Leven > Burgerzaken > Adoptie

Adoptie
De adoptie van een kind moet op goede motieven gebaseerd zijn en mag slechts gebeuren in het belang van het kind en met respect voor de fundamentele rechten die in internationaal recht voor kinderen erkend zijn.

Aan een adoptie zijn altijd enkele voorwaarden verbonden, of het nu om een gewone adoptie gaat (er blijven bepaalde banden met de natuurlijke ouders bestaan) of om een volle adoptie (er zijn helemaal geen banden meer met de natuurlijke ouders).

De adoptie van een kind omvat verschillende stappen: de voorbereiding, de beoordeling van de geschiktheid door de rechtbank, de matching, de beslissing tot adoptie en de begeleiding na de adoptie. Het verloop van deze verschillende stappen verschilt lichtjes naargelang het om een binnenlandse(externe link) of een internationale(externe link) adoptie gaat.

Om in België wettelijk erkend te worden als ouder van een kind dat in het buitenland werd geadopteerd en om die adoptie te laten registreren, moet u bij de Federale Centrale Autoriteit van de federale overheidsdienst Justitie een verzoek tot erkenning indienen.

BINNENLANDSE ADOPTIE
BUITENLANDSE ADOPTIE