JABBEKE INFORMEERT OVER NIEUWE MAATREGELEN TEGEN CORONA
Voor alle updates verwijzen we graag naar ons webonderdeel www.jabbeke.be/corona.


Het zijn verwarrende tijden. We vechten massaal tegen een onzichtbare vijand. En net door die onzichtbaarheid is het voor velen moeilijk te begrijpen dat de maatregelen van de federale overheid zo streng zijn. Toch is het van levensbelang om de maatregelen te volgen! Enkel zo kunnen we samen zorgen dat deze crisis zo snel mogelijk gepasseerd is met zo weinig mogelijk slachtoffers. Een warme, maar dwingende oproep dus om de instructies correct te volgen! De federale maatregelen duren voorlopig tot en met 19 april. Meer info op www.jabbeke.be/corona, www.zone1.be en www.info-coronavirus.be..


Alle maatregelen genomen door de Vlaamse Overheid


Vlaamse coronamaatregelen rond economie en ondernemen

Vlaamse coronamaatregelen rond gezondheid en welzijn

Vlaamse coronamaatregelen rond onderwijs en kinderopvang

Vlaamse coronamaatregelen rond mobiliteit

Vlaamse coronamaatregelen rond wonen en energie

Vlaamse coronamaatregelen rond landbouw en milieu

Vlaamse coronamaatregelen rond cultuur, jeugd, vrije tijd en toerisme

Vlaamse coronamaatregelen rond binnenlands bestuur en inburgering

Vlaamse coronamaatregelen rond belastingen


Update 2 april: Patiënt kan nu ook vanop afstand terecht bij heel wat zorgverleners


De coronacrisis verstoort de normale gang van zaken in de zorg. Opdat patiënten zeker de nodige zorg kunnen blijven krijgen, maakt minister van Volksgezondheid Maggie De Block teleconsultaties mogelijk met verschillende soorten zorgverleners. Meer informatie kun je vinden op www.info-coronavirus.be/teleconsultaties.

Update 1 april: gemeentelijk containerpark opent op 7 april onder strikte voorwaarden


Alle Vlaamse recyclageparken mogen op 7 april opnieuw de deuren openen, zolang de veiligheidsmaatregelen kunnen worden gegarandeerd en de afvalophaling niet in het gedrang komt. Zo liet minister Zuhal Demir weten op 31 maart 2020.

Het gemeentelijk containerpark zal aldus vanaf dinsdag 7 april 2020 om 12 uur opnieuw worden opgestart en dit met behoud van de bestaande DIFTAR-regeling maar enkel ten behoeve van particuliere gebruikers.

AANGEPASTE OPENINGSUREN

De openingsuren worden aangepast tot dinsdag-vrijdag van 12u tot 18u en op zaterdag van 9u tot 17u. De regeling voor toelevering door zelfstandigen op woensdagvoormiddag wordt tijdelijk opgeschort.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De volgende veiligheidsmaatregelen worden genomen:

 • De parkwachters wordt opgedragen om toe te zien op de verplichte 'social distancing' onder bezoekers en ten aanzien van het personeel. In dit kader worden parkwachters in het bijzonder gemachtigd om bij elke aanzet tot onveiligheid te dienstverlening te staken en de tussenkomst te vorderen van de lokale politie.

 • Er worden maximaal 6 gelijktijdige bezoekers op het containerpark toegelaten. De parkwachters worden gemachtigd om bij een te grote samenloop voor een fractie hiervan af te wijken.
 • Voor het aanrijden naar het containerpark geldt de volgende aanvullende regeling op het wegverkeer: middels een politiereglement dient alle aanrijden te gebeuren vanaf de Zomerweg en de Kouter. De lokale politie wordt gevraagd om bij een file van meer dan 10 voertuigen en het niet respecteren van de ‘social distancing’ in de file, de bezoekers door te sturen voor aanbieding op een later moment.
OPROEP TOT SOLIDAIR GEBRUIK

Er wordt gevraagd om enkel naar het containerpark te gaan indien dat echt noodzakelijk is. Daarnaast wordt verzocht om zich slechts één keer in het tijdsbestek van veertien dagen aan te bieden op het gemeentelijk containerpark.

We geven nog even mee dat de de verschillende afvalfracties (huisvuil, PMD, papier en karton, groenafval) nog steeds op dezelfde dag als nu het geval is, worden opgehaald, zoals vermeld op de afvalkalender.

