UPDATE - HUMANITAIRE NOODOPVANG ASIELZOEKERS - SITE CIVIELE BESCHERMINGOp 26 oktober 2022 werd aangekondigd door het kernkabinet van Staatssecretaris Nicole De Moor dat er een humanitaire noodopvang georganiseerd zou worden in Jabbeke (Site Civiele Bescherming - Parkweg 1). Deze wordt opgestart in de week van 12 december 2022.

Op deze webpagina geven we u de belangrijkste updates en contactgegevens in verband met het opvangcentrum.
Bekijk HIER alle basisinformatie over het opvangcentrum.

Contact

FEDASIL: info.jabbeke@fedasil.be - www.fedasil.be/opvangcentra/jabbeke - 0471 22 28 87

GEMEENTE JABBEKE: noodopvang@jabbeke.be - www.jabbeke.be/link/noodopvang - 050 81 02 11

VACATURES NOODOPVANG

Wil je graag werken in de noodopvang? Raadpleeg dan de vacatures via www.fedasil.be/werken-bij-fedasil
Wil je als vrijwilliger aan het werk? Stel je dan kandidaat via info.jabbeke@fedasil.be of noodopvang@jabbeke.be

UPDATES

UPDATE 8 MEI 2023

Gemeente Jabbeke mocht een nieuw schrijven ontvangen omtrent de verdere organisatie van de humanitaire noodopvang. Het kabinet van staatssecretaris Nicole De Moor bracht ons op de hoogte van een verlenging van de openingstermijn van de site op grondgebied Jabbeke.

WAT IS DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN?

De humanitaire noodopvang op de site van de Civiele Bescherming opende op 15 december 2022. Op heden worden er 110 tot 130 bewoners opgevangen van meer dan dertig verschillende nationaliteiten. Het profiel van deze bewoners zijn kwetsbare gezinnen (met kinderen) en alleenstaande vrouwen.

In het centrum worden vooral mensen uit de eerste fase van de asielprocedure opgevangen. Dit zijn kwetsbare personen die de medische en sociale screening al volledig hebben doorlopen in het Aanmeldcentrum in Brussel. Deze personen blijven gemiddeld tussen de 6 en 9 weken in de noodopvang en worden daarna aan een structurele opvangplaats toegewezen.

HOE ZAL DE OPVANG VERDER GEORGANISEERD WORDEN?

 • Het blijft op vandaag niet mogelijk om alle verzoekers om internationale bescherming op te vangen. Daarom besliste staatssecretaris Nicole De Moor om de humanitaire noodopvang te verlengen tot 31 maart 2024. Er wordt voor deze termijn gekozen zodat de volgende winterperiode overbrugd kan worden.
 • In deze periode zullen naast gezinnen en alleenstaande vrouwen met een kwetsbaar profiel, ook kwetsbare alleenstaande mannen opgevangen worden. Dit blijven personen die in de beginfase en de eerste fase van de asielprocedure zitten met een verblijfsduur van maximum 9 weken. De doelstelling blijft erin bestaan om de meest kwetsbare asielzoekers een tijdelijk onderkomen te bieden en na deze termijn hen aan een structureel opvangcentrum toe te wijzen.
 • Vanaf 1 juli 2023 wordt de capaciteit van het centrum beperkt tot 300 personen. Dit aantal is beduidend minder dan het originele voorstel van het kabinet van een opschaling tot 500 personen. Op deze manier wordt de impact op de gemeente beperkt en kan er tegemoet gekomen worden aan de operationele noden.
 • Er wordt niet langer ingezet op collectief vervoer door Fedasil. De bewoners moet zelf de verplaatsing maken met het openbaar vervoer vanuit Brussel naar Jabbeke.
 • De gemeente betreurt dat de eerder gemaakte afspraken niet worden nagekomen omtrent de openingstermijn, de opgevangen doelgroep en de verplaatsing van de bewoners.

  Toch willen we benadrukken dat de komst van het tijdelijk humanitair noodopvangcentrum op heden geen nadelige impact heeft gehad op de openbare orde en veiligheid op ons grondgebied. We zien dat er heel wat engagement en sympathie is vanuit onze bevolking, wat ten zeerste geapprecieerd wordt.

  UPDATE 20 FEBRUARI 2023

  De werking in het asielcentrum is intussen al twee maanden in gang. Alles verloopt zeer vlot en er worden heel wat activiteiten georganiseerd voor de bewoners.

