Bestuur > Reglementen > Beleid

REGLEMENTEN VAN GEMEENTE EN OCMW JABBEKE
DE GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD

    DEONTOLOGISCHE CODE VAN DE GEMEENTERAAD
    HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD
    DEONTOLOGISCHE CODE VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
    HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

ALGEMENE GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN

    FINANCIËN - GEMEENTEBELASTINGEN EN -RETRIBUTIES
    FINANCIËN - GEMEENTEBELASTINGEN - RETRIBUTIES - AFHALEN MATERIAAL NAAR AANLEIDING VAN SLUIKSTORTEN
    FINANCIËN - GEMEENTEBELASTING - RETRIBUTIES - VERZOEKEN TOT VERWIJDERING VAN STRAATBOMEN
    FINANCIËN - GEMEENTEBELASTING - RETRIBUTIES - INNAME VAN OPENBAAR DOMEIN
    FINANCIËN - WOONBELEID - NIEUWE RENOVATIE- EN AANPASSINGSPREMIE
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - GEBRUIK GEMEENTELIJKE VOERTUIG MET INZET VAN EEN VRIJWILLIGER
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - VERWAARLOZING
    GEMEENTELIJK REGLEMENT OP HET SYSTEEM VAN KLACHTENBEHANDELING
    GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE WAARBORGREGELING BIJ AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
    GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE- EN KERMISACTIVITEITEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE OPENBARE MARKT
    GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE AMBULANTE HANDEL
    GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE TARIEVEN EN VERHUURMODALITEITEN TENNIS
    GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE ONTLENING PODIUMWAGEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT HUISAANSLUITING OP DE GEMEENTELIJKE RIOLERING
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING - PARKEERPLAATSEN BIJ BOUWWERKEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - KEURING VAN PRIVATE WATERAFVOER
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIE - KERMISSEN
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIE - KOSTEN VOOR HET VERPLAATSEN VAN ELEKTRICITEITS- OF OPENBARE VERLICHTINGSPALEN
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIE - AANKOOP VAN DEFIBRILLATOREN DOOR VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIE - WEGBERMADOPTIE DOOR VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIE - KOSTENVERGOEDING TOEKENNING NIEUWE STRAATNAAM/HUISNUMMERWIJZIGING
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIE - TOELAGE SOCIOCULTURELE PARTICIPATIE VOOR SOCIALE ACTIVERING EN PARTICIPATIE

POLITIEREGLEMENTEN

    ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT - GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
    ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT - WEGVERKEER
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - TOEGANKELIJKHEIDSREGELING VAN HET MASKOBOS

GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN JEUGDBELEID

    GEMEENTELIJK REGLEMENT - JEUGDWERKINITIATIEVEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - KADERVORMING
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - OCCASSIONELE JEUGD- EN JONGERENACTIVITEITEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - KAMPVERVOER TEN BEHOEVE VAN HET JEUGDWERK
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - ORGANISATIE SPEELSTRATEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - WEGBERMADOPTIE DOOR VERENIGINGEN

GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN CULTUUR

    GEMEENTELIJK REGLEMENT - SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - KUNST OP OPENBARE PLAATSEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - AANGEPAST DIENSTREGLEMENT BIBILIOTHEEK

GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN SPORT

    GEMEENTELIJK REGLEMENT - SPORTVERENIGINGEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - SPORTVERENIGINGEN - BREED PUBLIEK
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - SPORTVERENIGINGEN - IMPULSSUBSIDIE
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - GEBRUIK KUNSTGRASVELD EN ANDEREN GEMEENTELIJKE SPORTTERREINEN - IMPULSSUBSIDIE

GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN LEEFMILIEU

    GEMEENTELIJK REGLEMENT - BETOELAGING AANLEG EN ONDERHOUD VEEDRINKPOELEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - VERBETERINGS-, AANPASSINGS- EN RENOVATIEPREMIES
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - ADOPTIE WEGBERMEN DOOR VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - BETOELAGING VAN AANLEG EN ONDERHOUD KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIEBESPARING
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - WATERZUIVERINGSINSTALLATIES
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - MAAIEN DOOR LANDBOUWERS
    GEMEENTELIJK REGLEMENT - NESTGELEGENHEDEN VOOR ZWALUWEN

GEMEENTELIJKE SUBSIDIES EN TOELAGEN AAN VERENIGINGEN

    GEMEENTELIJKE REGLEMENT - JUBILERENDE VERENIGINGEN
    GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ACTIVITEITEN GERICHT OP PERSONEN MET EEN BEPERKING

REGLEMENTEN PERSONEEL

    GEMEENTELIJK ARBEIDSREGLEMENT - RECHTSPOSITIEREGELING
    GEMEENTELIJK ARBEIDSREGLEMENT - SELECTIEREGLEMENT
    GEMEENTELIJK ARBEIDSREGLEMENT - DEONTOLOGISCHE CODE
    ARBEIDSREGLEMENT OCMW - RECHTSPOSITIEREGELING
    ARBEIDSREGLEMENT OCMW - SELECTIEREGLEMENT
    ARBEIDSREGLEMENT OCMW - DEONTOLOGISCHE CODE