - MAATREGELEN FEDERALE OVERHEID IN STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS
Voor alle updates verwijzen we graag naar ons webonderdeel www.jabbeke.be/corona. Het zijn verwarrende tijden. We vechten massaal tegen een onzichtbare vijand. En net door die onzichtbaarheid is het voor velen...

29534 - 11/03/2020 - Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - zoneraad 17 februari 2020 - lijst van beslissingen
Bekendmaking van de beslissingen van de zoneraad van17 februari 2020

29535 - 11/03/2020 - Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - zonecollege 17 februari 2020 - lijst van beslissingen
Bekendmaking van de beslissingen van de zonecollege van 17 februari 2020

29526 - 05/03/2020 - GEMEENTERAAD- BESLISSINGEN 2 MAART 2020
Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 2 maart 2020 Aanwezig: Voorzitter: Bourgois Chris Burgemeester: Vanhessche...

29527 - 05/03/2020 - GEMEENTERAAD 2 MAART 2020 - Financiën - retributiereglement - 2020 - 2022 - aanpassing tarieven
De gemeenteraad, Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de...

29528 - 05/03/2020 - OCMW-RAAD- BESLISSINGEN 2 MAART 2020
Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen OCMW-raad Jabbeke – 2 maart 2020 Aanwezig: Voorzitter: Bourgois Chris Burgemeester: Vanhessche...

29508 -27/02/2020 - TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN GEMEENTERAAD 2 MAART 2020
Hierbij laten wij u de ontvangen toegevoegde agendapunten voor de gemeenteraadszitting van 2 maart 2020: 13 Toegevoegd agendapunt - gemeenteraadslid Reinhart Madoc – beveiliging snelwegparkings 14 Toegevoegd agendapunt - gemeenteraadslid Reinhart Madoc – sluiting spoorwegovergang...

29499 - 21/02/2020 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 2 MAART 2020 - 20U
AGENDA GEMEENTERAAD 1 Goedkeuring verslag vorige zitting 2 Lokale Politie Kouter - jaarrekeningen 2018 – kennisname 3 Lokale Politie Kouter - begroting - dienstjaar 2020 4 Patrimonium - VC Jabbeke - uitbreiding met berging en fietsenstalling - neerlegging ontwerp 5...

29488 - VERKEERSCOMMISSIE - 25 FEBRUARI 2020 - AGENDAPUNTEN
1/ Goedkeuring verslag vorige vergadering. 2/ Mobiliteit en verkeer - verkeersveiligheid - melding - Eernegemweg - Bakkerij - gevaarlijke uitrit om parking bakkerij te verlaten - gearceerde parkeerstroken (495554) 3/ Mobiliteit en verkeer - Veiligheid aan school 't Boompje -...

29472 - 04/02/2020 - GEMEENTERAAD- BESLISSINGEN 3 FEBRUARI 2020
Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 3 februari 2020 Aanwezig: Voorzitter: Bourgois Chris Burgemeester: Vanhessche...

28177 - 19/12/2019 - GEMEENTERAAD 16 DECEMBER 2019 - FINANCIËN - GEMEENTEBELASTINGEN EN -RETRIBUTIES - BOEKJAAR 2020 - GECOÖRDINEERDE TEKST
Het reglement van de gemeentebelastingen en -retributies voor het heffingsjaar 2020 is beschikbaar op het secretariaat van het gemeentehuis van Jabbeke. Belastingreglement 2020

29339 - WVI - OPRICHTINGSAKTE EN GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286, § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

29172 - 09/10/2019 - GEMEENTERAAD 4 NOVEMBER 2019 - Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - ophaling restafval in Zerkegem - maximum gewicht afvalzak - aanpassing reglement
De gemeenteraad Er is het gemeentelijke reglement administratieve sancties (GAS) zoals goedgekeurd door gemeenteraad in zitting van 10 maart 2008. In dit reglement is de regeling inzake het ophalen van huisvuil geregeld, waarbij in artikel 105 §3. geregeld is dat de zakken...

29174 - 05/11/2019 - OCMW-RAAD- 4 NOVEMBER 2019 - Sociale Dienst - Lokaal Opvanginitiatief - huishoudelijk reglement - herwerkte versie - goedkeuring
Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor een herwerkte versie van het huishoudelijk reglement voor het Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Dit huishoudelijk reglement wordt aldus voorgesteld door FEDASIL: "Huishoudelijk reglement voor de opvangstructuren - Welkom in onze...

29156 - Gemeenteraadscommissie subsidies - 18 november 2019 - agenda
Op 18 november 2019 gaat de gemeenteraadscommissie subsidies door om 20u in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis Jabbeke. Agenda: - Bespreking gemeentelijke subsidies werkingsjaar 2018-2019

29145 - 28/10/2019 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 4 NOVEMBER 2019 - 20U
AGENDA GEMEENTERAAD: Goedkeuring verslag vorige zitting Bestuur - petitierecht - hoeve achter kerk Varsenare - bouwen appartement - bezwaar tegen hoogbouw - beslissing Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - buitengewone algemene vergadering - 19 december...

