Vrije tijd > Organiseren > Evenementenfiche

Evenementenfiche - afwijking geluidsnormen - aanvraag vrijwillige security - fuif- en evenementencharter
Hieronder kunt u een overzicht vinden van nodige documenten in te dienen naar aanleiding van een fuif of (groot) evenement. In de tabel hieronder kunt u tevens een aantal richtlijnen vinden (onder voorbehoud van wijzigingen).


Download de meldingsfiche en vul deze in (klik hier voor een online-invulversie). Het online-invulformulier kan opgeslaan worden en dan als bijlage in uw e-mail gebruikt worden of kan worden afgedrukt.

Drie maanden voor aanvang van de activiteit maakt u de ingevulde fiche over aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke of via gemeentehuis@jabbeke.be.

Het College van burgemeester en schepenen maakt de fiche over aan de ambtenaar noodplanning van de desbetreffende gemeente of stad voor risico-inschatting.

De ambtenaar noodplanning adviseert om de gemeentelijke veiligheidscel samen te roepen of niet. Indien deze cel wordt samengebracht wordt een risico-analyse opgemaakt met als resultaat al dan niet een intern noodplan of BNIP op te maken.

Het resultaat van deze oefening wordt terug overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen met het advies.

Voor de organisatie van fuiven, concerten, en dergelijke meer wordt daarnaast verzocht om het fuif- en evenementencharter ondertekend mee te sturen.

AANVRAAG VRIJWILLIGE SECURITY OP UW EVENEMENT


In een bruisende en dynamische gemeente als Jabbeke worden heel wat evenementen georganiseerd. Voor al deze evenementen is het aspect veiligheid uiteraard een bepalende factor voor het welslagen.

Tijdens evenementen wordt voor de veiligheid vaak beroep gedaan op vrijwilligers. De wetgeving omtrent de inzet van vrijwilligers als security is sinds oktober 2018 gewijzigd. Hierbij volgt een kort overzicht van hoe u als organisator vrijwillige security kunt inschakelen tijdens uw evenement.

Om een bewakingsactiviteit te mogen uitvoeren in het kader van een evenement is de tuoestemming van de burgemeester vereist, daarnaast dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.

HOE GESCHIEDT DE AANVRAAG?


 1. U vult dit document volledig in.
 2. Minstens 14 dagen voor het evenement of activiteit verstuurt de organisator het document per e-mail naar de controledienst van het F.O.D. Binnenlandse Zaken (spvcontrole@ibz.fgov.be) en naar de lokale politie (pz.kouter.hhoo@police.belgium.eu).
Na controle van de vrijwilligers die zullen worden ingezet door de lokale politie, wordt door de burgemeester een toestemmingsformulier via de lokale politie afgeleverd aan de organisator. Dit document moet tijdens het evenement ten allen tijde kunnen worden voorgelegd.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?


Bewakingsactiviteiten kunnen slechts onder het vrijwilligersregime worden uitgeoefend indien cumulatief is voldaan aan volgende voorwaarden:

 • het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van persoonscontrole en verkeersbegeleiding
 • de personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging, die als het ware onder de vorm van interne bewakingsdienst optreden - men kan op dit stelsel dus niet terugvallen voor de organisatie van diensten aan derden
 • de activiteiten mogen slechts door de organisator sporadisch worden georganiseerd – hiermee wordt een frequentie geviseerd die drie- tot viermaal per jaar niet overschrijdt
 • de personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen, daarom kunnen professionele bewakingsagenten nooit optreden als vrijwilliger
 • ze mogen dit enkel gratis doen, ze kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien ontvangen

PERSOONSVOORWAARDEN


De vrijwilligers die worden ingezet moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen en voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, nodig voor het uitoefenen van deze functie
 • gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats hebben in België
 • bepaalde beroepen of activiteiten niet uitoefenen (privé-detective, wapenhandelaar, beoefenaar van een gevechtssport,...)
 • sinds vijf jaar geen lid geweest zijn van een politiedienst
 • minstens 18 jaar (voor de uitvoerders) en 21 jaar zijn (voor de leiding van het vrijwilligersteam)