Leven > Sociaal Huis (OCMW) > Dienst huishoudhulp

Dienst Huishoudhulp
De poetsdienst verstrekt hulp aan personen die moeilijkheden ondervinden bij het wekelijkse onderhoud van hun woning. De poetshulp springt in bij het gewone onderhoud van de bewoonde plaatsen. Zij neemt echter niet de taak over van de gezins- of bejaardenhelpster of van de thuisverpleging.

Er kan één maal in de week voor vier uur beroep gedaan worden op deze dienst.

HOE GEBEURT DE AANVRAAG?


Alle aanvragen gebeuren bij de maatschappelijk assistente verantwoordelijk voor de groen- en karweidienst van het OCMW. Na de aanvraag komt de maatschappelijk assistente op huisbezoek om een sociaal en financieel onderzoek te verrichten teneinde de bijdrage van de aanvrager te bepalen evenredig met de financiële mogeiljkheden. Na voorlegging aan het OCMW-bestuur wordt het dossier verder opgevolgd door de medewerker zorgverlening. Bij goedkeuring wordt de aanvraag toegevoegd aan de wachtlijst tot er mogelijkheid is om in de planning te worden opgenomen.

KOSTPRIJSBij het vaststellen van het in aanmerking te nemen inkomen wordt rekening gehouden met alle inkomsten van alle gezinsleden:
  • maandelijks pensioen
  • driemaandelijkse of jaarlijkse pensioen of renten (zowel binnen- als buitenlands)
  • interesten van kapitaal
  • (aanvullend) leefloon
  • ziekteuitkering
  • onderhoudsgeld voor de betrokkene zelf
  • huurinkomsten van tweede en volgende woning - indien belasting op leegstand betaald wordt, komt men niet in aanmerking voor de dienstverlening
  • het kadastraal inkomen van het onroerend goed dat door de aanvrager zelf bewoond wordt, deelt men door 12 en wordt bij het maandelijks inkomen gevoegd - indien het geïndexeerd kadastraal inkomen minder dan 1000 euro bedraagt, wordt hier geen rekening mee gehouden.
Bij de vaststelling van het in aanmerking te nemen inkomen gelden twee uitzonderingen:
  • indien de cliënt zelf onderhoudsgeld moet betalen dient dit in mindering gebracht van het maandelijks inkomen
  • een inwonend kind met inkomen uit arbeid - hieruit volgt automatisch de maximumprijs gehanteerd te worden

Elke wijziging in de gezinstoestand of het inkomen dient onmiddellijk gemeld te worden aan de verantwoordelijke van de dienst om desgevallend de tariefaanpassing door te voeren. De bijdrage wordt daarna aangepast aan de nieuwe situatie.

Het basistarief wordt als volgt samengesteld: alleenstaand / 0,12 euro per 24,79 euro inkomsten en voor een gezin / 0,10 euro per 24,79 euro inkomsten tot een maandelijks inkomen van 991,57 euro (indien het gezin een inkomen geniet tussen 991,57 euro en 1500 euro wordt 0,12 euro per 24,79 euro inkomsten aangerekend).

De minimumbijdrage per uur bedraagt 2,48 euro per uur, zowel voor een alleenstaande als voor een gezin. Er wordt een grens voorzien van 1500 euro inkomen per maand. Jaarlijks op 1 januari wordt de bijdrage geïndexeerd overeenkomstig de toepasselijke gezondheidsindex.

U kunt hier het algemeen reglement van de dienst raadplegen.