Update 1 april: Vlaamse regering kondigt nieuwe steunmaatregelen aan


Naast de reeds aangekondigde steunmaatregelen door de federale overheid, liet de Vlaamse regering weten in een persconferentie een aantal aanvullende maatregelen te treffen:
 • een eenmalige compensatiepremie voor bedrijven de open blijven en een omzetverlies van minstens 60% kennen
 • dit geldt ook voor wie een bijberoep heeft, maar dan wel sociale bijdragen betaalt zoals iemand met een hoofdberoep, wie geen sociale bijdragen betaalt krijgt de helft van de premie bij een tewerkstelling van minder dan 80%
 • extra financiële regelingen voor bedrijven, achtergestelde leningen voor start-ups aan lage rente en een verhoging van de waarborgcapaciteit bij Gigarant
 • kinderopvang tijdens de paasvakantie zal kosteloos zijn voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar, aanbieders van de kinderopvang zullen een compensatie krijgen
 • in de komende weken worden nog een aantal maatregelen voor andere doelgroepen, zoals jeugd, sport en cultuur genomen

Update 1 april: geen jeugdactiviteiten en kampen in de paasvakantie


Wegens de coronamaatregelen worden alle jeugdwerkactiviteiten en kampen in de paasvakantie geannuleerd. Omdat veel jeugdorganisaties in financiële problemen kunnen komen door de afgelasting van hun activiteiten, roept de minister van Jeugd op om zoveel mogelijk solidariteit te tonen met jeugdorganisaties en het inschrijvingsgeld, indien mogelijk, niet terug te vragen.Deze vorm van solidariteit wordt nu ook fiscaal ondersteund. Wie het inschrijvingsgeld niet terugvraagt, kan nog steeds rekenen op een belastingvermindering voor kinderopvangkosten.

Update 31 maart: verificatie van beschikbaarheid van hulpmiddelen in de strijd tegen COVID-19


De overheid tracht de tekorten aan beschermingsmiddelen en andere in kaart te brengen en te remediëren. Indien u nood hebt aan bepaalde goederen om te helpen in de strijd tegen COVID-19 kan u met dit formulier als gezondheidszorgbeoefenaar of als bedrijf informeren naar de beschikbaarheid van bepaalde goederen (geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, medische hulpmiddelen/persoonlijke beschermingsmiddelen zoals maskers, schorten, handschoenen, beademingsapparatuur,…). Het gevraagde materiaal wordt in de mate van het mogelijke gereserveerd op naam en ondergebracht in het provinciaal depot. Zodra het materiaal ter beschikking is wordt de gemeente gevraagd voor de levering aan huis. Let wel: deze applicatie is enkel bestemd voor professionelen.

Update 31 maart: Recyclageparken mogen terug geopend worden vanaf 7 april


Alle Vlaamse recyclageparken openen op 7 april opnieuw de deuren, zolang de veiligheidsmaatregelen kunnen worden gegarandeerd en de afvalophaling niet in het gedrang komt.

In de parken moeten de afstandsregels worden gerespecteerd, is het niet mogelijk om cash te betalen en worden slechts een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten. Er wordt mogelijks politietoezicht voorzien en er kan voor gekozen worden op afspraak te werken. Er wordt gevraagd enkel naar het recyclagepark te gaan als het niet anders kan. De inzameling van asbest wordt niet opgestart om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen.

Update 30 maart: corona in onderwijs - mogelijke scenario's na de paasvakantie


Op 30 maart 2020 vond opnieuw een constructief sociaal overleg plaats tussen de onderwijsminister, de vakbonden, de onderwijskoepels, het GO! en de CLB-centrumnetten over het verdere verloop van het schooljaar. Ook met vooraanstaande pedagogen werd er eind vorige week al overlegd. Doel was verschillende pistes te bekijken, uitgaande van 3 mogelijke scenario’s:

 • Scholen starten opnieuw op meteen na de paasvakantie
 • Scholen starten opnieuw op in de loop van mei
 • Scholen starten niet of nauwelijks meer op vóór de zomervakantie
Er is consensus over de grote lijnen voor:
 • Tijdens de paasvakantie
 • Onderwijs mét de huidige coronamaatregelen na de paasvakantie
 • Onderwijs ná stopzetting van de bestaande coronamaatregelen

Lees meer over de mogelijke scenario's en de grote lijnen op www.onderwijs.vlaanderen.be

Update 28 maart: maatregelen Vlaamse materialen- en bodemwetgeving (27 maart 2020 op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir)