  Op heden verblijven er 75 bewoners in het asielcentrum met een opschaling naar 90 bewoners eind deze week. Het profiel van de bewoners zijn gezinnen zonder/met kinderen en alleenstaande vrouwen zonder/met kinderen. Asielzoekers blijven op heden maximum drie weken in het centrum.

  UPDATE 16 DECEMBER 2022

  Gisteren kwamen de eerste 22 asielzoekers aan in de noodopvang in Jabbeke. Het gaat om families met kinderen die net een verzoek om internationale bescherming (asiel) hebben ingediend in Brussel.

  Verder wordt ook nog gewerkt aan de inrichting van een tentenkamp in de loodsen en de inrichting van een keuken met refter. Op die manier kan vanaf januari de capaciteit van het centrum verhoogd worden.

  UPDATE 7 DECEMBER 2022

  Raad van State schorst burgemeestersbesluit van 19 november

  Op 19 november werd een burgemeestersbesluit genomen waarbij het aan de Belgische Staat en FEDASIL werd verboden om noodopvangplaatsen te organiseren op de voormalige site van de Civiele Bescherming (Parkweg 1 te 8490 Jabbeke) tot wanneer er duidelijkheid is omtrent de impact van PFAS-problematiek ter plaatse, deze ter plaatse is weggewerkt of dat er in ieder geval afdoende en controleerbare garanties voorhanden zijn waaruit blijkt dat de gezondheid van de betrokken personen en de prioritaire groep met gezinnen met kinderen niet onnodig in gevaar wordt gebracht en op een afdoende wijze in het licht van deze problematiek kan worden gegarandeerd.

  De Belgische Staat en Fedasil startten hiertegen een procedure op bij de Raad van State wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

  De pleitzitting vond plaats op 7 december en de Raad van State heeft diezelfde dag reeds een arrest uitgesproken.

  Het burgemeestersbesluit wordt met dit arrest geschorst, zodat de Belgische Staat en FEDASIL de noodopvang kunnen opstarten. De Raad van State heeft zelf een belangenafweging gemaakt en oordeelt dat de urgentie van de noodopvang voorrang heeft op de PFAS-problematiek.

  Het kabinet van staatssecretaris Nicole de Moor berichtte op 6 december dat de site van de Civiele Bescherming operationeel zou zijn voor een eerste opstart vanaf 8 december. Vanuit Fedasil werd eveneens op 6 december echter meegedeeld dat de timing van opening nog niet bekend is en dit moment van dag tot dag wordt bekeken in functie van personeelsbezetting en levering van materialen.

  Op heden is dan ook niet bekend wanneer de site voor het eerst in gebruik zal genomen worden.

  UPDATE 8 NOVEMBER 2022

  Naar aanleiding van de mededeling van het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor aan de burgemeester omtrent de beoogde komst van een humanitaire noodopvang op de voormalige site van de Civiele Bescherming (Parkweg 1 te Jabbeke), vond een overleg plaats op vrijdag 4 november 2022.

  Bij deze houden we u op de hoogte met de meest actuele informatie die we mochten ontvangen.

  DOOR WIE WERD DE BESLISSING GENOMEN?

  De beslissing om te voorzien in humanitaire noodopvang werd genomen door het kernkabinet van de regering en het Nationaal Crisiscentrum.

  WELKE INSTANTIES ZORGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN HET OPVANGCENTRUM?

  De organisatie ervan gebeurt door het Nationaal Crisiscentrum, Defensie en de Civiele Veiligheid. Er wordt beroep gedaan op de expertise van de gekende instanties die ervaren zijn in het organiseren van opvangcentra zoals Fedasil en het Rode Kruis.

  IS HET VANDAAG ZEKER DAT ER EEN OPVANGCENTRUM WORDT INGERICHT?

  Nee. Momenteel worden de technische aspecten van de site en de gebouwen door de organiserende instanties onderzocht. Op heden is er nog geen beslissing genomen of de gebouwen voldoen aan alle technische aspecten en veiligheidsnormen om deze effectief als noodopvang in te richten.

  WAT HOUDT HUMANITAIRE NOODOPVANG IN?

  De opvang die zou georganiseerd worden in de gebouwen op de site van de Civiele Bescherming betreft een humanitaire noodopvang als gevolg van de huidige crisissituatie. In de media verschenen recent meerdere berichten over de dagelijkse wachtrijen aan de deuren van het Klein Kasteeltje (Fedasil, Brussel) waar mensen aanschuiven om zich te laten registreren als asielzoeker. Omwille van de grote toestroom en de huidige weerssituatie wordt door Fedasil bij de registratie voorrang gegeven aan gezinnen met kinderen, vrouwen en niet-begeleide minderjarigen.

