Overzicht per sector/thema

Coronacrisis - gemeentelijke relancemaatregelen

Door de gemeenteraad werden de volgende ondersteunende maatregelen goedgekeurd:

 1. Steunmaatregelen aan kwetsbare gezinnen via het OCMW

  Geraamd wordt dat OCMW Jabbeke uit verschillende ‘coronafondsen’ een bijkomende dotatie ontvangt van 38.919 euro. Door het OCMW worden passende ondersteunende maatregelen genomen ten behoeve van kwetsbare gezinnen en dit in het kader van energie, wonen, werk en sociale bescherming, kinderopvang en voedselhulp. Meer informatie kan bij OCMW Jabbeke via het telefoonnummer 050/81 01 80 of via mail aan ocmw@jabbeke.be.

 2. Voor de sector lokale economie

  Door de Vlaamse overheid waren midden juni 263 hinderpremies en 524 compensatiepremies voor bedrijven in Jabbeke uitbetaald, met een geraamd bedrag van 1,5 miljoen euro.

  De gemeente ontvangt geen subsidie, maar wenst vanuit haar eigen middelen te ondersteunen. Er werd niet gekozen voor aanvullende subsidies of eenmalige aankoopbons omdat dit weinig selectief is in zijn ondersteuning en omdat een dergelijke gemeentelijke actie dan slechts een heel beperkte bijkomende steun is ten opzichte van de federale en Vlaamse steunmaatregelen.

  Er werd op advies van de Raad voor Lokale Economie wel goedkeuring gegeven voor het ter beschikking stellen van ontsmettend materiaal en voor een subsidie bij de aankoop van handdesinfectie-apparatuur. Daarnaast komt er een ondersteunende actie ‘Win uw kasticket terug’. Voor verdere info kan je terecht via www.jabbeke.be/bestanden/CoronaLokaleEconomie.pdf.

  Daarnaast werd er door de gemeenteraad ten principiële beslist om de beschikbare middelen te investeren in het uitwerken van een concept ‘Smart Cities’, waarbij dan gepoogd wordt om het lokale middenstandsinitiatief te koppelen aan doelgerichte initiatieven zoals de fietsmobiliteit.

 3. Voor de sector sport, jeugd en cultuur

  De gemeente ontvangt van de Vlaamse overheid extra middelen voor cultuur, sport en jeugd - 153.499 euro. Vrijetijdsverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur, betalen in Jabbeke geen vergoedingen. In het algemeen wordt afgesproken om, ondanks de verminderde activiteit ten gevolge van de coronacrisis, het subsidieniveau voor alle verenigingen aan te houden.

  Verder werd een geheel van relancemaatregelen voor sport, jeugd en cultuur goedgekeurd. Voor de belanghebbende verenigingen en initiatiefnemers, de volledige teksten onder www.jabbeke.be/bestanden/CoronaSJC.pdf.

  De krachtlijnen van de relancemaatregelen voor het verenigingsleven zijn de volgende:
  • Het terugbetalen van de effectief geleden schade (dus geen vergoedingen van winstderving, minderontvangst, winstverwachting of spontane terugbetaling lidgelden of huurgelden).
  • Het ten laste nemen van de specifieke kosten verricht voor de aankoop van veiligheidsmateriaal.
  • De terugbetaling van de specifieke kosten voor jeugdverenigingen in het kader van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij zomerkampen.
  • Een gemeentelijke tussenkomst van 75% bij de aankoop door verenigingen van EHBO-materiaal.
  • Ondersteuning van hernemend en nieuw op te starten verenigingsinitiatief dat doorgaat in één van de gemeentelijk culturele centra of gebouwen voor vrijetijd en gericht is op een breed publiek verder dan de leden van de vereniging.
  • Ondersteuning van wijk-, kermis- en marktinitiatieven.
  • Een bijzondere aanvullende coronadotatie voor verenigingen die ten gevolge van de coronacrisis specifieke noden hebben.

Alle maatregelen genomen door de Vlaamse Overheid

De Vlaamse Overheid bundelde haar maatregelen in een overzicht per thema.

