Bestuur > Bestuur > Adviesraden

DE GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN 

(Klik op de naam van de adviesraad om door te gaan naar de respectievelijke pagina's)

GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO)
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert het schepencollege of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente.

MILIEURAAD
De gemeentelijke milieuraad houdt al enkele decennia de groene vinger aan de pols inzake het milieubeleid op gemeentelijk en bovengemeentelijk vlak.

RAAD VOOR TOEGANKELIJKHEID
De raad voor toegankelijkheid is een nieuwe adviesraad.

LANDBOUWADVIESRAAD
De landbouwadviesraad is een nieuwe adviesraad.

RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE
De raad voor lokale economie werd opgericht op 31 januari 2005 onder de naam middenstandsraad en is een gemeentelijke adviesraad voor middenstand en KMO’s, opgericht en erkend als adviesorgaan inzake lokale economie en toerisme.

BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK
Elke gemeente krijgt van de Vlaamse overheid de verplichting opgelegd om een openbare bibliotheek in te richten. De bibliotheek is daarmee de enige verplichte culturele instelling. Niet enkel de oprichting is geregeld, ook het beheer van de bibliotheek moet aldus de Vlaamse overheid in handen zijn van een beheersorgaan.

CULTUURRAAD
Elke gemeente wordt door de Vlaamse overheid gestimuleerd tot de oprichting van een adviesraad voor cultuur. Jabbeke kiest resoluut voor deze vorm van advies omdat het bestuur de mening is toegedaan dat inspraak en participatie belangrijke uitgangspunten zijn in het Jabbeeks cultuurbeleid.

SPORTRAAD
De sportraad werd opgericht op 9 oktober 1978 en heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoe-ding en de openluchtrecreatie te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.

JEUGDRAAD
In de jeugdraad zijn alle jeugd- en jongerenverenigingen vertegenwoordigd. De jeugdraad adviseert het volledige jeugdwerk van de gemeente en wil een bestendig overlegorgaan zijn voor alle de jeugdwerkinitiatieven.

GEZINSRAAD
De gezinsraad is een adviesraad die optreedt ter verdediging en behartiging van alle gezinsbelangen. Die raad geeft op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies over gezin gerelateerde onderwerpen,.

SENIORENRAAD
De seniorenraad is een adviserend, coördinerend en stimulerend overlegorgaan dat als officieel erkende woordvoerder van alle senioren optreedt tegenover het gemeentebestuur en tegenover alle actoren die actief zijn in de sector van het seniorenbeleid en seniorenwelzijn.

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS)
De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwer-king (G.R.O.S.) werd opgericht op 10 februari 1985. De gemeentelijke ontwikkelingsraad is een officieel erkend adviesorgaan met als tweeledig doel een adviserende taak en een sensibiliserende taak.