Om de rechtszekerheid voor burgers en ondernemingen en de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen in het licht van de verscherpte maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie, keurt de Vlaamse Regering een besluit goed met een aantal hoogdringende maatregelen, bestaande uit de verlenging, of indien nodig, opschorting van termijnen en de tijdelijke afwijking op procedures uit de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving. Daarbij wordt er in de regel voor gekozen om de bestaande termijnen in de diverse betrokken decreten en besluiten te verlengen voor een termijn van 30 of 60 dagen en af te wijken van bepaalde procedurevoorschriften voor de duur van de civiele noodsituatie. Ook worden enkele verplichtingen geschorst waarbij fysiek contact tussen personen moeilijk vermijdbaar is of waarbij een reëel risico op besmetting ontstaat.

Update 28 maart: Vlaamse Regering keurt afwijking richtlijnen uitvaart goed (27 maart 2020)


De uitbraak van een nieuw coronavirus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt, maakt het noodzakelijk om afwijkingen te voorzien op de geldende regels rond begraafplaatsen en lijkbezorging.

De Vlaamse Regering keurt daarom het besluit goed tot afwijking van artikel 13 en 19 van het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Deze afwijking maakt het mogelijk om gedurende een periode van civiele noodsituatie rond de volksgezondheid met de nodige waardigheid meerdere stoffelijke overschotten tegelijkertijd te vervoeren en om het verplichte tweede advies van de geneesheer in geval van crematie weg te laten.

Update 27 maart: maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 19 april


Op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad werd meegedeeld dat de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 19 april. Op 19 april zal worden bekeken of er een aanvullende verlenging komt tot 3 mei en/of de maatregelen al dan niet worden aangepast. Alle lopende maatregelen blijven voorlopig van kracht. Een overzicht van de maatregelen kan gevonden worden op www.info-coronavirus.be en op deze pagina. De premier maakte duidelijk dat inbreuken op de opgelegde maatregelen sterk en streng beboet zullen worden.

Update 26 maart: coronamaatregelen bij rijopleiding en rijexamens / voorlopig rijbewijs


Alle rijopleidingen en rijexamens zijn sinds 16 maart 2020 opgeschort. De noodmaatregelen worden aangehouden zolang noodzakelijk.

Geldigheid voorlopig rijbewijs verlengd

Voor voorlopige rijbewijzen die vervallen in de periode van de noodmaatregelen tegen het coronavirus, wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd. Kandidaat-bestuurders krijgen 4 maanden, te rekenen vanaf de dag die volgt op de einddatum van de noodmaatregelen. Ze hoeven geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer het voorlopig rijbewijs vervalt.

Update 26 maart: aanpassingen in het Omgevingsloket – beslissingstermijnen – openbare onderzoeken

Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020, werden in het Omgevingsloket de volgende aanpassingen uitgevoerd:
 • Openbare onderzoeken: alle lopende openbare onderzoeken worden verwijderd van het publiek loket en de acties om een openbaar onderzoek te starten worden ‘disabled’ tot 24 april (en verlengd indien nodig) zodat er geen nieuwe openbare onderzoeken kunnen bijkomen (ook niet via webdiensten). Voor de OP 24 MAART lopende openbare onderzoeken dient vanaf 24 april het openbaar onderzoek door het lokaal bestuur opnieuw gestart te worden met opgave van de resterende of gewenste termijn. Dus een openbaar onderzoek waar 24 maart de laatste dag was, dient voor minstens één dag ‘heropend’ te worden. De aankondigingsborden worden eerstdaags opgehaald en zullen met aangepaste datum opnieuw geplaatst worden bij de herstart van het openbaar onderzoek.
 • Openbare onderzoeken waarvan de voorbije dagen een startdatum was doorgegeven zullen niet gepubliceerd worden en dienen opnieuw gestart te worden na 24 april.
 • Bij het herstarten van een lopend openbaar onderzoek met een aangepaste termijn moet ook aan de initiatiefnemer de opdracht gegeven worden om de datum op de affiche aan te passen.

  Beroepsperioden en termijn ‘uitvoerbaarheid beslissing’: de gehanteerde termijnen in het publiek loket en het burgerloket worden via een datapatch verlengd met dertig dagen.

  Meer informatie over het besluit van de Vlaamse Regering vind u op de website. Indien u in dit bericht of op de website geen antwoord vindt op uw vraag, dan kan u uw vraag richten aan bjo.omgeving@vlaanderen.be.