29106 - 14/10/2019 - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER - AGRESSIEVE HONDEN
Besluit van de burgemeester

29103 - 09/10/2019 - GEMEENTERAAD 7 oktober 2019 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Kalsijdeweg - parkeerplaats voor mindervaliden
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

28982 - PZ Kouter - politieraad 18 september 2019 - beslissingen politieraad LP Kouter
Hierbij laten we u de beslissingen van de politieraad de dato 18 september 2019 geworden.

28929 -05/09/2019 - GEMEENTERAAD 2 september 2019 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - inrichten fietsstraten
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

28788 - AGENDA VERKEERSCOMMISSIE - 7 AUGUSTUS 2019
1. Melding - verkeer Hageweg Snellegem - kennisgeving verzoek tot snelheidsbeperking/enkel plaatselijk verkeer en aangelanden. 2. Melding - Hoge Akker - onveilige verkeerssituatie. 3. Melding - Stationsstraat 111 - verzoek tot parkeerstrook voor bewoners. 4....

28664 - gemeenteraadscommissies - gemeenteraadscommissie Verkeer - agenda 6 juni 2019
GEMEENTERAADSCOMMISSIE VERKEER - AGENDA 6 JUNI 2019 Melding - verkeersveiligheid - Krakeelstraat - sluipverkeer - verzoek instellen tijdelijke maatregel "uitgezonderd plaatselijk verkeer" Bosweg - maatregelen drukke verkeer Weststraat - passage teveel...

28601 - 09/05/2019 - Gemeenteraad 6 mei 2019 - huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - participatiereglement - herneming
Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 oktober 2007 werd gewijzigd in de gemeenteraad van 9 februari 2009. In het...

28602 - 09/05/2019 - Gemeenteraad 6 mei 2019 - presentiegelden - kostenvergoedingen - herneming
Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp van een reglement. Dit ontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraadscommissie interne zaken van 16 april 2019. Door de gemeenteraad werd op 4 maart 2013 goedkeuring verleend aan een reglement voor de zitpenningen en...

28605 - 09/05/2019 - OCMW-raad 6 mei 2019 - Bestuur - raad voor maatschappelijk welzijn - huishoudelijk reglement
Aan de OCMW-raad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp van huishoudelijk reglement voor de raad voor maatschappelijk welzijn op basis van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de bepalingen van het DLB. Dit ontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraadscommissie interne...

28606 - 09/05/2019 - OCMW-raad 6 mei 2019 - Bestuur - deontologische code OCMW-raad - ontwerp
Aan de OCMW-raad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp opgemaakt op basis van het model van VVSG. Dit ontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraadscommissie interne zaken op 16 april 2019. Door de gemeenteraad werd dezelfde deontologische code aangenomen. "Deontologische...

28607 - 09/05/2019 - OCMW-raad 6 mei 2019 - Interne zaken - raad voor maatschappelijk welzijn - BCSD - presentiegelden - kostenvergoedingen - legislatuur 2019-2024
Op basis van het ontwerp van besluit voor de presentiegelden en kostenvergoedingen van de gemeenteraad, wordt het volgend ontwerp voorgelegd voor voorlegging aan de raad voor maatschappelijk welzijn:I "A. Presentiegelden Van toepassing zijn artikel 17, 73 en 107 DLB....

28598 - 09/05/2019 - Gemeenteraad 6 mei 2019 - deontologische code gemeenteraad - herneming
Dit ontwerp, op basis van een model van VVSG, werd goedgekeurd door de gemeenteraadscommissie interne zaken op 16 april 2019. Voor de OCMW-raad wordt dezelfde deontologische code voorgesteld. "Deontologische code voor lokale mandatarissen van gemeente en...

28455 - 13/03/2019 - Gemeenteraad 4 maart 2019 - Jeugdwerkbeleid - omvorming subsidie experimenteel jeugdwerk/projectwerking tot subsidie voor occasionele jeugd- en jongerenactiviteiten
Op vandaag leent de subsidie experimenteel jeugdwerking/projectwerking zich tot het omschreven doel: De subsidiereglementering projectwerking heeft tot doel het ondersteunen van éénmalige, waardevolle projecten of startende initiatieven die een uitgesproken jeugdwerkkarakter hebben. De...

28457 - 2019 - KANDIDAATSTELLING GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO)
De leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt er overgegaan tot de benoeming van de commissie. Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het aantal inwoners van de...

28350 - 21/02/19 - POLITIEBESLUIT GOUVERNEUR VERKIEZINGEN 26 MEI 2019
Naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019 werd door dhr. Carl Decaluwé, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, een politiebesluit uitgevaardigd. Het volledige politiebesluit kunt u hier...

28243 - FARYS - OPRICHTINGSAKTE EN GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

28212 - INFRAX - INFRAX WEST - OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

28205 - IMEWO - OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 DECEMBER 2018
Financiën - BBC - budgetwijziging 2018 - vaststelling. Financiën - BBC - meerjarenplan 2014-2020 - aanpassing - budget 2019 - vaststelling. Patrimonium - huis C. Permekelaan 2 Jabbeke - renovatie woning tot kinderopvang - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking -...

