Bestuur > Reglementen > Beleid

REGLEMENTEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE
DE GEMEENTERAAD

    DEONTOLOGISCHE CODE VAN DE GEMEENTERAAD
    HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN

    GEMEENTETOELAGEN - GEMEENTELIJKE SUBSIDIE KERMISSEN
    FINANCIËN - GEMEENTEBELASTINGEN EN -RETRIBUTIES - DIENSTJAAR 2019
    GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN - GEBRUIK GEMEENTELIJKE VOERTUIG MET INZET VAN EEN VRIJWILLIGER
    GEMEENTELIJK REGLEMENT OP HET SYSTEEM VAN KLACHTENBEHANDELING
    GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE WAARBORGREGELING BIJ AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
    GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE- EN KERMISACTIVITEITEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE OPENBARE MARKT
    GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE AMBULANTE HANDEL
    GEMEENTELIJK DOTATIE AAN SCHOLEN - SAMENWERKINGSVOORSTEL
    RUIMTELIJKE ORDENING - GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING - PARKEERPLAATSEN BIJ BOUWWERKEN
    GEMEENTELIJK SUBSIDIE IN DE KOSTEN VOOR HET VERPLAATSEN VAN ELEKTRICITEITSPALEN OF OPENBARE VERLICHTINGSPALEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE TARIEVEN EN VERHUURMODALITEITEN TENNIS
    GEMEENTELIJK REGLEMENT HUISAANSLUITING OP DE GEMEENTELIJKE RIOLERING
    RETRIBUTIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN VERZOEKEN TOT VERWIJDERING VAN STRAATBOMEN
    SUBSIDIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE AANKOOP VAN DEFIBRILLATOREN DOOR VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJK RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE INNAME VAN OPENBAAR DOMEIN
    KEURING VAN PRIVATE WATERAFVOER
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT WEGBERMADOPTIE DOOR VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT KOSTENVERGOEDING BIJ TOEKENNING NIEUWE STRAATNAAM/HUISNUMMERWIJZIGING
    GEMEENTELIJK REGLEMENT KUNST OP OPENBARE PLAATSEN

POLITIEREGLEMENTEN

    ALGEMEEN REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
    ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT OP HET WEGVERKEER
    GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE TOEGANKELIJKHEIDSREGELING VAN HET MASCOBOS

GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN JEUGDBELEID

    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGDWERKINITIATIEVEN
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT KADERVORMING
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTWERKING/EXPERIMENTEEL JEUGDWERK
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT KAMPVERVOER TEN BEHOEVE VAN HET JEUGDWERK
    GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN SPEELSTRATEN
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT WEGBERMADOPTIE DOOR VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJK FUIF- EN EVENEMENTENCHARTER

GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN CULTUUR

    GEMEENTELIJK REGLEMENT KUNST OP OPENBARE PLAATSEN

GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN LEEFMILIEU

    GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE BETOELAGING VAN AANLEG EN ONDERHOUD VAN VEEDRINKPOELEN
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR VERBETERINGS-, AANPASSINGS- EN RENOVATIEPREMIES
    SUBSIDIEREGLEMENT ADOPTIE WEGBERMEN DOOR VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE BETOELAGING VAN AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIEBESPARING
    GEMEENTELIJK PREMIEREGLEMENT VOOR WATERZUIVERINGSINSTALLATIES
    GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT BETREFFENDE NESTGELEGENHEDEN VOOR ZWALUWEN

GEMEENTELIJKE SUBSIDIES EN TOELAGEN AAN VERENIGINGEN

    GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGDWERKINITIATIEVEN
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIE N.A.V. DE ORGANISATIE VAN KERMISSEN
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SOCIO-CULTURELE EN CULTURELE VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JUBILERENDE VERENIGINGEN