  Update 26 maart: Gemeente Oostkamp bereidt een tijdelijk medisch triagecentrum voor in de Valkaart

  Op vraag van de federale overheid en in samenwerking met de huisartsenkring bereidt de gemeente Oostkamp een medisch triagecentrum voor in De Valkaart. Op die manier wordt vermeden dat zieke patiënten samen in de wachtzaal van de huisarts terecht komen en elkaar besmetten. In dat centrum wordt door een arts vastgesteld of een patiënt naar het ziekenhuis moet of niet. Je mag er enkel naartoe nà expliciete doorverwijzing door de eigen huisarts. Het centrum is zonder afspraak NIET toegankelijk!! Het zijn de huisartsen en ziekenhuizen die de effectieve opstart bepalen. Dit zou kunnen opgestart worden in de komende dagen. Meer info op www.oostkamp.be.

  Update 26 maart: Levering en verdeling van mondmaskers – stand van zaken

  Sinds het begin van de coronacrisis in België zijn er verschillende golven van levering en verdeling van mondmaskers georganiseerd.

  Tot op 24 maart zijn er al 16.500.000 chirurgische maskers en 544.000 FFP2-maskers in België aangekomen en verdeeld, of worden momenteel verdeeld. Verdere leveringen zijn gepland voor de komende twee weken, waaronder een dagelijkse levering van FFP2-maskers. In totaal zijn er 30.500.000 chirurgische maskers en 5.359.000 FFP2-maskers besteld.

  De bestellingen van de maskers worden zowel door de federale overheid als door de gewestelijke overheden geplaatst. De verdeling wordt gecoördineerd door de gouverneurs van de provincies. Om de mondmaskers efficiënt te kunnen verdelen, hebben de overheden de volgende prioritaire doelgroepen aangewezen: ziekenhuizen, ambulances, triagecentra, gezondheidswerkers, laboratoriumpersoneel en verdachte/bevestigde gevallen in woonzorgcentra.

  Er is een speciale taskforce opgericht om de leveringen op te volgen en om nieuwe bestellingen te plaatsen zodra dat nodig is. De overheden hebben ook een strategische voorraad aangelegd. Het gaat momenteel om 422.060 maskers, waarvan 286.510 chirurgische maskers en 135.550 FFP2-maskers.

  Update 25 maart: Consultaties Kind en Gezin worden op 1 april hervat

  Kind en Gezin staat vanaf woensdag 1 april terug paraat om kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus 🤗 Met een minimale dienstverlening: onze eerste focus ligt op vaccinaties 💉 Daarnaast zorgen we ook voor een consult voor de pasgeborenen. Tijdens de consulten wordt er absoluut rekening gehouden met de verstrengde maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te verhinderen. Zo zullen alle verpleegkundigen en artsen een mondmasker dragen. Het is dus absoluut veilig om opnieuw naar het consultatiebureau te komen!

  Update 25 maart: Mogen er nog (bouw)werken worden uitgevoerd bij de mensen thuis?

  Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen). Die specifieke depannages en herstellingen mogen uitgevoerd worden. Andere werkzaamheden bij de mensen thuis (binnen in huis) mogen niet! Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing-maatregelen. Dit geldt ook voor binnenactiviteiten in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Die mogen dus nog doorgaan. Handelaars in bouwmaterialen mogen hun klanten blijven bevoorraden als het voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 1 klant per 10 m² is.

  Update 25 maart: Nooddecreet coronavirus – omgevingsvergunning

  De Vlaamse Regering heeft op 24 maart een besluit getroffen over de termijnen van de omgevingsvergunningsprocedure. De beslissingstermijnen voor lopende dossiers zijn in het kader van corona-maatregelen vanaf 24 maart verlengd. Nieuwe en lopende openbare onderzoeken worden opgeschort. De beroepstermijn verlengt met dertig dagen. Meer info vindt u op deze website.

  Bekijk hier het decreet, het besluit en de toelichting.

  Update 25 maart: Uitzonderlijk en voorlopig versoepelde administratieve maatregelen aspect bevolking en afgifte identiteitskaarten

  Om de verspreiding van dit virus te vermijden en de continuïteit van de essentiële diensten voor de bevolking te garanderen vindt u hieronder verschillende versoepelde maatregelen voor wat betreft de aspecten bevolking en afgifte van identiteitskaarten voor Belgen. Lees meer via onze website.

