STARTNOTA GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN OUDLANDPOLDER-OOSTDe Vlaamse overheid maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan om op het grondgebied van de gemeenten De Haan, Blankenberge, Brugge, Zuienkerke en Jabbeke aaneengesloten landbouwgebieden in de polders te vrijwaren en in strand-duin-polderovergangen de landschapsecologische processen te herstellen. Binnen de Oudemaarspolder, de Uitkerkse Polder en de Meetkerkse Moeren wordt ingezet op behoud en herstel van waardevolle graslandcomplexen.


Het plan zal de noodzakelijk herbestemmingen doorvoeren om de Europese natuurdoelen voor de vogel- en habitatrichtlijngebieden in de polder te kunnen realiseren. Daarnaast heeft het ook tot doel om samen met een klimaatrobuust waterbeheer de toekomstmogelijkheden voor landbouw te verzekeren.

Over deze startnota wordt de bevolking nu geraadpleegd. Vanaf 14 mei tot en met 12 juli 2024 ligt de startnota met de bijhorende procesnota ter inzage bij of via:

Op woensdag 29 mei 2024 om 19 u vindt er een publiek participatiemoment plaats in de vorm van een webinar. Voor het participatiemoment kan u inschrijven via het online formulier of via het telefoonnummer 02/553 38 00.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 12 juli 2024 via het inspraakformulier. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij het Lokaal Bestuur van Brugge, Blankenberge, De Haan, Jabbeke en Zuienkerke of verstuur de brief naar Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 15 bus 550, 1210 Brussel.Nieuws /