Afvalinzameling

Alle Vlaamse recyclageparken openden op 7 april opnieuw de deuren, zolang de veiligheidsmaatregelen kunnen worden gegarandeerd en de afvalophaling niet in het gedrang komt.. De huis-aan-huisinzameling loopt verder zoals voorzien. In een ministeriële omzendbrief zijn wel afspraken vastgelegd hoe deze dienstverlening aangepast zal worden mocht er omwille van de problematiek van het Coronavirus sprake zijn van een personeelstekort.
Rondzendbrief met richtlijnen van de Vlaamse Regering (17 maart 2020)

Ambulante handel en kermissen

TYPE OPEN/GESLOTEN AANVULLENDE BEPALINGEN
Kermissen Verboden /
Kermisactiviteiten op openbaar domein buiten de kermissen Verboden /
Wekelijkse markten Gesloten, tenzij er onvoldoende voedingswinkels aanwezig zijn in de gemeente/stad. Beoordeling door het gemeente- of stadsbestuur. indien ondvoldoende voedingswinkels, dan kunnen enkel de voedselkramen open.
Ambulante handel langs/op het openbaar domein buiten de markt Gesloten, tenzij het een voedingskraam met meeneemmaaltijden betreft. Zie foodtrucks.
Foodtrucks Enkel individuele voedingskramen/foodtrucks die meeneemmaaltijden aanbieden, zijn toegestaan. De meeneemmaaltijden moeten als complete maaltijd kunnen worden beschouwd. Ijsjesverkoop, wafelenverkoop,... is niet toegelaten.
Rondrijdende ambulante handel Onduidelijk Sowieso is ijsjesverkoop, wafelenverkoop,... niet toegelaten.
Grootmarkten voor professionals Toegelaten De vroegmarkt te Brussel, de vismarkt te Zeebrugge,... worden als essentiële sector bekeken.

Anderstaligen, laaggeletterden en analfabeten

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen vertaalden het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas en In-Gent posters in 10 talen waaronder het Arabisch, Turks, Pools, Bulgaars, Roemeens en Russisch. Verspreid deze posters in meertalige wijken, maak gebruik van de vitrines van verschillende voedingszaken. Fiches met extra info in 10 talen (Arabisch, Chinees, Dari, Farsi, Pasjtoe, Pools, Russisch, Somali, Spaans, Tamil en Turks) vind je terug op de posters.

Ook zorgde het Agentschap Integratie en Inburgering voor vertaalde affiches met de samenvatting van de maatregelen van 18 maart 2020. Op hun website vind je zowel afiches terug als een gesproken vertaling van de samenvatting van de maatregelen van 18 maart. Deze en andere info downloaden op hun website.

Info in Vlaamse gebarentaal: de FOD volksgezondheid zorgde voor enkele preventieve filmpjes in VGT.

Het is ook belgangrijk laaggeletterden en analfabeten te informeren over de quarantaineregels, daarom werd een filmpje gemaakt om hen te informeren over de belangrijkste maatregelen. De VRT NWS zorgde voor de duidelijke foto's wat mag wel wat mag niet.

Cultuur

Het Departement cultuur, jeugd en media heeft een FAQ opgesteld waar je antwoorden vindt op vragen zoals: is dit overmacht? Wat met de kosten? Wat als je al een voorschot betaald hebt? Moet ik tickets terugbetalen?

Cultuurloket organiseert een 7/7 coronalijn voor al jouw juridische en zakelijke vragen over het virus. Deze dienst is dagelijks bereikbaar van 10u tot 18u. Je kan hen bereiken op het nummer 02/534.18.24. Deze dienst is gratis.

Cultuurloket biedt hierin eerstelijnsadvies. Dit wil zeggen dat zij het wettelijk kader en informatie zullen aanreiken om jou een eerste antwoord te bezorgen. Heb je nood aan meer specifiek juridisch advies rond een contract of een analyse op maat? Dan kan je terecht bij Scwitch. Scwitch voorziet een team van experten die je bij contractuele vragen, of nazicht en interpretaties van contracten kunnen bijstaan. Let op: deze dienst is niet gratis, de voorwaarden worden gecommuniceerd.

Heb je vragen over tijdelijke werkloosheid? Sociare stelde een stappenplan op over hoe die procedure precies in zijn werk gaat.

Dienstencheques

Lees hier de maatregelen dienstenchequesector tegen de verspreiding van het coronavirus van de Vlaamse overheid.

Economie

Via deze link worden – op maat van de Vlaamse steden en gemeenten – de meest relevante informatie en bepalingen voor het lokaal economisch beleid en de dienstverlening aan ondernemers gebundeld. Botst u zelf op knelpunten of onduidelijkheden? Laat het ons weten via economie@vvsg.be

Elektronisch betalen

De FOD Volksgezondheid raadt aan om zoveel mogelijk elektronisch te betalen. Handelsorganisatie Comeos ontwikkelde een affiche met deze aanbevelingen (zonder logo), die vrij te gebruiken is voor handelaars en lokale besturen.

