Bestuur > Financiën > Beleid

Financiën
De financieel beheerder (de vroegere benaming was gemeenteontvanger) houdt in opdracht van het college van burgemeester en schepenen een gezond evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven van de gemeente en voert onder andere volgende taken uit:

 • voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen met budgettaire en financiële impact
 • debiteurenbeheer met de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten
 • uitvoeren van de betaling van de gemeentelijke uitgaven
 • lid van het managementsteam

DOCUMENTEN


Gemeentebelastingen 2020
Meerjarenplan 2020 - 2025 gemeente & ocmw Jabbeke
Gemeentelijke profielschets
Rapport jaarrekening gemeente Jabbeke 2018
Rapport jaarrekening OCMW Jabbeke 2018
Seniorenbehoeftenonderzoek
Lokale statistieken van de gemeente Jabbeke
Rapporten en analyses van de gemeente Jabbeke
Budgetwijziging 2019 gemeente Jabbeke
Budgetwijziging 2019 OCMW Jabbeke

DE BEGROTING


De begroting is de financiële nota van het budget waarin alle gemeentelijke uitgaven en ontvangsten voor het volgende jaar op een systematische wijze worden opgenomen. De begroting van de gemeente heeft vier kenmerken, die allen even belangrijk zijn:

 • De begroting is een politiek document: ze is dus niet objectief, maar geeft de financiële weerslag weer van het geplande beleid voor het komende jaar en deels van het tot dan toe gevoerde beleid.
 • De begroting is een volmacht van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen en de eventuele andere budgethouders.
 • De begroting is een raming van alle ontvangsten en uitgaven voor het komende jaar.
 • De begroting is een statisch basisdocument met tal van gegevens over de gemeente in het algemeen en de gemeentefinanciën in het bijzonder.

Elke gemeente is verplicht jaarlijks een begroting op te stellen. De uiteindelijke goedkeuring van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeentebegroting kent - ontleend aan het algemene begrotingsrecht - een aantal begrotingsprincipes:

 • Annualiteit - dit beginsel houdt in dat de gemeente elk jaar een begroting maakt, die precies ook op het komende jaar slaat. Uitgaven en ontvangsten die later komen dan het betrokken jaar, komen niet voor in de begroting. Sinds 1990 zijn de gemeenten tevens verplicht om bij de begroting een financiële meerjarenplanning te voegen.
 • Evenwicht - gemeenten zijn sinds 1988 verplicht begrotingen in evenwicht in te dienen, zoniet worden ze door de toezichtshoudende overheid geschorst.
 • Universaliteit - alle uitgaven en ontvangsten staan in de begroting.
 • Eenheid - er is maar één gemeentebegroting, geen verschillende.
 • Specialiteit - de uitgaven en ontvangsten zijn opgenomen in de begrotingskredieten met een specifieke bestemming die uitsluitend voor de betreffende uitgave of ontvangst mogen worden gebruikt.
 • Openbaarheid - eenmaal goedgekeurd, is de gemeentebegroting een openbaar document.