Diensten thuiszorg > Thuisverzorging > Welzijn

THUISVERZORGING VOOR WIE? 

Voor inwoners die een mindervalide verzorgen. Om als begunstigde in aanmerking te komen, dient de door de aanvrager verzorgde persoon te voldoen aan één van de volgende criteria:

  • 65 jaar zijn, inwonen en gedomicilieerd zijn bij kinderen, kleinkinderen of familieleden in de 2de graad en zijn erkend in minstens categorie 3 van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • 65 jaar zijn, inwonen en gedomicilieerd zijn bij de echtgenoot of levensgezel en erkend zijn in categorie 3 van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • minstens 21 jaar oud zijn, bij ouders, kinderen, kleinkinderen of familieleden in de 2de graad inwonen en gedomicilieerd zijn, en erkend zijn in minstens categorie 3 van de integratietegemoetkoming of minstens categorie 3 van de reglementering voor ‘hulp aan derden’
  • minstens 21 jaar zijn, inwonen en gedomicilieerd zijn bij de echtgenoot of levensgezel en erkend zijn in minstens categorie 3 van de integratietegemoetkoming of minstens categorie 3 van de reglementering voor ‘hulp aan derden’

 BIJKOMENDE VOORWAARDEN 

  • voor diegenen die onder (a) en © mag het belastbaar inkomen van de verzorgde persoon anderhal- ve keer het leefloon van een alleenstaande, verhoogd met 750 euro per persoon ten laste, niet overschrijden
  • voor diegenen bedoeld onder (b) en (d) wordt het belastbaar inkomen van beide echtgenoten of samenwonende levensgezellen samengeteld en gedeeld door twee - dit bedrag mag anderhalve keer het leefloon van een alleenstaande, verhoogd met 750 euro per persoon ten laste, niet overschrijden
  • voor diegenen bedoeld onder (a) t.e.m. (d) wordt de toelage slechts toegekend indien de verzorgde persoon de erkenning van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid kan voorleggen

 DE TOELAGE 

Het bedrag van de toelage bedraagt 25 euro per maand per verzorgde persoon.De betaling gebeurt automatisch per kwartaal. De uitbetaling van deze premie gebeurt niet bij hospitalisatie of opname in een tehuis voor langer dan 1 maand. Jaarlijks wordt de toestand van de verzorgde persoon herzien. Ingeval van gewijzigde toestand wordt de toelage uitbetaald tot de laatste volledige maand dat aan de voorwaarden voldaan werd.

 HOE AANVRAGEN? 

Via het aanvraagformulier. De aanvrager moet het bewijs leveren dat de betrokken persoon aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht bijkomende inlichtingen in te winnen. Het kan ondermeer vragen naar het aanslagbiljet, een sociaal onderzoek laten instellen door de sociaal assistent van het OCMW en nagaan of betrokkenen effectief onder hetzelfde dak wonen.