Gezondheidsbeleid

De zittingen van de consultatiebureaus van Kind en Gezin worden vanaf woensdag 19 maart tot en met 31 maart tijdelijk opgeschort. De komende weken gaat Kind en Gezin wel door met niet-fysieke dienstverlening: ouders kunnen nog altijd vragen stellen via de Kind en Gezin-Lijn, telefoon, mail, Skype en WhatsApp. Kind en Gezin staat vanaf woensdag 1 april terug paraat om kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus 🤗 Met een minimale dienstverlening: onze eerste focus ligt op vaccinaties 💉 Daarnaast zorgen we ook voor een consult voor de pasgeborenen. Tijdens de consulten wordt er absoluut rekening gehouden met de verstrengde maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te verhinderen. Zo zullen alle verpleegkundigen en artsen een mondmasker dragen. Het is dus absoluut veilig om opnieuw naar het consultatiebureau te komen!

Voor antwoorden op veelgestelde vragen over corona kan je terecht op www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus.

Voor verdere informatie omtrent gezondheidsbeleid kun je op deze website terecht.

Verificatie van beschikbaarheid van hulpmiddelen in de strijd tegen COVID-19 voor zorgverstrekkers

Identiteit

Uitzonderlijk en voorlopig versoepelde administratieve maatregelen aspect bevolking en afgifte identiteitskaarten. Om de verspreiding van dit virus te vermijden en de continuïteit van de essentiële diensten voor de bevolking te garanderen vindt u hieronder verschillende versoepelde maatregelen voor wat betreft de aspecten bevolking en afgifte van identiteitskaarten voor Belgen. Lees meer via onze website.

Jeugdbeleid

Bataljong beantwoordt de meest gestelde vragen rond jeugdbeleid op deze webpagina. Ook in coronatijden blijft Bataljong ter beschikking van haar leden. Dat doen ze onder meer via de bovenvermelde pagina die ze regelmatig updaten met de meest recente informatie. Ook blijven ze ter beschikking via helpdesk. Je kan je vragen stellen via mail (info@bataljong.be) of telefonisch (03 821 06 06).

Jeugdhulp

De private voorzieningen en gemeenschapsinstellingen van Jeugdhulp (Agentschap Opgroeien) hebben specifieke richtlijnen uitgewerkt voor bezoekers, dit om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Meer informatie vindt u hier. Opgroeien bezorgde volgende richtlijnen aan de organisatoren jeugdhulp: brief opgroeien (12 maart 2020).

Kinderopvang

Kinderopvang blijft open. De prioriteit gaat daarbij naar kinderen van ouders met een job in een cruciale sector en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Voor schoolkinderen moeten scholen en buitenschoolse opvang al zeker tot de paasvakantie openblijven. Het is belangrijk dat de samenstelling van de groep kinderen dezelfde blijft. Vermijd daarom initiatieven waarbij vrijwilligers kinderen bij elkaar brengen die daarvoor geen contact hadden.

Momenteel wordt er een plan van aanpak uitgewerkt met de buitenschoolse kinderopvang en de basisscholen om noodopvang in de paasvakantie maximaal verder te zetten via de scholen. Meer nieuws hierover volgt binnenkort.

Materialen- en bodemwetgeving

Om de rechtszekerheid voor burgers en ondernemingen en de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen in het licht van de verscherpte maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie, keurt de Vlaamse Regering een besluit goed met een aantal hoogdringende maatregelen, bestaande uit de verlenging, of indien nodig, opschorting van termijnen en de tijdelijke afwijking op procedures uit de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving. Daarbij wordt er in de regel voor gekozen om de bestaande termijnen in de diverse betrokken decreten en besluiten te verlengen voor een termijn van 30 of 60 dagen en af te wijken van bepaalde procedurevoorschriften voor de duur van de civiele noodsituatie. Ook worden enkele verplichtingen geschorst waarbij fysiek contact tussen personen moeilijk vermijdbaar is of waarbij een reëel risico op besmetting ontstaat.

Mobiliteit

Coronamaatregelen bij rijopleiding en rijexamens / voorlopig rijbewijs

Alle rijopleidingen en rijexamens zijn sinds 16 maart 2020 opgeschort. De noodmaatregelen worden aangehouden zolang noodzakelijk.

Geldigheid voorlopig rijbewijs verlengd

Voor voorlopige rijbewijzen die vervallen in de periode van de noodmaatregelen tegen het coronavirus, wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd. Kandidaat-bestuurders krijgen 4 maanden, te rekenen vanaf de dag die volgt op de einddatum van de noodmaatregelen. Ze hoeven geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer het voorlopig rijbewijs vervalt.

