Omgeving > Planologie > Verkavelingsvergunningen

VERKAVELINGSVERGUNNINGENJe hebt een verkavelingsvergunning nodig als je grond vrijwillig wil verdelen in twee of meer kavels (percelen) om één of meerdere kavels (percelen) te verkopen als bouwgrond voor woningen. Bij stedenbouwkundige vergunningen voor bouwprojecten en verkavelingsvergunningen kan het stadsbestuur verplichtingen opleggen om de bouw van een bepaald percentage sociale woningen over het grondgebied van de gemeente te garanderen (sociale last).

.Wanneer het bouwrijp maken van een perceel gepaard gaat met het kappen van bomen of ontbossing, kan het Agentschap Natuur en Bos compensatiemaatregelen opleggen.

Als privépersoon dien je een aanvraag in bij de dienst ruimtelijke ordening, die je dossier al dan niet ontvankelijk en volledig verklaart. Binnen de 150 dagen na deze verklaring neemt het gemeentebestuur een beslissing omtrent de aanvraag en brengt je hiervan op de hoogte.

Binnen een verkaveling moet alle infrastructuur en nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Als deze ontbreken, moet de verkavelaar de aanleg ervan bekostigen. In de vergunning kunnen hierover voorwaarden worden opgenomen. Voor de verkoop van de percelen moet je als verkavelaar alle bovenvermelde voorzieningen uitvoeren of hiertoe een financiële waarborg stellen.

Men kan pas bouwen op de percelen na de effectieve uitvoering van de infrastructuur en nutsvoorzieningen.

Voor de opmaak van plannen kan je beroep doen op een architect, bouwkundig tekenaar of landmeter.