Omgeving > Bouwvergunningen > Bouwen & verbouwen

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN 

De algemene regel stelt dat wanneer je werken uitvoert, bv. Bouwen, slopen, graven, bomen uitdoen,… een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Je moet niet voor alles een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Naast de algemene reglementering, gelden de bepalingen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), BPA's, verkavelingen en van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen. Neem contact op met de dienst ruimtelijke ordening om te weten welke specifieke voorschriften voor jou van toepassing zijn.

Het ingevulde aanvraagformulier stuur je aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke of geef je af tegen ontvangstbewijs bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed (bijzondere procedure door publiekrechtelijke personen).

Om te weten wat je moet meebrengen, kun je de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en het model verklarende nota architect raadplegen.

Werken waarvoor geen vergunning nodig is, mag je enkel uitvoeren als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen (stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, voorschriften van verkavelingsvergunningen). Ook de regelgeving van burgerlijk wetboek, monumenten en landschappen, enz. moet je respecteren.