28050 - AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 6 NOVEMBER 2018
Bestuur - Nieuwe Polder van Blankenberge - Jaarlijkse Algemene Vergadering - kennisneming en aanduiding OCMW-vertegenwoordiger. Patrimonium - ruimtelijke planning - inbreidingsproject - omgevingsaanleg - parkingplan - verzoek tot samenwerking met OCMW Jabbeke - woningen C....

27930 - AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 2 OKTOBER 2018
Patrimonium - bejaardenwoningen Westernieuwweg 2/4/6/8 te Varsenare - plaatsen van nieuwe goten in zink - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Westernieuwweg 6 Varsenare - plaatsen van een nieuwe keuken + deuren voor inkomkast - goedkeuring. Patrimonium - huizen...

27834 - OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 4 SEPTEMBER
Patrimonium - C. Permekelaan 2 - 4 - 6 Jabbeke - inbreidingsproject gemeente - omgevingsaanleg - parkingplan - kennisneming / goedkeuring. Patrimonium - huizen C. Permekelaan 2 + 4 + 6 Jabbeke - architect - start werkzaamheden - kennisneming / goedkeuring. Patrimonium -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 AUGUSTUS
Patrimonium - Bosweg 2, 2A, 2B, 4 en 6 - studie landschaps- en tuinarchitect Paul Deroose - kennisneming. Externe dienst - Eerstelijnszone Beernem - Oostkamp - Zedelgem - Jabbeke - Veranderforum - 18/09/2018 - kennisneming.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - AGENDA 3 JULI 2018
Bestuur - Sociaal beleid - Afbouw Lokale Opvang Initiatieven - voorstel tot vrijwillige afbouw - advies sociale dienst - goedkeuring. Patrimonium - C. Permekelaan 2 + 4 + 6 te Jabbeke - verzoek tot gemeenschappelijk beheer en toewijzing aan het openbaar domein -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 5 JUNI
Op dinsdag 5 juni om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Bestuursorganen - data zittingen - tweede semester 2018 - kennisneming. Externe dienst - Woonpunt...

27525 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 8 MEI 2018
Financiële dienst - BBC - jaarrekening 2017 - vaststelling. Bestuur / patrimonium - minnelijke onteigening woningen te Jabbeke, Constant Permekelaan 2-4-6 + garages - akte minnelijke onteigening - handtekeningbevoegdheid - OCMW raadsbeslissing dd. 3.04.2018 - wijziging artikel...

27359 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 6 MAART 2018
Financiële dienst - Oproep aan de OCMW's voor intekening vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves & instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw van toekomstige reserves - kennisneming. Kantoor Interne Zaken - onderhandelingsprocedure tot aankoop van een...

27302 - 2018 - Jeugdwerkbeleid - aanpassing subsidiereglement op het kampvervoer ten behoeve van jeugdverenigingen
SUBSIDIEREGLEMENT VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP HET KAMPVERVOER TEN BEHOEVE VAN HET JEUGDWERK Art. 1. Algemeen. 1. Binnen de perken van het goedgekeurde budget kan elke erkende Jabbeekse jeugd‐ en jongerenvereniging, die haar werking en maatschappelijke zetel te Jabbeke heeft, een...

24845 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 3 OKTOBER 2017
Financiële dienst - budgetwijziging 2017/1 - formele vaststellingen Gouverneur C. Devaluwé dd. 19/09/2017 - kennisneming. Bestuur - Project Nesteling - oprichten wooneenheid voor kinderen met mentale en motorische beperking - vraag financiële steun - vraag schepencollege -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 8 AUGUSTUS 2017
Personeel - fietsplan voor interne mobiliteit - aankoop fietsen en berging (zie raadsbeslissing dd. 13/06/2017) - bij uitbreiding: voorstel tot aankoop mandjes en sloten - goedkeuring. Personeel - lunch/middagpauze - lunchruimte interne zaken - gemeentelijk netwerk - aankoop...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 JULI 2017
Financiële dienst - BBC - budgetwijziging 1.2017 - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Bosweg 2b te 8490 Snellegem - bestemmingswijziging - goedkeuring. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2de afd., Vlissegem, Sie B nrs. 907a en 908a, groot respectievelijk...

24637 - POLITIEBESLUIT - PREVENTIEVE MAATREGELEN ONNODIG DRINKWATERVERBRUIK
Door de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, werd op 21 juni 2017 een aanvullend politiebesluit uitgevaardigd met preventieve maatregelen om het onnodig gebruik van drinkwater tegen te gaan.

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 13 JUNI 2017
Financiële 1 dienst - BBC - jaarrekening 2016 - vaststelling. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2e afd., Vlissegem, Sie B nrs 907 A en 908 A, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - 2e zitdag - aanpassing voorwaarden -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...