SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ‘GROENADOPTIE IN JE BUURT’Gemeente Jabbeke wil haar inwoners meer betrekken bij de groenaanplanting in hun wijk. Om dit universeel over de gemeente te kunnen aanbieden was er nood aan een globale samenwerkingsovereenkomst omtrent ‘groenadoptie in je buurt’. Naast het aanplanten van groen werd ook het onderhoud van het groen gekoppeld zodat het initiatief beheersbaar blijft voor de gemeentelijke diensten.

In zitting van 30 januari 2023 verleende de gemeenteraad goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst ‘groenadoptie in je buurt’.

BESLUIT

Artikel 1. Doel

De gemeente Jabbeke wil blijven werken aan een natuur- en milieuvriendelijke gemeente. De gemeente Jabbeke wil inwoners stimuleren om mee vorm te geven aan het groen op het openbaar domein via het project ‘groenadoptie in je buurt’. Het aanleggen en onderhouden van beplanting op het openbaar domein kan volgens de voorwaarden in deze overeenkomst.

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze overeenkomst is van toepassing op het grondgebied Jabbeke.

Artikel 3. Procedure

 • De inwoners van gemeente Jabbeke die zich wensen te engageren voor het project “groenadoptie in je buurt” dienen zich hiervoor te registreren bij de gemeente.
 • Het verzoek tot deelname aan het project dient via een e-mail te worden gericht aan gemeentehuis@jabbeke.be met als onderwerp ‘verzoek groenadoptie in je buurt’.
 • In het verzoek worden de namen van de personen die zullen instaan voor de aanleg en onderhoud van de beplanting meegedeeld. De samenwerking dient te bestaan uit minstens 3 personen die wonen op verschillende adressen van dezelfde straat of woonwijk.
 • De straat of woonwijk waar men de beplanting wil aanbrengen en de soort beplanting die men wenst aan te planten worden eveneens vermeld in het verzoek. De soort beplanting kan ook gekozen worden in overleg met de groenverantwoordelijke van de gemeente.
 • Het gemeentebestuur beslist over de aanvraag en bekijkt of de voorgestelde beplanting geschikt is voor de locatie die werd aangeduid. De aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring.
 • Van zodra het verzoek werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen wordt deze overeenkomst ondertekend door de deelnemende buurtbewoners. Door de ondertekening verklaring zij zich akkoord met de voorwaarden opgenomen in deze overeenkomst.

Artikel 4. Voorwaarden voor de aanleg van de beplanting

 • De beplanting die werd goedgekeurd door het gemeentebestuur wordt eenmalig aangekocht en geleverd door de gemeente in de opgegeven straat of woonwijk.
 • De aanplanting kan enkel worden uitgevoerd in de aangewezen zone en tijdens het geschikt plantseizoen.
 • De groenstrook blijft openbaar domein. Het aanbrengen van andere materialen zoals een omheining, plantennamen, decoratie, verharding is niet toegestaan.
 • Alle voorzieningen van openbaar nut, zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en pictogrammen moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
 • Indien de beplanting door aanrijding, omgevingswerken, herstellingen door nutsbedrijven aan leidingen, beschadigd wordt, kunnen er kosteloos nieuwe planten worden bekomen bij de gemeente voor de heraanplanting.
 • Bij de aanleg van de beplanting dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen.
 • De openbare wegcode blijft tijdens de aanleg van de beplanting gelden.

Artikel 5. Voorwaarden voor het onderhoud van de beplanting

 • Het onderhoud bevat enkel de algemene dagelijkse tuinierwerkzaamheden, zoals het verwijderen van onkruid, het snoeien van de beplanting, het verwijderen van dode plantendelen.
 • De dienst gemeentewerken kan te allen tijde, zonder voorafgaande verwittiging, ingrijpen aan de beplanting ten gevolge van de zichtbaarheid en/of verkeersveiligheid.
 • Indien de beplanting niet voldoende groeit of kapot gaat, kan de gemeente de planten vervangen door een andere plantensoort.
 • Twee maal per jaar kan, na afroep, een ophaling van het groen- en of snoeiafval uit het plantvak worden georganiseerd. Hiervoor dienen de buurtbewoners een verzoek te richten aan gemeentehuis@jabbeke.be.
 • Bij vaststelling van ziekten of plagen op de beplanting dient een melding te worden gemaakt bij de gemeente. Het inzetten van chemische (sproeistof)middelen is verboden.
 • De gemeente blijft verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de beplanting op het openbaar domein. Het beheer van de bomen, inclusief snoeien, blijft een taak van de gemeente.
 • De buurtbewoners die overgaan tot het onderhoud van de beplanting dienen dit te signaleren voor andere weggebruikers door het dragen van een fluohesje, het plaatsen van een verkeerskegel ter hoogte van het plantvak aan de kant van de rijweg en/of fiets- of voetpad. Hiervoor kan een startpakket bekomen worden bij de gemeente.
 • De openbare wegcode blijft tijdens het uitvoeren van het onderhoud gelden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

De personen die de aanleg of het onderhoud van de beplanting uitvoeren, kunnen zich aansluiten bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente Jabbeke. De vrijwilligersverzekering dekt zowel de burgerlijke aansprakelijkheid als lichamelijke ongevallen.

Voorafgaand aan de aanleg of onderhoud van de beplanting dienen de personen die het werk zullen uitvoeren dit te melden aan de gemeente. Na de melding, worden de personen ingeschreven als ‘vrijwilliger’ in het register van de gemeente. Er rust dus een meldingsplicht op de personen die wensen aan te sluiten bij de vrijwilligersverzekering.

Indien dit niet voorafgaand wordt gemeld, is het aanleggen en onderhouden van de beplanting volledig op eigen risico.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

De deelnemende buurtbewoners kunnen te allen tijde de overeenkomst stopzetten door dit schriftelijk te melden aan het gemeentebestuur via gemeentehuis@jabbeke.be.

Indien de deelnemers van het project zich niet houden aan bovenstaande voorwaarden kan het gemeentebestuur het contract te allen tijde eenzijdig verbreken.

De gemeente Jabbeke kan, om redenen van openbaar nut, de aangelegde beplanting verwijderen en in zijn oorspronkelijke toestand herstellen.

Artikel 8. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst geldt voor één jaar. Na één jaar volgt een evaluatie met beslissing tot verderzetten of stopzetten van het toegestane project.Nieuws /