Leven > Digitale loketten > Klachten & meldingen

KLACHTEN EN MELDINGENHet Lokaal Bestuur Jabbeke engageert zich om via een efficiënt klachtenbehandelingssysteem de inwoners van Jabbeke te helpen bij hun klacht of melding. Onderstaand wordt een overzicht geboden over de soort klachten en waar je er mee terecht kan.

 • Een vraag tot dienstverlening, spontane melding van een probleem of ontevredenheid wordt in de eerste plaats rechtstreeks via de bevoegde dienst behandeld. 
 • Een probleem op het openbaar domein kan je via de knop hieronder signaleren. 

CONTACTGEGEVENS EN OPENINGSUREN     MELDING PROBLEEM OPENBAAR DOMEIN  


 CONTACTGEGEVENS EN OPENINGSUREN 

Heb je een specifieke vraag voor het Lokaal Bestuur of voor één van onze diesten. Check dan snel even onze contactegegevens en openingsuren, neem contact met ons op of maak een afspraak indien je niet telefonisch geholpen kan worden.

 EEN SUGGESTIE OF EEN MELDING VAN EEN PROBLEEM 

Heb je een suggestie voor ons? Of wil je ons een probleem melden? Dan kan je dit gemakkelijk online doen via een mailtje aan gemeentehuis@jabbeke.be.

 EEN KLACHT OVER ONZE DIENSTVERLENING 

Als je niet tevreden bent over de manier waarop een gemeentelijke dienst of medewerker je heeft behandeld, dan kan je een klacht indienen. Heb je een klacht? Dan kan je dit via e-mail laten weten aan de klachtenbehandelaar via gemeentehuis@jabbeke.be of per brief t.a.v. de klachtenbehandelaar, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.

Worden beschouwd als niet ontvankelijk in de klachtenprocedure:

 • anonieme klachten (identiteit en adres van de klager moeten gekend zijn)
 • onvoldoende duidelijk omschreven klachten
 • klachten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure
 • klachten die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich meer dan 6 maanden geleden voordeden
 • een klacht die betrekking heeft op een materie waarvoor de gemeente niet bevoegd is
 • een klacht over aangelegenheden waarbij de klager geen persoonlijk belang heeft
 • een klacht die al eens eerder ingediend werd door eenzelfde persoon

Lokale besturen voeren ook taken uit die de Vlaamse regelgeving hen oplegt, bv. Inzake ruimtelijke ordening of het milieubeleid. Als je vindt dat we die taken niet goed uitvoeren, dan kan je daarvoor bij de Vlaamse Ombudsdienst terecht. Alle info over hoe je een klacht kan indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, lees je op Klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst | Vlaanderen.be.

 EEN KLACHT OVER BESTUURLIJKE BESLISSINGEN 

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Lokale en provinciale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

De toezichthoudende overheid is niet altijd bevoegd om op te treden. Zo is zij bijvoorbeeld niet bevoegd voor een klacht tegen:

 • een goedkeuring van een (gemeentelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan (G)RUP: beroep mogelijk bij de Raad van State.
 • een omgevingsvergunning of weigering van een omgevingsvergunning: als de beslissing in eerste aanleg genomen is door het college, dan kan je beroep indienen bij de deputatie van het provinciebestuur.
 • bouwovertredingen: in geval van een bouwmisdrijf kan je terecht bij de dienst Omgeving ofwel bij de politie.
 • geluidshinder: voor klachten over geluidshinder kan je terecht bij de politie.
 • onderhoud wegen: voor klachten over gemeentewegen kan je terecht bij de gemeente (klachtenbehandelaar), voor klachten over gewestwegen kan je terecht bij Agentschap voor Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, wegen.westvlaanderen@mow.vlaanderen.be, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 Brugge.

Je moet binnen 30 dagen klacht indienen tegen de beslissingen van de gemeenteraad of de OCMW-raad. De 30 dagen gaan in vanaf de dag na de bekendmaking van de lijst van deze beslissingen op de website of andere webtoepassing van het betrokken bestuur. Een aantal beslissingen moet integraal gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. Tegen deze beslissingen kun je binnen de 30 dagen klacht indienen vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit (bv. Reglementen, beleidsrapporten …).

Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier. Binnenkort kan dit ook via aangetekende e-mail aan binnenland@vlaanderen.be. Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs gericht aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88, bus 70 te 1000 Brussel.

Gaat je probleem niet over een gemeentelijke of federale administratie, dan kan je surfen naar www.ombudsman.be om de ombudsdienst te vinden die je kan helpen.