  Update 24 maart: 10 praktische richtlijnen voor veilig bewegen, trainen en sporten tijdens de coronaperiode

  Wetenschappers, artsen en organisaties als ISB roepen op: #blijfsporten. Verpreid jij mee deze 10 tips of lees je de ondersteunende open brief?
  1. Als je nu pas begint met sporten of bewegen, bouw het dan heel langzaam op.
  2. Beweeg, train of sport, maar kalm aan: niet intensief en niet te lang aan één stuk.
  3. Doe je normaal duurinspanningen? Kies dan nu voor intervalactiviteiten.
  4. Oefen wanneer het kan in de open lucht (buiten, tuin, koer, balkon…).
  5. Binnen sporten of bewegen is nog altijd veel beter dan niet bewegen.
  6. Sport nu bij voorkeur in je eentje (of beperk je tot je huisgenoten of 1 niet-huisgenoot).
  7. Kom je tijdens het sporten in de buurt van anderen, hou dan anderhalve meter afstand en doe geen high fives of handshakes.
  8. Doe niets samen in de marge van je sportactiviteit: niet samen met de auto naar de sportactiviteit, niet samen omkleden,…
  9. Raak alleen je eigen materiaal aan: gebruik je eigen drinkbus en handdoek, maar ook alleen persoonlijk sportmateriaal als een pallet, racket, bal, fiets, step,…
  10. Sport niet als je ziek bent, ook niet individueel. Onthoud ook dat je na koorts niet meteen weer mag sporten, maar nog evenveel dagen moet rusten als dat je koorts hebt gehad. Na bv. 3 dagen koorts begin je dus pas op dag 7 weer te sporten.

  Blijf bewegen en sporten dus, maar laat je niet verleiden plots intensievere dingen te gaan doen. Als je het volgens deze richtlijnen doet, zal het je weerstand ten goede komen en ben je weer wat beter gewapend tegen het coronavirus.

  Update 24 maart: Kappers moeten vanaf 25 maart om 8u de deuren sluiten

  Na aandringen van de sector heeft de Nationale Veiligheidsraad alsnog ingestemd met de sluiting van de kapsalons. Vanaf 25 maart om 8u mogen ze de deuren sluiten.

  Update 23 maart: Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid - kinderopvang

  Kinderopvang blijft open. De prioriteit gaat daarbij naar kinderen van ouders met een job in een cruciale sector en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Voor schoolkinderen moeten scholen en buitenschoolse opvang al zeker tot de paasvakantie openblijven. Het is belangrijk dat de samenstelling van de groep kinderen dezelfde blijft. Vermijd daarom initiatieven waarbij vrijwilligers kinderen bij elkaar brengen die daarvoor geen contact hadden.

  Update 23 maart: Wandel- en fietspaden provinciedomeinen terug open voor buurtbewoners

  De wandel- en fietspaden in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen gaan vanaf maandag 23 maart terug open voor buurtbewoners. De parkings blijven echter dicht. Dit gebeurt na evaluatie en overleg tussen de Nationale Veiligheidsraad, de gouverneur en het provinciebestuur. Het provinciebestuur benadrukt wel dat deze versoepeling enkel voor buurtbewoners is. Wandelen en sporten in eigen omgeving kan en wordt zelfs aanbevolen. Meer info via deze website.

  Update 23 maart: Jagen en vissen zijn verboden buitenactiviteiten

  Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Natuur en Bos benadrukken dat jagen en vissen op dit moment verboden buitenactiviteiten zijn. Het federaal crisiscentrum bevestigt dat het gaat om niet-essentiële verplaatsingen. De minister herhaalt de oproep aan alle Vlamingen om zich niet te verplaatsen als dat niet strikt noodzakelijk is.

  Update 22 maart: Bewonersbrief inzake coronamaatregelen

  Op vandaag zijn er mensen die niet de mogelijkheid hebben om zich digitaal te informeren. Omwille van die reden wordt op dinsdag 24 maart een bewonersbrief uitgestuurd.

  Update 21 maart: ActiviteitenAgenda april 2020 - aandacht


  De ActiviteitenAgenda editie april 2020 valt binnenkort bij u in de bus. Omwille van het feit dat de ActiviteitenAgenda reeds was aangeleverd voor druk vóór de federale en gemeentelijke maatregelen in het kader van het coronavirus van kracht werden, zult u merken dat heel wat activiteiten ondertussen werden geannuleerd. Wil hiermee rekening houden en dank voor uw begrip.

