Bestuur > Beleid > Beslissingen burgemeester

BESLISSINGEN VAN DE BURGEMEESTER



De besluiten zijn ter inzage in het gemeentehuis te Jabbeke, Dorpsstraat 3. De nog van toepassing zijnde besluiten zijn te raadplegen bij de bestuurlijke bekendmakingen op deze website.

Overeenkomstig artikel 287 van het Decreet lokaal bestuur kan een klacht worden ingediend tegen deze besluiten bij de toezichthoudende overheid: de Vlaamse Regering of namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering.

Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een verzoekschrift tot nietigverklaring of schorsing worden neergelegd bij de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel.

Bekendmaking lijst van de besluiten van de burgemeester

Getekend - Frank Casteleyn, burgemeester en Goele Brouckaert, Algemeen directeur

DATUM ZITTING PUBLICATIEDATUM
zitting van 29/12/2023 29/12/2023
zitting van 09/08/2023 16/08/2023
zitting van 17/02/2023 17/02/2023
zitting van 19/11/2022 19/11/2022