MAATREGELEN IN HET KADER VAN STORM EUNICENaar aanleiding van de voorspelde storm Eunice vrijdag 18/02/2022 en zaterdag 19/02 worden de toegangen naar Maskobos en Vloethemveld afgesloten.

Besluit:

De Burgemeester,

Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 134 § 1, artikel 135, § 2, 1° en artikel 172, eerste lid;

Gelet op het decreet van 28.04.1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16.03.1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer;

Gelet op het koninklijk besluit van 01.12.1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14.11.1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op artikel 182§2 van het gemeentedecreet.

Naar aanleiding van de voorspelde storm Eunice op vrijdag 18/02/2022 en zaterdag 19/02/2022 worden de toegangen naar Vloethemveldbos en Maskobos afgezet

Overwegende dat het gaat om maatregelen tot beperking van risico’s naar aanleiding van dit weerfenomeen.

Besluit:

In de Jabbeke worden de toegangen tot Vloethemveldbos en Maskobos volledig afgesloten voor alle verkeer aangeduid. dranghek en het verkeersbord C3 en storm Eunice vanaf vrijdag 18/02/2022 00u00 tot zaterdag 19/02/2022 12u.

Vloethemveldbos toegangen telkens aan toegang van het bos

- Zandweg naar aartrijke ( kant aartrijksesteenweg en kant Eernegemweg)
- Vloethemveldstraat
- Woudeweg naar Zedelgem.

Maskobos toegangen telkens aan het begin van het bos

- Langedreef ( tussen Zilverstraat en Aartrijksesteenweg)
- Zilverstraat ( fietspad/wandelweg naar Mascobos)
- Zilverstraat ( toegang Speelplekke)
- Aartrijksesteenweg ( toegang kerkhof)
- Wandelweg Aartrijksessteenweg ( tegenover beukendreef)

Artikel 3:

Dit besluit is van kracht vanaf vrijdag 18/02/2022 00u00 tot zaterdag 19/02/2022 12u

Artikel 4.

Dit reglement zal worden bekendgemaakt door personen die de kentekens van hun ambt dragen en ter plaatse opgesteld zijn of door passende verkeerstekens.

Artikel 5.

Dit besluit zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd op de eerstvolgende vergadering.Nieuws /