ALGEMEEN KADER ORGANISATIEBEHEERSING ORGANISATIEBEHEERSING 

Organisatiebeheersing zorgt ervoor dat een organisatie de risico's binnen hun werking kunnen herkennen en voorkomen. Hiervoor is er een geheel van maatregelen en procedures om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

 • de vastgestelde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst.
 • wetgeving en procedures naleeft.
 • over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt.
 • op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet.
 • de activa beschermt en fraude voorkomt

Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het OCMW wordt georganiseerd. Hierin vallen controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn.

Voor Gemeente Jabbeke werd gekozen voor de leidraad van Audit Vlaanderen als model om het organisatiebeheersingssysteem in het lokaal bestuur verder uit te bouwen.

Deze leidraad is praktisch, omvat herkenbare thema's en wordt door Audit Vlaanderen gebruikt als auditinstrument voor het uitvoeren van de organisatie-audits bij lokale besturen. De leidraad Audit Vlaanderen is opgebouwd rond tien thema’s:

 1. Doelstellingen en procesmanagement (=DP)
 2. Belanghebbendenmanagement (=BHM)
 3. Monitoring (=MON)
 4. Financieel management (=FIM)
 5. Organisatiestructuur (=ORG)
 6. Personeelsbeleid (=HRM)
 7. Organisatiecultuur (=CUL)
 8. Informatie en communicatie (=ICO)
 9. Facilitaire middelen, opdrachten en contracten (=FAM)
 10. Informatie- en communicatietechnologie (=ICT)

Het volledige kader organisatiebeheersing kan je nalezen via dit document.