  De crisisopvang beperkt zich tot ‘bed, brood en bad’. Er zou slechts een beperkte inrichting van de gebouwen hiervoor gebeuren, bijvoorbeeld met veldbedden.

  Het beoogde noodopvangcentrum zou een open centrum betreffen en de maximumcapaciteit zou 500 personen bedragen.

  OVER WELKE DOELGROEP EN PERIODE GAAT HET?

  Aangezien bij de registraties voorrang wordt gegeven aan gezinnen met kinderen, vrouwen en niet-begeleide minderjarigen, zouden eerst deze personen in het crisisopvangcentrum worden opgevangen. De vaakst voorkomende nationaliteiten die momenteel asiel aanvragen in België zijn personen uit Afghanistan, Syrië, Palestina, Burundi en Eritrea.

  Na de registratie bij Fedasil (Klein Kasteeltje in Brussel), is het de bedoeling dat deze personen onder begeleiding, met bussen ingezet door Fedasil, naar het crisisopvangcentrum worden gebracht. Aangezien het een crisisopvang betreft met een beperkte inrichting, wordt telkens een verblijfsperiode van maximum 2 à 4 weken per persoon beoogd. Daarna zullen deze personen worden opgevangen in een open asielcentrum.

  De maximumduur van de opening van het crisisopvangcentrum in Jabbeke zou 6 maanden betreffen.

  WANNEER IS DE OPSTART VOORZIEN?

  Het opzet is om, als de gebouwen voldoen aan alle technische aspecten en veiligheidsvereisten, het crisiscentrum zo snel mogelijk in gebruik te nemen. De eerste ingebruikname zou ten vroegste plaatsvinden over 2 weken.

  WIE ZORGT VOOR DE ORGANISATIE EN BEGELEIDING TER PLAATSE?

  Voor het crisisopvangcentrum zal een centrumverantwoordelijke, met ervaring in het (bege)leiden van een opvangcentrum, worden aangeduid. De centrumverantwoordelijke zal geregeld in overleg gaan met de lokale instanties en een aanspreekpunt zijn voor de buurtbewoners.

  Er zal 24u/24u bewaking aanwezig zijn in het gebouw.

  Verder zullen er leefregels worden bepaald, waaraan de opgevangen personen zich dienen te houden en waaraan ook maatregelen zullen gekoppeld worden bij het niet-naleven ervan.

  Indien het noodopvangcentrum wordt ingericht, zal een infomarkt georganiseerd worden en zal er mogelijkheid zijn om de site en de inrichting van de gebouwen vooraf aan de opening te bezichtigen.

  WAAR KUNNEN WE TERECHT MET VRAGEN?

  U kunt terecht met uw vragen in het gemeentehuis te Jabbeke, Dorpsstraat 3 (050/81.02.11 of gemeentehuis@jabbeke.be).

  Indien nieuwe informatie ter beschikking is, wordt deze meegedeeld via de gemeentelijke website www.jabbeke.be.

  UPDATE 26 OKTOBER 2022

  Op 26 oktober liet staatssecretaris van Asiel en Migratie, Nicole de Moor, weten dat er een noodopvang voor asielzoekers zal opgericht worden op de voormalige site van de Civiele Bescherming in Jabbeke. Deze locatie nabij de Stationsstraat zou opvang bieden aan 150 personen (vrouwen, kinderen en mannen) en mogelijks uitgebreid worden. Dit gaat over een open centrum in tegenstelling tot de eerdere beslissing om een gesloten terugkeercentrum te voorzien.

  De organisatie hiervan zou in de zeer nabije toekomst gebeuren maar een opstartdatum is momenteel nog niet gekend. Het crisiscentrum zal de uitbating en het aantal opvangplaatsen beheren en coördineren. Meer concrete informatie zou binnenkort volgen van het kabinet.

  Het lokaal bestuur werd pas op 26 oktober op de hoogte gebracht van deze federale beslissing. Er is voorgaand aan deze beslissing geen overleg en communicatie gepleegd tussen het kabinet en het bestuur.

  De gemeente maakt zich grote zorgen over de organisatie van dit opvangcentrum gezien ze niet voorzien zijn op de komst van zo’n grote, specifieke doelgroep. De beslissing van de staatssecretaris werd opgevraagd bij het kabinet en wordt hopelijk spoedig ontvangen. Het lokaal bestuur overweegt om naar de Raad van State te stappen om deze beslissing aan te vechten en ruimte te maken voor overleg.  Nieuws /