Termijn voor technische keuring verlengd

De termijn voor de technische keuring wordt met 4 maanden verlengd voor alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen. Dit uitstel geldt niet voor herkeuringen. Vanaf 25 maart zijn de keuringsstations in beperkte mate weer open voor bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Alle keuringen en herkeuringen gebeuren na afspraak.

De Lijn

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 24 april een gefaseerde heropstart aangekondigd. De light lockdown wordt vanaf 4 mei in fases (onder voorbehoud van de evolutie van het ziektebeeld) afgebouwd. Vanaf 4 mei rijdt vervoersmaatschappij De Lijn opnieuw volgens de normale dienstregeling zoals op een schooldag met uitzondering van de specifieke versterkingsritten voor scholieren. Deze zullen pas opnieuw rijden op het ogenblik dat de scholen opnieuw opstarten en de versterking nodig is in functie van het aantal verplaatsingen.

Vanaf 4 mei is een mondmasker dragen verplicht voor alle reizigers ouder dan 12 jaar.
 • De Lijn behoudt de richtlijn rond social distancing op de voertuigen en ook het achteraan opstappen blijft behouden. De achterdeur van de bus zal spontaan worden geopend, waardoor reizigers de knop niet dienen aan te raken.
 • Op alle bussen komt een ketting ter hoogte van het eerste wiel (in vervanging van de linten die momenteel gebruikt worden) zodat de reizigers niet tot bij de chauffeur kunnen komen en niet te dicht bij de chauffeur gaan zitten. De Lijn voorziet een ketting die makkelijk los kan om in geval van nood de voordeur toch te kunnen gebruiken.
 • Geen cash op de voertuigen blijft de norm.
 • De chauffeurs van de Lijn zorgen ervoor dat de bussen en trams regelmatig goed verlucht worden.
 • De Lijn blijft ook inzetten op het extra en grondig poetsen van de voertuigen met focus op de stuurposten en de ‘gevoelige’ onderdelen in het reizigersgedeelte zoals de handgrepen en de drukknopen.

Als de winkels op 11 mei opnieuw open gaan, openen ook de Lijnwinkels opnieuw. Voor de vervoerregio’s Brugge en Oostende gaat dit over de vaste Lijnwinkels aan het Station van Oostende en het Station van Brugge. De opening van de Kustlijnwinkels wordt bekeken in functie van de volgende fases in de afbouw van de maatregelen.

Hou er rekening mee dat De Lijn geen cash meer aanvaard op de bussen & trams en in de Lijnwinkels. Sommige Lijnwinkels zijn mogelijk gesloten door ziekte van onze medewerkers. Raadpleeg steeds de openingsuren. Kan je niet terecht in je vertrouwde Lijnwinkel? Dit zijn je alternatieven:

vanaf 8 juni de Avondlijnen Oostende en Brugge (gedeeltelijk) opnieuw zouden opstarten. Gezien de heropstart van de horeca vanaf 8 juni en het vooropgestelde sluitingsuur van 1 uur is beslist om ook de latere ritten op vrijdag en zaterdag opnieuw te laten rijden.

Voor de Avondlijnen Brugge betekent dit het rijden volgens de normale dienstregeling. Dit wil zeggen dat de laatste ritten op vrijdag en zaterdag vertrekken vanuit Brugge omstreeks 2.10 uur. Voor de Avondlijnen Oostende betekent dit de laatste ritten op vrijdag en zaterdag vertrekken vanuit Oostende omstreeks 1.30 uur. De laatste ritten met vertrek uit Oostende omstreeks 2.30 uur zullen voorlopig nog niet uitgevoerd worden.

Vanaf 5 juli zal lijn 42 Brugge – Breskens opnieuw volgens de normale, grensoverschrijdende dienstregeling uitgevoerd worden door De Lijn en Connexxion. Overstappen in Westkapelle zal dan niet langer nodig zijn.

NMBS

De NMBS heeft het treinaanbod aangepast. Vanaf maandag 16 maart zullen de meeste P-treinen van en naar Brussel niet rijden. Plan je reis via de NMBS-app of >de reisplanner.

Nutsvoorzieningen

Fluvius treft beperkende maatregelen die ingaan in vanaf 17 maart. Ze gelden voor al de disciplines: elektriciteit, aardgas, riolering, telecom en warmte.Lees hier het volledige persbericht.

De Vlaamse regering besliste op 18 maart dat er geen afsluitingen van water mogen plaatsvinden zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn.

