Leven > Veiligheid / Preventie > Buurtinformatienetwerk

BUURTINFORMATIENETWERK: VERTROUWD NABIJ, DE KLOK ROND
buurtinformatienetwerk

Iedereen wil zich veilig voelen in zijn gemeente en ook u kunt zelf meewerken aan het creëren van een veilige en positieve leefomgeving.

 WAT IS HET BUURTINFORMATIENETWERK? 

Het Buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen de burgers, de lokale politie en de gemeente. Er is steeds een stuurgroep, al dan niet met één of meerdere coördinatoren aan wie de eigenlijke organisatie wordt toevertrouwd. De coördinator treedt op als aanspreekpunt, is een burger en maakt deel uit van de plaatselijke bevolking. In Jabbeke bestaat hde stuurgroep uit één coördinator, één secretaris, één penningmeester en één gemandateerde politie.

 WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN? 

  • bijdragen tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel

  • voorkomen van misdrijven

  • bevorderen van de sociale controle

  • verspreiden van de preventiegedachte

  • verspreiden van preventietips

Om deze doelstellingen te bereiken zullen de BIN-partners wederzijds informatie uitwisselen en dit via een afgesproken communicatiemodel.

 HOE WERKT HET BUURTINFORMATIENETWERK 

De BIN sensibiliseert en motiveert de burgers om bij vaststelling van verdachte feiten, gedragingen, personen,live ervaringen digitaal (cybercrime zoals phishing, oplichting via internet,…),… dadelijk melding te maken bij de politie. De politie stelt zich aanspreekbaar via de gekende kanalen.

De politie zal het bericht vakkundig waarderen en zo nodig bijkomende informatie inwinnen. De politie beslist op basis van de inhoud van de feiten, het tijdstip van melding, het slachtofferschap, de dreiging,… of de informatie nuttig is voor het BIN. Als dat het geval is, stelt zij een BIN-bericht op.

Het bericht wordt zo snel mogelijk en via het afgesproken communicatiemodel aan de BIN-leden overgemaakt. Het bericht zal uitnodigen en aanleiding geven tot preventief gedrag, waak- en opmerkzaamheid.

 WIE ZIJN DE PARTNERS VAN HET BUURTINFORMATIENETWERK 

  • De buurt of bevolkingsgroep - Als goede burger is iedereen betrokken bij een goede en veilige leefomgeving. Het BIN steunt evenwel op een aantal burgers uit de bevolkingsgroep die zich voor de sociale veiligheid willen inzetten en zich ‘tot concrete invulling’ willen engageren. Zij doen dit op eigen initiatief en vrijwillig. Alle inwoners van de gemeente kunnen deelnemen aan het project, zonder financiële, sociale of intellectuele barrières.

  • De gemeente - De lokale overheid vertegenwoordigt het maatschappelijk beleid en zal het partnership begeleiden. Daarnaast waken ze ook over de democratische en maatschappelijke integratie.

  • De lokale politie - De politie heeft de opdracht om voor de burgers de orde en de veiligheid te handhaven. Hiertoe beschikt ze over de nodige vakkennis en zijn ze opgeleid om met daders en risico’s om te gaan. Vanuit hun professionele gedrevenheid zijn zij een noodzakelijke partner in het BIN.

 MEER INFORMATIE GEWENST? 

Wenst u meer inlichtingen over de plaatselijke werking van het BIN of wilt u zich aansluiten? Stuur dan gerust een email naar binjabbeke@gmail.com of neem contact op met de leden van de stuurgroep:

๐Ÿ“ž Marc Baele: 0485/30 10 30

๐Ÿ“ž Noël Van Daele: 0498/53 91 90

๐Ÿ“ž Joeri Verschaeve: 0477/94 33 70

๐Ÿ‘‰ https://www.facebook.com/BINJabbeke/