Diensten thuiszorg > Groen- & karweidienst > Welzijn

GROEN- EN KARWEIDIENSTDe groen- en karweidienst verstrekt hulp aan 60 plussers of personen die moeilijkheden ondervinden bij het onderhoud van hun tuin en dit omwille van een medische of sociale problematiek niet alleen kunnen. Er kan geen hulp geboden worden voor het karwei door kinderen, kleinkinderen of derden (ook ambachtsman). De groen- en karweidienst kan enkel geboden worden op het effectieve verblijfsadres van de cliënt, geen tweede verblijf.

 HOE GEBEURT DE AANVRAAG? 

Alle aanvragen gebeuren bij de zorgcoach. Na de aanvraag komt de zorgcoach op huisbezoek om een sociaal en financieel onderzoek te verrichten teneinde de bijdrage van de aanvrager te bepalen evenredig met de financiële mogelijkheden. Na goedkeuring BCSD wordt de aanvraag op de wachtlijst genoteerd en wordt het dossier verder opgevolgd door diensthoofd thuiszorg.

 KOSTPRIJS 

Bij het vaststellen van het in aanmerking te nemen inkomen wordt rekening gehouden met alle inkomsten van alle gezinsleden.

  • Maandelijks pensioen.
  • Driemaandelijks- of jaarlijkse pensioenen of renten (zowel binnen- als buitenlands).
  • Interesten kapitaal.
  • (Aanvullend) leefloon.
  • Ziekte-uitkering.
  • Onderhoudsgeld voor betrokkene zelf.
  • Huurinkomsten van tweede en volgende woning(en). Indien belasting op leegstand betaal wordt, komt men niet in aanmerking voor de dienstverlening.
  • Het kadastraal inkomen van het onroerend goed dat door de aanvrager zelf bewoond wordt, deelt men door 12 en wordt bij het maandelijks inkomen gevoegd. Indien het geïndexeerd kadastraal inkomen minder dan €1000 bedraagt, wordt hier geen rekening mee gehouden.

Bij de vaststelling van het in aanmerking te nemen inkomen gelden twee uitzonderingen:

  • Indien de cliënt zelf onderhoudsgeld moet betalen, wordt dit in mindering gebracht van het maandelijks inkomen.
  • Een inwonend kind met inkomen uit arbeid: hieruit volgt dat automatisch de maximumprijs gehanteerd wordt.

Het basistarief wordt als volgt samengesteld: €0,35 per €25 inkomen. Per onderhoudsbeurt wordt voor o.a. verplaatsingskosten een bijkomend half uur forfaitair aangerekend. Bij gebruik van sproeistof, wordt dit tevens aangerekend. Er wordt een grens voorzien van €1800 inkomen per maand. Jaarlijks op 1 januari wordt de bijdrage geïndexeerd overeenkomstig de toepasselijke gezondheidsindex. De afrekening gebeurt via een maandelijkse factuur.