Leven > Burgerzaken > Scheiden

ECHTSCHEIDING
Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk. De vormen van echtscheiding zijn:

 • De echtscheiding door onderlinge toestemming. Die echtscheiding is gebaseerd op het onderlinge akkoord van de echtgenoten op alle punten. Vooraf moet door de echtgenoten een overeenkomst worden opgesteld waarin de voorwaarden van de scheiding en in voorkomend geval de punten met betrekking tot de minderjarige kinderen geregeld zijn.
 • De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, met drie mogelijke varianten. De procedure kan worden ingediend door gezamenlijke of eenzijdige vordering, al naargelang het geval. Ook kunnen voorlopige maatregelen worden genomen, soms met spoed.
Voor echtscheidingen is de familierechtbank bevoegd.


785

Inhoud

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats. De akte van echtscheiding vermeldt:
 • het aktenummer van de huwelijksakte
 • de naam en voornamen van de personen die uit de echt gescheiden zijn
 • de gegevens van de (buitenlandse) beslissing (zoals voorzien in artikel 41, §1 BW).
Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van echtscheiding aanvragen:
 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van echtscheiding wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:
 • de betrokkenen (uzelf en uw ex-partner)
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • uw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.
Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

U kunt een afschrift of een uittreksel van een akte van echtscheiding aanvragen in de gemeente waar de echtscheiding werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Wat Meebrengen

Als u het document zelf ophaalt:
 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Als u het document voor iemand anders aanvraagt:
 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Bedrag

uitzonderingen
regelgeving

Links

-

BevoegdeOverheidsdiensten

Federale overheid

AfleverendeDiensten

waarde

Geografische Toepassingsgebieden