  Update 20 maart: Provinciedomeinen worden gesloten

  Als aanvullende maatregel van de Nationale Veiligheidsraad ter bestrijding van de coronacrisis worden de provinciedomeinen voor het publiek gesloten. Het gaat om Baliekouter (Dentergem-Wakken), Bergelen (Wevelgem), Bulskampveld (Beernem), d’Aertrycke (Torhout), Fort van Beieren (Brugge-Koolkerke), Gavers (Harelbeke-Deerlijk), IJzerboomgaard (Diksmuide), Palingbeek (Ieper-Zillebeke), Raversyde (Oostende), Sterrebos (Roeselare-Rumbeke), ’t Veld (Ardooie), Tillegembos (Brugge-Sint-Michiels), Wallemote-Wolvenhof (Izegem), Zeebos (Blankenberge). Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist werd al gesloten.

  Update 21 maart: ActiviteitenAgenda april 2020 - aandacht


  De ActiviteitenAgenda editie april 2020 valt binnenkort bij u in de bus. Omwille van het feit dat de ActiviteitenAgenda reeds was aangeleverd voor druk vóór de federale en gemeentelijke maatregelen in het kader van het coronavirus van kracht werden, zult u merken dat heel wat activiteiten ondertussen werden geannuleerd. Wil hiermee rekening houden en dank voor uw begrip.

  Update 20 maart: gemeente Jabbeke ondersteunt waar mogelijk


  De coronacrisis treft niet alleen individuen maar ook onze economie. Zo zijn tal van lokale handelaars noodzakelijkerwijs gedwongen om hun zaak te sluiten. Er wordt dan ook gepoogd om de handelaars die nog mogen openblijven, optimaal te ondersteunen. Vandaag kregen de voedingswinkels, bakkers, slagers en apotheken stickers ter verduidelijking van de maatregelen en social distancing.

  Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden.Wil je deze info zodra beschikbaar in je mailbox ontvangen, laat jouw gegevens via www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie achter.

  Update 20 maart: Provinciedomeinen worden gesloten


  Als aanvullende maatregel van de Nationale Veiligheidsraad ter bestrijding van de coronacrisis worden de provinciedomeinen voor het publiek gesloten. Het gaat om Baliekouter (Dentergem-Wakken), Bergelen (Wevelgem), Bulskampveld (Beernem), d’Aertrycke (Torhout), Fort van Beieren (Brugge-Koolkerke), Gavers (Harelbeke-Deerlijk), IJzerboomgaard (Diksmuide), Palingbeek (Ieper-Zillebeke), Raversyde (Oostende), Sterrebos (Roeselare-Rumbeke), ’t Veld (Ardooie), Tillegembos (Brugge-Sint-Michiels), Wallemote-Wolvenhof (Izegem), Zeebos (Blankenberge). Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist werd al gesloten.

  Update 19 maart: federale maatregelen omtrent logies


  Vakantiewoningen, vakantiehuisjes, campings, B&B’s, vakantieparken,... moeten verplicht sluiten! Alleen hotels mogen nog openblijven om te beantwoorden aan de vraag naar overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Er mag echter geen toegang zijn tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes. Ontbijt en eten serveren op de kamer mag wel. Uiteraard moeten de nieuwe maatregelen en de regels rond ‘social distancing’ worden gerespecteerd en gegarandeerd.

  Medisch triagepunt arrondissement Brugge vanaf 20 maart op de site van Sportcomplex Daverlo (Dries 2, 8310 Assebroek). Het doel van dit triagepunt is om personen die vermoedelijk besmet zijn met Covid-19 in de veiligst mogelijke omstandigheden te onderzoeken en te bepalen wie er thuis kan verzorgd worden of wie er gehospitaliseerd moet worden.

  Een bezoek aan het triagepunt gebeurt na doorverwijzing van je huisarts. Je kunt niet op eigen initiatief naar het triagepunt komen. Contacteer je persoonlijke huisarts telefonisch. Tijdens het weekend kun je terecht op het nummer 1733 van de wachtdienst.

  Wat doe je NIET? Ga NIET zelf naar de huisarts. Ga NIET zelf naar de spoedafdeling‼ Ga NIET naar een triagepunt zonder doorverwijzing van de huisarts‼️

  Update 18 maart: bijkomende steunmaatregelen FOD Financiën


  Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën.

  De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten. Ontdek alle maatregelen en nieuws via https://financien.belgium.be/nl/coronavirus.

