Omgeving > Planologie > Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLANEen ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling en is erop gericht om een samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Het ruimtelijk structuurplan is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoefte van de huidige generatie, zonder de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen, rekening houdend met de ruimtelijke draagkracht, met de gevolgen op lange termijn voor het leefmilieu en met de sociale, economische en culturele consequenties.

 HIËRARCHIE VAN EEN RUMTELIJK STRUCTUURPLAN 

De Ruimtelijke Structuurplannen worden op 3 bestuurlijke niveaus opgemaakt:

  • Door het Vlaams Gewest wordt het "ruimtelijk structuurplan Vlaanderen" opgemaakt m.b.t. het ganse grondgebied van het Vlaams Gewest. Het behandelt de structuurbepalende elementen van gewestelijk belang en grens overschrijdende netwerken. Het duidt de onderdelen aan die door het Gewest, de provincies en de gemeenten zouden moeten uitgevoerd worden.
  • Door de provincie wordt het "provinciaal ruimtelijk structuurplan" opgemaakt voor het grondgebied van de provincie. Het behandelt de structuurbepalende elementen van provinciaal belang, en duidt de onderdelen aan die door de provincie of de gemeenten zouden moeten uitgevoerd worden,
  • Door de gemeente wordt het "gemeentelijk ruimtelijk structuurplan" opgemaakt voor het grondgebeid van de gemeente. Het behandelt de structuurbepalende elementen van gemeentelijk belang en bevat de taakstellingen met betrekking tot de uitvoering ervan.

 BIJLAGEN 

Op 21 augustus 2008 werd door de  Deputatie goedkeuring gegeven aan het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Jabbeke. Hieronder vind je de volledige tekst met de kaartenbundels, alsook andere stukken van het dossier.