Bestuur > Financiële informatie > Beleid

PRESENTATIE FINANCIËLE INFORMATIE
financiën

Lokale besturen maken al enige tijd gebruik van de beleids- en beheerscyclus (BBC), die wordt opgelegd door de Vlaamse overheid en bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening. BBC is daardoor het instrument voor de lokale overheden om hun beleid te plannen, de financiële vertaling daarvan te maken, het beleid op te volgen en te evalueren.

De meerjarenplanning speelt in de beleids- en beheercyclus een centrale rol. Ze geeft zicht op de politieke keuzes en schetst de verwachte financiële ontwikkelingen op lange termijn. Jaarlijks wordt de meerjarenplanning geactualiseerd. Dat is nodig door de gewijzigde economische omstandigheden, nieuwe beleidskeuzes, gewijzigde timing in de uitvoering van investeringen en gewijzigde wetgeving. De wetgeving verplicht de gemeente om een planning op te maken tot en met 2025, waarbij de inkomsten en de uitgaven op het einde van de legislatuur in evenwicht zijn.

DOCUMENTEN
Jaarrekening Gemeente en OCMW Jabbeke 2020
Gemeentelijk belastingreglement
Gemeentebelastingen en retributies - boekjaar 2023 - gecoördineerde tekst
BBC Meerjarenplan 2020
BBC Meerjarenplan 2022-2026 aanpassing
BBC Meerjarenplanaanpassing 2021 - budget 2022
BBC Meerjarenplanaanpassing 2022-2026 - wijziging 2022/vastleggen kredieten 2023
BBC Meerjarenplanaanpassing 2022 - budget 2023
Gemeentelijke profielschets
Ontwerp jaarrekening gemeente Jabbeke 2019
BBC Meerjaarenplanaanpassing 2022-2026 - wijziging 2022/vastlegging kredieten OCMW Jabbeke 2023
BBC Meerjarenplanaanpassing 2022-2026 - wijziging 2022/vastleggen kredieten 2023
Budgetwijziging gemeente Jabbeke 2019
Budgetwijziging OCMW Jabbeke 2019
Overzicht toegekende subsidies 2022-2023