  Update 18 maart: de federale maatregelen worden verstrengd:


  • Het algemeen advies luidt: alle niet strikt noodzakelijke contacten moeten vermeden worden. Burgers moeten thuisblijven en contact met de buitenwereld maximaal vermijden, met uitzondering van de familieleden, het werk en essentiële verplaatsingen zoals naar de winkel, de apotheek of het benzinestation. Andere verplaatsingen dienen te worden beperkt.
  • Alle samenscholingen worden verboden. Bewegen in openlucht blijft mogelijk en wordt zelfs aangemoedigd (vb. wandeling of fietstocht). Dit is verboden in groep. Je mag enkel met je gezinsleden op pad of met 1 andere persoon.
  • Thuiswerken wordt de regel. Enkel bedrijven waarvoor dat niet mogelijk is, kunnen open blijven, maar enkel indien de regels voor social distancing gerespecteerd worden. Bedrijven die hun werknemers nodeloos toch verplichten om naar het werk te komen, riskeren een fikse boete. Deze regels gelden niet voor sectoren die een essentiële dienst verlenen.
  • Niet-essentiële winkels moeten dicht. Enkel voedingswinkels (mogen geopend zijn van 7u tot 22u), apotheken, diervoedingswinkels, tankstations, banken, postkantoren en krantenwinkels mogen openblijven. De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot maximaal één persoon per tien vierkante meter en maximaal 30 minuten. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Kappers mogen maar één klant per keer toelaten. Lokaalmarkten op privéterrein zijn verboden. Ook openbare markten gaan niet door, met uitzondering van voedingskramen die echt noodzakelijk zijn.
  • Garagisten en fietsenhandelaars moeten hun toonzalen sluiten. Ze mogen dus geen mensen toelaten in de showroom. Dringend herstel van auto's en fietsen mag wel. Uiteraard moet er ten allen tijden rekening gehouden worden met social distancing.
  • De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector worden gesloten. Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht worden.
  • Hotels mogen open blijven, met uitzondering van hun eventuele restaurant. Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen zijn toegestaan.
  • Voor het onderwijs blijven de maatregelen zoals ze waren aangehouden. Kinderdagverblijven blijven open.
  • Begrafenissen enkel intiemste kring.

  In alle omstandigheden moet je rekening houden met de sociale distancing. Maar wat betekent dit nu precies? Dat houdt in dat je minimum 1.5 meter tussen personen moet houden. Dit geldt niet enkel in winkels, maar ook op je werk, tussen vrienden, familieleden, dus in ALLE omstandigheden. Dit is van het grootste belang om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor meer informatie verwijzen we naar het ministrieel besluit van 18 maart 2020.

  Wat met de gemeentelijke dienstverlening?


  De gemeentelijke dienstverlening die noodzakelijk is (dienst bevolking, burgerlijke stand, inzagerecht,…) gaat verder. Maar enkel op afspraak!

  Maak een afspraak De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
  • dringend is => afspraak
  • telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
  • kan wachten tot na corona-tijden
  Worden als niet essentieel beschouwd:
  • Technische diensten
  • Groendienst
  • Omgevingsvergunning aanvragen = kan nu niet.
  • Huwelijk: uitstellen indien mogelijk; indien er reeds aktes aan verbonden zijn kan dit doorgaan. Maar dan enkel met de ambtenaar burgerlijke stand, schepen/burgemeester, de trouwers en hun getuigen.

  Volgende gemeentelijke dienstverlening blijft gesloten:


  Dienst gemeentewerken, de bibliotheken, alle sport- en cultuurcentra, alle ontmoetingscentra, alle jeugdlokalen gemeentelijke gebouwen die verhuurd worden aan verenigingen, het gemeentelijk containerpark, alle binnen- én buitenspeeltuinen en de hondenspeelweide.

  Diensten thuiszog (poetsdienst en dienst huishoudhulpen), waarbij continuïteit voor diegenen met een grote behoefte aan zorg wordt gegarandeerd.

  Blijf op de hoogte:


  Volg het nationale nieuws (radio, tv, kranten…). Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen kan via www.jabbeke.be/corona, hier publiceren wij als gemeente alle informatie die wij van de hogere overheid ontvangen, en via de Jabbeke-app.

  Heb je vragen:


  • Voor algemene vragen over de ziekte of de maatregel, bel direct naar het call center van de federale overheid. Zij hebben de meest actuele informatie: 0800/14.689.
  • Vragen over economie: 0800/120.33.
  • Voor vragen specifiek over Jabbeekse zaken m.b.t. corona, kan je ook terecht in het gemeentelijk call center: 050 81 02 11 van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en van 13u30 tot 17u30.