De telecomsector toonde zich op vraag van Testaankoop solidair met de burgers tijdens deze crisis. Er is bijvoorbeeld een gratis aanbod voor bellen naar vaste lijnen, een uitbreiding van de databundel en extra aanbod televisie. Dit hangt af van het initiatief van de eigen operator. De meeste van deze maatregelen gelden voorlopig tot eind maart.

De Vlaamse regering besliste op 18 maart om voor één maand de kosten van de water-, gas- en elektriciteitsfactuur te dragen van alle Vlamingen die technisch werkloos worden door de COVID-19-maatregelen. De coronacrisis maakt dat veel winkels en bedrijven sluiten, waardoor heel wat werknemers in de technische werkloosheid terechtkomen. Huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos worden door de maatregelen tegen het coronavirus komen in aanmerking.

Wie een budgetmeter aardgas of elektriciteit heeft, moet zijn energie vooraf aankopen in een oplaadpunt, vaak in een voorziening van een lokaal bestuur. Daar zijn er door de coronacrisis een aantal dicht gegaan, denk maar aan de lokale dienstencentra en woonzorgcentra. Mensen kunnen hun kaart wel altijd opladen bij een oplaadpunt van het OCMW/ de sociale dienst van het OCMW, deze oplaadpunten blijven dus gegarandeerd. Mocht dit oplaadpunt niet toegankelijk zijn, kunnen de sociale diensten ook zelf opladingen voorzien. Best neemt men vooraf even contact om de openingsuren te kennen of wanneer mensen problemen hebben om op de sociale dienst te geraken.

Omgeving

Op deze website staan een reeks van maatregelen die de Vlaamse overheid neemt of van plan is te nemen op het vlak van omgevingsgerelateerde materies.

Omgevingsvergunning - nooddecreet

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart een besluit getroffen over de termijnen van de omgevingsvergunningsprocedure. De beslissingstermijnen voor lopende dossiers zijn in het kader van corona-maatregelen vanaf 24 maart verlengd. Nieuwe en lopende openbare onderzoeken worden opgeschort. De beroepstermijn verlengt met dertig dagen. Meer info vindt u op deze website.

Bekijk hier het decreet, het besluit en de toelichting.

Opvang van asielzoekers

Fedasil heeft specifieke richtlijnen uitgewerkt voor de opvang van verzoekers internationale bescherming (asielzoekers) om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. Bekijk de algemene informatie van Fedasil.

Recyclageparken

Alle Vlaamse recyclageparken openen op 7 april opnieuw de deuren, zolang de veiligheidsmaatregelen kunnen worden gegarandeerd en de afvalophaling niet in het gedrang komt.

In de parken moeten de afstandsregels worden gerespecteerd, is het niet mogelijk om cash te betalen en worden slechts een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten. Er wordt mogelijks politietoezicht voorzien en er kan voor gekozen worden op afspraak te werken. Er wordt gevraagd enkel naar het recyclagepark te gaan als het niet anders kan. De inzameling van asbest wordt niet opgestart om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen.

Solidariteit

Op de website Vlaanderen helpt worden de acties die vrijwilligers op poten zetten in de Vlaamse gemeenten om buren en kwetsbare mensen te helpen, vermeldt.Stuur jouw lokale initiatieven door naar vlaanderenhelpt@gmail.com of vul het online formulier in.

Uitvaartsector

Het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van coronavirus COVID-19 te beperken werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Neem hier kennis van: Ministerieel Besluit 22 augustus 2020.

Update 21 augustus: Update richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria

De richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria zijn aangepast op 29 september 2020.

Tot en met 31 augustus:
 • mogen begrafenisceremonies plaatsvinden in aanwezigheid van maximum 200 mensen
 • mogen er maximum 50 personen aanwezig zijn op een koffietafel, mits naleving van de regels die gelden voor de horecasector en niet verzorgd door een professionele catering/traiteuronderneming
 • zonder beperking in aantal aanwezig zijn op een koffietafel, mits naleving van de regels die gelden voor de horecasector en verzorgd door een professionele catering/traiteuronderneming

U vindt de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria op lokaalbestuur.vlaanderen.be.

Vrijwilligers

De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Dit om de vele helpende handen extra te beschermen.

Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Dit wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Mensen kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.

Wijk-werken

De algemene richtlijn is dat de gebruikers (zowel rechtspersonen als particulieren), zelf beslissen of de voorziene activiteiten nog kunnen plaatsvinden. Ook de wijk-werkorganisator kan beslissen om geplande activiteiten te schorsen. Verder zijn de algemeen geldende richtlijnen vanuit de Vlaamse overheid van toepassing. De wijk-werkorganisator kan de gebruiker en wijk-werker op de hoogte brengen van deze richtlijnen.