  Het gemeentelijk containerpark


  Het gemeentelijk containerpark zal vanaf dinsdag 7 april 2020 om 12 uur opnieuw worden opgestart en dit met behoud van de bestaande DIFTAR-regeling maar enkel ten behoeve van particuliere gebruikers.

  De openingsuren worden aangepast tot dinsdag-vrijdag van 12u tot 18u en op zaterdag van 9u tot 17u. De regeling voor toelevering door zelfstandigen op woensdagvoormiddag wordt tijdelijk opgeschort.

  De volgende veiligheidsmaatregelen worden genomen:
  • De parkwachters wordt opgedragen om toe te zien op de verplichte 'social distancing' onder bezoekers en ten aanzien van het personeel. In dit kader worden parkwachters in het bijzonder gemachtigd om bij elke aanzet tot onveiligheid te dienstverlening te staken en de tussenkomst te vorderen van de lokale politie.
  • Er worden maximaal 6 gelijktijdige bezoekers op het containerpark toegelaten. De parkwachters worden gemachtigd om bij een te grote samenloop voor een fractie hiervan af te wijken.
  • Voor het aanrijden naar het containerpark geldt de volgende aanvullende regeling op het wegverkeer: middels een politiereglement dient alle aanrijden te gebeuren vanaf de Zomerweg en de Kouter. De lokale politie wordt gevraagd om bij een file van meer dan 10 voertuigen en het niet respecteren van de ‘social distancing’ in de file, de bezoekers door te sturen voor aanbieding op een later moment.

  Voor uw veiligheid: is er het verplicht gebruik van een kaartlezer om zelf en zonder contact, met de identiteitskaart aan te melden om zo meer afstand te houden tot het personeel van containerpark.

  Er wordt gevraagd om enkel naar het containerpark te gaan indien dat echt noodzakelijk is. Daarnaast wordt verzocht om zich slechts één keer in het tijdsbestek van veertien dagen aan te bieden op het gemeentelijk containerpark. We geven nog even mee dat de de verschillende afvalfracties (huisvuil, PMD, papier en karton, groenafval) nog steeds op dezelfde dag als nu het geval is, worden opgehaald, zoals vermeld op de afvalkalender.

  Handelaren / economie


  Voor bedrijven, handelaren en andere economische actoren zijn het moeilijke tijden. Daar zijn we ons van bewust. De inzet om de maatregelen toch goed te volgen wordt dan ook heel erg geapprecieerd. Er komen bij de gemeente veel vragen binnen, waarop op vandaag door de gemeentelijke diensten geen antwoord gegeven kan worden. Daarom wordt vooral verwezen naar federale informatiekanalen.

  Wijkpolitie


  Naar aanleiding van de huidige situatie is de werking van de wijkpolitie aangepast. De burelen blijven tot nader order gesloten. Er is een zonaal telefonisch onthaal, bereikbaar via het nummer 050 23 18 04. Daar kan men een telefonisch melding maken voor (NIET dringende zaken).

  De dienst zal per é-mail bereikbaar zijn voor NIET dringende zaken op het mailadres pz.kouter.wijk.jabbeke@police.belgium.eu. De mensen zullen per kerende antwoord krijgen op hun vraag of opmerking.

  Voor dringende zaken dient men het nummer 112 te bellen.

  Openbaar vervoer


  De aanbeveling in het algemeen is om het openbaar vervoer enkel te gebruiken indien strikt noodzakelijk.

  De Lijn

  Vanaf woensdag 18 maart schakelt De Lijn over naar een aangepaste dienstregeling. Deze aangepaste dienstregeling vind je terug in de routeplanner. Alle belbussen zijn geannuleerd.

  Hou er rekening mee dat De Lijn geen cash meer aanvaard op de bussen & trams en in de Lijnwinkels. Sommige Lijnwinkels zijn mogelijk gesloten door ziekte van onze medewerkers. Raadpleeg steeds de openingsuren. Kan je niet terecht in je vertrouwde Lijnwinkel? Dit zijn je alternatieven:

  NMBS

  De NMBS heeft het treinaanbod aangepast. Vanaf maandag 16 maart zullen de meeste P-treinen van en naar Brussel niet rijden. Plan je reis via de NMBS-app of >de reisplanner.  (laatst gewijzigd:26-3-2020)
  Nieuws /